Om proffene

FF løfter frem oppsummert kunnskap fra barn til Norge gjennom publikasjoner, filmer og direkte formidling til studenter, politikere og fagfolk. Erfaringer og råd fra deres møte med systemene, er tema for undersøkelser og scenepresentasjoner. FF gjør IKKE forskning. Undersøkelsene gjøres for å bidra til Norges kunnskapsgrunnlag, som et supplement til forskning. Målet er tryggere og nyttigere systemer for barn og unge.

I egen organisasjon er målet å få til reelt samarbeid mellom unge og voksne. Dette lager muligheter, men også utfordringer. FF jobber derfor kontinuerlig med å forbedre innsatsen for at unge og voksne kan jobbe side om side i viktig forandringsarbeid og for at proffene skal få trygg og god oppfølging. Alle fabrikkarbeidere må fremvise gyldig politiattest.

Utgangspunkt i barns menneskerettigheter
Både Grunnloven, andre menneskerettighetskonvensjoners og bestemmelser om ytringsfrihet gjelder for alle barn (opp til 18 år). Barn og unge har etter FNs barnekonvensjonen som utgangspunkt rett til å uttale seg fritt, uten foresattes samtykke. Barn har like sterk rett til ytringsfrihet som voksne. Ivaretakelse av barn og unge er en forutsetning for dette. Barnekonvensjonens artikkel 12 kan fratas mye av sitt innhold dersom det kreves samtykke fra foreldrene frem til barnet er myndig.

Om proffer og om oppfølging

Unge 13-21 år som har deltatt i en undersøkelse, inviteres med til å være med videre, for å å presentere hovedfunnene fra undersøkelsen, Unge inviteres også med som proff i samarbeid med fagfolk i skole og hjelpesystemer. Unge 13-21 år kan også selv ta kontakt med Forandringsfabrikken, med ønske om å være proffer.

Dagens proffer bidrar i arbeidet med å informere om å være proff og i å invitere nye proffer med. FF er bruker Instagram, Snapchat og andre gruppechatter for å gi informasjon om aktiviteter og hva det vil si å være proff. Alt proffene gjør er frivillig. En proff kan når som helst trekke seg – og er hjertelig velkommen tilbake når de ønsker det.

FF har ikke som mål å være et hjelpesystem, men å hente inn og løfte barn og unges kunnskap til systemene som er til for dem. Proffer følges derfor opp så langt fabrikkarbeidere får det til, for at det skal kjennes tryggest mulig å delta som proff. FF har de siste årene hatt proffvarmere i seks regioner og jobber systematisk for å følge opp proffer så godt vi får det til, knyttet til de aktivitetene proffene deltar på og med de ressursene FF har til dette arbeidet.

Proffvarmere læres opp bl.a. i metodikk for undersøkelse, barnesyn, kunnskap fra barn om skole og hjelpetjenester og i hvordan samarbeide tett med unge og møte unge trygt, også når de strever eller har det vondt.

Proffvarmere følger opp når proffene deltar i presentasjoner, møter, treff, samlinger og aktiviteter rundt i landet. Proffvarmere har ansvar for å skape trygghet og at de unge opplever å kjenne på vennskap og fellesskap. De legger til rette for og følger opp i aktiviteter og treff, for aktive proffer. De inviterer med nye ungdommer og sikrer at de får god informasjon, for å kunne velge om de vil være proff. Hvis en proff ønsker det, kan proffvarmere være med proffer som trygghetsperson i møte med ulike hjelpetjenester. Proffvarmere har fleksibilitet i forhold til arbeidstid, for å kunne være tilgjengelig på tider proffene ikke er på skolen.

Fabrikkarbeidere skal så langt den får til, ta unge på alvor, og vise varme og ærlighet. Når en voksen er bekymret, skal de så langt det er mulig snakke med og finne løsninger i samarbeid med ungdommen det gjelder. Den voksne samarbeider også så langt det er mulig, om hva, hvordan, når og til hvem noe fortelles videre. Fabrikkarbeidere læres opp i og øver på hvordan de på en trygg og samarbeidende måte kan møte ungdom når de er bekymret.
Fabrikkarbeidere skal aldri opptre på en måte som setter barns fysiske og emosjonelle sikkerhet. Skjer det, skal det få raskest mulige konsekvenser. Om en fabrikkarbeider er bekymret for hvordan en annen fabrikkarbeider møter barn og unge, skal dette ikke overses, men tas opp med den det gjelder, med leder eller styreleder.

Prosjekt “Forandringsjuristene” gir proffer mulighet til å få fri rettshjelp og generell informasjon om ulike rettigheter på en egen Instagram-konto.

Hva kan proffer være med på?

