Trygghet for proffer

Forandringsfabrikken henter inn, oppsummerer og løfter frem barn og unges erfaringer og råd om systemer laget for dem. Forandringsfabrikken inviterer unge 13-22 år med som proffer, for å presentere denne kunnskapen til studenter, fagfolk og myndigheter. Proffer inviteres til profftreff, aktiviteter og samlinger. Les mer om hva proffer kan være med på her.  Les mer om hvordan Forandringsfabrikken sikrer trygghet for proffer under.

Noen fabrikkarbeidere har et spesielt ansvar for å invitere barn og ungdommer med til å være proffer, gjennomføre aktiviteter og følge opp proffene knyttet til dette. Proffaktiviteten har base i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. FF er ikke et hjelpesystem, men følger opp proffene knyttet til aktivitetene de er med på.

Trygghet er viktig i Forandringsfabrikken

Under beskrives hvordan trygghet sikres i Forandringsfabrikkens arrangementer og aktiviteter: 

 • Profftreff
 • Proffaktiviteter
 • Helgesamlinger
 • Proffer på foredrag

Trygghet på profftreff

Profftreff er månedlige treff i hver av regionene, hvor proffer først og fremst får gi råd til et system de er veldig interessert i å bidra til å forbedre. Det kan være skole, helsetjenester, forebyggende tjenester, barnevern, politi og rettssystem.

Før profftreffet 

 • Proffer inviteres og får informasjon om dato, reise, opplegg og at det er gratis
 • Proffvarmeren tar kontakt med omsorgspersoner til proffer under 16 for å høre om det er greit at proffen deltar på profftreff, i samarbeid med proffen
 • Billetter i samarbeid med proffen og omsorgspersoner til proffer under 16 år, hvis omsorgspersonene ønsker det
 • Proffvarmeren organiserer at noen en ny proff er trygg på, kan møte ved tog/buss og gå sammen med dem til lokalet, hvis proffen ønsker det

Samtykke 

 • Proffvarmer sjekker om omsorgspersoner for aktuelle proffer under 16 har gitt samtykke til at proffen kan inviteres

Grunnregler for profftreff 

 • Proffene oppfordres sterkt til ikke å snakke om strev i livet – som alkohol, rus, vold, psykiske plager og seksuell trakassering. Dette bygger på kunnskap fra barn om hvordan unngå at ungdommer trigger hverandre
 • Det er nulltoleranse for rus og seksuell trakkasering

Trygg oppstart og inkludering 

 • Proffer og proffvarmere samles til felles navnerunde, (noe de er glad i, interessert i, liker å gjøre osv. )for at alle kan bli litt kjent
 • Proffvarmeren forteller hva som skal skje på profftreffet og hva rådene som proffene inviteres til å gi, skal brukes til
 • Proffvarmeren passer på at proffene blir inkludert og gir ansvar til erfarne proffer for å inkludere andre proffer 

Oppdrag i grupper

 • Proffvarmeren sikrer at oppdragene er engasjerende, viktige og forståelige
 • Proffene fordeles på grupper ut fra hvilket tema de vil de gi råd til
 • Proffvarmeren sikrer at proffene har forstått oppdraget, ser til at alle blir inkludert på gruppene 

Trygg avslutning og tilbakemeldinger 

 • Proffene får informasjon om hva proffer kan være med på fremover
 • Proffene får informasjon og billetter til hjemturen og at de kan følges til buss/tog om de ønsker og at de kan ta kontakt på hjemturen om noe blir vanskelig
 • Proffvarmeren inviterer til å gi tilbakemeldinger anonymt, om hva som har vært bra og hva som kan gjøres bedre neste gang. Disse brukes aktivt til å forbedre og videreutvikle profftreffet.

Trygghet på proffaktivitet

FF arrangerer månedlige proffaktiviteter, for å bli kjent, gjøre spennende ting og ha det gøy, for at proffene skal kjenne på å være en del av et fellesskap.

Før aktiviteten 

 • Aktivitetene planlegges i tett samarbeid med proffer. Proffene gir innspill til hvilke aktiviteter de ønsker å ha det neste halvåret
 • Proffvarmeren er i kontakt med proffene for å gi informasjon og kunne svare på praktiske spørsmål som f.eks reise og annet som bidrar til at det oppleves trygt
 • Proffvarmeren er i kontakt med omsorgspersoner til nye proffer og til proffer under 16 år, for å spørre om proffen kan delta og avtale om FF skal bidra med noe og er tilgjengelig for omsorgspersoner dersom de har spørsmål
 • Proffvarmeren bestiller billetter i samarbeid med proffen og omsorgspersoner til proffer under 16 år, hvis de ønsker det
 • Proffvarmeren eller en erfaren proff kan møte nye proffer ved tog/buss og går sammen med dem til lokalet

Samtykke til å delta 

 • Proffvarmeren sjekker om omsorgspersoner for aktuelle proffer under 16 har gitt samtykke til at proffen kan inviteres