Profftreff

Proffene inviteres til månedlig treff i regionene, der de får oppdrag og kan gi råd til systemer de har erfaring fra. Profftreff gjennomføres i samarbeid mellom proffvarmere og fabrikkarbeidere fra hovedkontoret i Oslo. Proffene velger selv hvilke tema de gir råd til. Voksne og unge samarbeider om at rommet skal kjennes trygt for flest mulig. Ungdommer som sjelden eller aldri har har turt å presentere på skolen, kan her få til å snakke foran andre, kjenne at de mestrer.

Proffaktiviteter 

Proffene inviteres månedlig til kulturelle, sportslige eller sosiale opplevelser ogn aktiviteter. Målet er å skape fellesskap og samhold blant proffene. Proffenes ønsker er styrende for hva som arrangeres. Eksempler på aktiviteter er: bowling, slalom, minigolf, brettspillkveld, ungdomsteater, julegrøt, påskeeggjakt, bading, kreativt verksted mm.

Det arrangeres også temakvelder med viktige verktøy i ungdommers liv, jobbsøkerkurs om å skrive CV og søknad, leksehjelp og tips om privatøkonomi. En del av ungdommene har også fått praktisk hjelp til flytting eller øvelseskjøring.

Proffer som selv ønsker dette, kan bidra til å presentere kunnskap fra barn. Nye proffer får mulighet til å være med å se på en presentasjon for å selv kunne ta stilling til om dette er noe de ønsker å gjøre.

Presentasjonene kan være for studenter, fagfolk, byråkrater eller politikere. Hovedfunn fra undersøkelsene presenteres. Proffene kan utdype funnene med eksempler fra egne møter med systemene. Hovedfokus er på råd og konkrete løsningsforslag til hvordan skolen og hjelpetjenestene kan legge til rette for trygge og nyttige systemer for barn.

Hver ungdom presenterer svar som er viktig for seg. Ingen skal tvinges til å si ting de ikke selv er enig med. Før 2017 kunne personlige historier og erfaringer fra eget liv oftere bli presentert fra scenen. Mange steder, uttrykte fagfolk og utdanninger tydelig at de ønsket å lære av dette. Fra og med 2017, ble denne praksisen strammet inn og hovedfunn fra unges møte med systemene, ble mye tydeligere presentert.

For unge under 16 år, har praksis vært å i starten være i kontakt med foresatte/de med omsorgsansvar, for samtykke til å delta i resultatpresentasjon. Etterhvert har ungdommene ofte selv avklart med foresatte om og når de kan delta. FF legger nå om denne praksisen, til å innhente skriftlig samtykke fra foresatte.

Før, under og etter presentasjoner

I forkant av presentasjoner møtes de som skal delta, for å bli litt kjent og velge funn de vil presentere, I forberedelsene understrekes det tydelig at de ikke skal dele etternavn, bosted, opplysninger om familien, private opplysninger om seg selv, navn eller andre kjennetegn på hvilket barnevern eller andre tjenester de har erfaring fra. Dette skjer derfor svært sjelden. Likevel kan det skje, vi gjør da så godt vi kan, med å stoppe det fra scenen og prater med ungdommen om det etterpå.

I etterkant av presentasjonen gjennomføres en debrief med proffene som har deltatt om hvordan det kjentes å være med, hva som var bra og hva som kunne vært gjort annerledes og hvordan de i etterkant kan få tak i fabrikkarbeider dersom de har behov for det. Fabrikkarbeideren sender samme kveld/dagen etter en melding med takk til alle ungdommene og sjekker om det er noe de tenker eller kjenner på, som de vil snakke om.

Målet med helgesamlinger og camp er å øve på og oppleve trygt fellesskap, bidra med råd til Norge, kjenne på mestring og bygge fremtidstro.

Proffer kan delta på 2-3 helgesamlinger hvert halvår. Oftest møtes proffer fra 2-3 deler av landet. Noen ganger møtes proffer fra hele landet, for å jobbe med et bestemt tema. Sommerens vakreste eventyr er sommercamp. Da inviteres alle proffer som vet de vil være aktive kommende høst, til fem dager camp, på en folkehøyskole. En av campene har tema skole og psykisk helse, den andre har tema barnevern og politi. Ledere og ungdomsledere samles i forkant av helgesamlinger og camp og går gjennom program, rammer og sikkerhet. På camp og helgesamlinger er flere voksne med gjennomført førstehjelp- og/eller livredningskurs tilstede.

Proffer som inviteres til camp og samlinger får i forkant informasjonsskriv om dato, reise, opplegg for hva som skjer der og at det er gratis å delta.
For proffer under 18 år får foresatte et informasjonskriv om hva camp og samling er, samt kontaktinfo til voksne på campen. Deltakelse for proffer under 18 år, skjer etter skriftlig (alltid på camp) eller muntlig samtykke fra foresatte.

Før camp og samling er proffvarmere i tett kontakt med ungdommene for å kunne svare på praktiske spørsmål som f.eks reise, pakkeliste men også andre ting som kan bidra til at det kjennes tryggest mulig for ungdommene å delta.
Etter camp og samling blir hver enkelt fulgt opp av proffvarmer eller andre fabrikkarbeidere, for ikke å måtte gå rett fra et trygt fellesskap og inn i en hverdag som kan være veldig ulik for ungdommene.

Forandringsfabrikken vil bidra med “fersk” kunnskap om de ulike systemene for barn og unge i Norge. Proffene er derfor “proffe” på systemet de nå er i og i maksimalt to år etter at de var i dette systemet. FF gjennomfører noen prosjekter som gir unge voksne (20-25 år) mulighet til å gi råd, f.eks. om utvalgte tema innenfor v.g. skole, NAV, ettervern i barnevernet, DPS eller kriminalomsorg.

De siste årene har FF hatt takketreff der de som tidligere har vært proffer, inviteres til et takke- og mimre-event på slutter av sin tid som proff. Tidligere proffer inviteres da til julegrøt, sommerarrangement, jubileumsfeiring, m.m.
Fabrikkarbeidere som proffer har hatt mye kontakt med, kan tas kontakt med etter tida som proff. Den voksne må følge opp dette så langt den får til, opp mot andre oppgaver. Når en proff slutter, får de en sluttattest om de ber om dette. En fabrikkarbeider som kjenner en proff, kan være referanse ved jobbintervju.

Informasjon og tilbakemelding

Treff og aktiviteter i regionene

  • hvorfor og hvordan treff, samlinger og aktiviteter gjennomføres
  • at proffene må si ifra hvis de ønsker forandring i aktivitet
  • at proffene må si ifra til en de er trygg på, hvis de opplever noe feil, dumt eller vondt fra en voksen eller annen ungdom og at dette skal tas på alvor

På camp

  • at det alltid er frivillig å være på camp
  • at proffene må si ifra til en de er trygg på, hvis de opplever noe feil, dumt eller vondt fra en voksen eller annen ungdom og at dette skal tas på alvor
  • at hvis en proff ikke lenger kan være på camp av ulike grunner, lages det løsninger for hjemreise eller legetilsyn, sammen med proffen det gjelder
  • at proffene har mulighet til å si ifra til voksne hele døgnet

Proffene gir innspill til og er med i planlegging av aktiviteter og hvordan invitere unge på en måte som gjør det tryggest mulig å delta. Dette for å sikre at aktiviteter gjennomføres i tett samarbeid med dem aktivitetene er til for.
Proffer inviteres til å gi tilbakemeldinger om aktiviteter, profftreff, samlinger og camp, for å sikre at nødvendige endringer skal gjøres.

Bli med som proff

Hvis du går på skole, er i barnevernet, har snakket med helsesykepleier, PPT, utekontakten, BUP, har møtt politet eller vært i rettssystemet eller møtt andre systemer? Da kan du være med som proff i Forandringsfabrikken! Vi kaller det proff fordi dere er proffe på de systemene dere har erfaring fra.

Det er maks 2 år siden du har vært i et system, at du kan være med som proff. Vil du være med, eller vil du vite mer om hva det er å være proff?
Send en melding til eller ring en av oss, se lenger nede på siden ❤️

Hvem du kan snakke med hvis du har lyst til å være med som proff

Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Pål Ramsøy-Halle

+47 979 40 414 /
paal@forandringsfabrikken.no

Pål er veldig glad i å spille gitar, piano, og å snakke om musikk og alt mulig annet☺️ 

Rogaland

Hanna Price-Stephens

+47 932 86 655
hanna@forandringsfabrikken.no

Hanna er veldig glad i å lære nye ting. Elsker klemmer og gode samtaler❤️

Vestland, Møre og Romsdal

Nina Frøkedal

+ 47 408 66 836 
nina@forandringsfabrikken.no

Nina er glad i bamseklemmer og å bli kjent med nye folk. Hun ELSKER GIFer og er veldig glad i å låne andre sine dialekter!🤩  

Agder

Dania

+47 979 48 677 
dania@forandringsfabrikken.no 

Dania er glad i å bade, møte nye folk og synge surt i dusjen😁

Østlandet - skole og psykisk helse

Leon

+47 908 40 093 
leon@forandringsfabrikken.no

Leon er glad i dans og ishockey, gode prater og klemmer🥰

Østlandet - barnevern og politi

Mathilde

+47 479 03 743 
mathilde@forandringsfabrikken.no

Mathilde er glad i gode og dårlige vitser, Pepsi Max, og gode smil❤️