Grunnregler for proffaktivitet 

 • Proffvarmer forklarer proffene hvorfor proffene ikke kan snakke om strev i livet mens de er på aktivitet – som psykiske plager, alkohol, rus, vold, seksuell trakkasering, og at dette bygger på kunnskap fra barn om hvordan unngå at ungdommer trigger hverandre
 • Proffvarmer forklarer hvorfor det er nulltoleranse for rus og seksuelle trakkasering

Underveis i aktiviteten 

 • Erfarne proffer får ansvar for å bidra til å inkludere i fellesskapet, for å bygge større fellesskap. Dette er ekstra viktig ved måltider
 • Proffene inviteres til å gi tilbakemelding på hva som har vært bra og hva som kan gjøres bedre til neste gang – for å forbedre og videreutvikle aktivitetene

Trygg hjemreise 

 • Proffene får informasjon og billetter til hjemturen hvis de trenger det 
 • Proffvarmeren har ansvar for at proffene kommer trygt til buss / togstasjon 

Trygghet på helgesamlinger

FF arrangerer helgesamlinger hvor proffer rundt i landet møtes. På samlingene gjør proffene oppdrag, blir kjent, gjør aktiviteter og bygge fellesskap. 

Forberedelse til helgesamling 

 • Fabrikkarbeidere som skal delta går gjennom program, deltakere, brann- og sikkerhetsrutiner og rutine for farlige eller utrygge situasjoner for FF-arrangement. 
 • Fabrikkarbeidere samler inn, dokumenterer og lager oversikt over allergier, mathensyn og evt. medisiner

Kontakt før helgesamling, samtykke og kontakt med foresatte 

 • Proffene får informasjon om hva helgesamlingen skal inneholde og at det er gratis å delta
 • Når en proff har sagt ja til å delta, ber proffvarmeren om samtykke fra omsorgspersoner for proffer under 18 år, i samarbeid med proffen
 • Proffvarmeren er i tett kontakt med proffene for å kunne svare på praktiske spørsmål som f.eks reise, pakkeliste men også andre ting som kan bidra til at det kjennes tryggest mulig å delta
 • Proffvarmeren bestiller reise og avtaler hvordan de kommer seg til fly/tog/buss. For proffer under 18 år avtales henting/bringing med omsorgspersoner, i samarbeid med proffen

Trygg og varm oppstart

 • Proffer, proffvarmere og andre fabrikkarbeidere som er med på helgesamlingen samles til felles navnerunde, si noe de er glad i, for at alle skal bli litt kjent og de får informasjon om hva som skal skje på samlingen. Hver proff kan si noe om hva som er trygt fellesskap, for at det skal kjennes trygt å være i fellesskap
 • Proffvarmeren forklarer hvorfor proffene på samlingen ikke kan snakke med hverandre om strev i livet – som psykiske plager, alkohol, rus og vold og at dette bygger på kunnskap fra barn om hvordan unngå at ungdommer trigger hverandre. 
 • Proffvarmeren forklarer hvorfor det er nulltoleranse for alle å drikke alkohol, ruse seg, oppbevare rus,  seksuell trakassering og seksuelle handlinger.
 • Gjennomgang av brannsikkerhet, samlingssted ved en nødsituasjon og hvem som er trygghetsansvarlig

Trygt på oppdrag

 • Fabrikkarbeidere sikrer at oppdragene er engasjerende, viktige og mulig for alle å forstå. Proffene fordeles på grupper ut fra hvilket system de ønsker å gi råd til, hvem de kjenner seg trygg på og evt andre hensyn
 • De voksne prøver å gjøre det trygt nok for alle til å kunne bidra. Erfarne proffer får ansvar for å bidra til å inkludere i fellesskapet, for å bygge større fellesskap

Trygg overnatting 

 • Trygghetsprat gjennomføres før første overnatting, med gjennomgang av reglene bestemt i samarbeid med tidligere proffer. Den voksne forklarer at dette ikke er regler for å være strenge, men for at alle skal føle seg trygge, få sove godt og for at slike helgesamlinger skal kunne fortsette for proffer framover
 • Voksne overnatter nær proffene, for å best mulig ivareta trygghet, noen er nattevakter. Alle får telefonnummer til en fabrikkarbeider som kan tas kontakt med hvis noe skjer i løpet av natten

Trygg avslutning og tilbakemeldinger 

 • Samlingen avsluttes i plenum, der alle som vil kan å si noe de sitter igjen med etter samlingen og det åpnes for å si gode ord til gruppa. Det hentes inn tilbakemeldinger, for å forbedre og videreutvikle helgesamlingene
 • Proffene får informasjon og billetter til hjemturen
 • Proffvarmerne sjekker at proffene har kommet seg trygt hjem og følger opp proffer dagen etter helgesamling, så langt det er mulig, for å sikre at proffene ikke går fra et varmt fellesskap til noe mer utrygt. Proffene får info om at de alltid kan ta kontakt med de voksne i FF og at de svarer så raskt de har mulighet

Trygghet for proffer på foredrag

Proffer kan være med å presentere kunnskap fra barn på foredrag, for studenter, fagfolk eller politikere. Tema kan være ulike, innenfor skole, psykisk helsetjenester, barnevern, politi eller rettssystem – eller om oppvekstsystemene på tvers.

Proffer presenterer sammen og alltid frivillig 

 • Proffer 15-21 år presenterer hovedsvar fra undersøkelser
 • Flere proffer (oftest 3-5) står sammen på scenen med voksen i FF
 • Proffer deltar kun hvis de ønsker det, og kan utfordres hvis de har bedt om det
 • Proffer deltar ut fra hva som kan kombineres med skole og jobb

Samtykker og kontakt med foresatte 

 • Hvis proffen er under 16 år, er det den voksne med ansvar for foredraget de første gangene i direkte kontakt med foresatte/de med omsorgsansvar
 • Deretter avtales det med de foresatte/de med omsorgsansvar, hvordan dette gjøres videre

Hvem kan delta i foredrag

 • Aktive proffer kan være med å holde foredrag for studenter og fagfolk. For å delta, må proffen ha erfaring fra det systemet og tema foredraget handler om. Proffen må være i systemet nå eller for maks to år siden
 • Hvilke proffer som inviteres til et foredrag bestemmes ut fra tema, geografi og at noen kan bidra til å gjøre det trygt nok på scenen. Den voksne prøver å lage en fordeling mellom kjønn og erfaring (erfarne + nye). Nye proffer får mulighet til å være med å se på
 • Hvis en proff strever mye, vurderer en voksen som proffen har tillit til, sammen med proffen om foredrag er lurt nå

Fordeling av roller og ansvar 

 • Proffene sin rolle er å presentere kunnskap fra barn. De forklarer erfaringer og råd som går igjen fra mange barn og kan utdype dette med eksempler fra sine møter med det systemet som foredraget handler om
 • Den voksne sin rolle er å legge til rette for at det blir trygt for proffene å presentere kunnskap fra barn. Den voksne presenterer ikke kunnskapen, men kan trekke paralleller og løfte opp hovedsvar som proffene utdyper. Den voksne har ansvar for at hovedsvar på tema kommer tydelig fram

Før foredraget 

 • Proffene og den/de voksne med ansvar for foredraget møtes i forkant for å lage det trygt og forberede seg
 • Ut fra tema kan proffene velge hovedsvar de vil presentere. Proffene kan dele eksempler på gode og dårlige erfaringer med systemet, og konkrete forslag og løsninger til hvordan systemene kan oppleves bedre
 • Proffene får spørsmål om det er noe innenfor tema som de ikke vil forklare i foredraget. Proffene får også informasjon om at hvis den voksne stiller et spørsmål en proff ikke ønsker å svare på, kan de si det eller gi tegn
 • Den voksne understreker at proffene ikke skal dele private opplysninger om seg selv eller andre, som etternavn, bosted, opplysninger om familien, eller kjennetegn på hvilken tjeneste de har erfaring fra
 • Den voksne forklarer at de må bryte inn, hvis noe sies som de vurderer som for privat eller av annen grunn må stoppes

I starten av foredraget

 • Proffene forklarer fra scenen, hva som skal til for at det skal bli trygt å stå der. Publikum får informasjon om ikke å ta bilder
 • Den voksne har ansvar for at hovedsvarene tydelig kommer fram. Hvis en proff gir andre svar enn hovedsvar, kan den voksne løfte hovedsvaret, på en måte som oppleves trygg for proffen

I pausen 

 • I pausen(e) spør den voksne proffene om de ønsker noe å spise og drikke, om det er trygt nok, om hva de synes går bra og om hva den voksne eller proffene kan gjøre annerledes

På slutten av foredraget 

 • Underveis eller mot slutten åpnes det så langt det er mulig, for spørsmål og tilbakemeldinger fra salen. Den voksne ber om at publikum ikke stiller proffene for personlige spørsmål, og stopper evt dette på en tryggest mulig måte
 • Publikum inviteres til å si noe om hva de tar med seg videre eller hvilke følelser de sitter igjen med. Dette for at proffene kan kjenne det var vits og verdt å dele

Trygg debrief og oppfølging 

 • I etterkant gjennomføres en debrief med proffene, om hva de synes gikk bra, hva de synes den voksne skulle gjort annerledes og hvordan det kjentes å være med
 • Hvis en proff har delt personlige opplysninger forklarer den voksne til den alene hvorfor de prøvde å stoppe det og spør hvordan de kan unngå at det skjer igjen
 • Proffene får informasjon om at de kan snakke med den voksne i etterkant, både hvis de kjenner på noe dumt eller noe fint. Den voksne svarer da så raskt den har mulighet. Den voksne sender samme kveld/dagen etter en melding til hver av proffene og sjekker om det er noe de tenker eller kjenner på

Rutine for utrygge og farlige situasjoner 
I alt arbeidet FF gjør, gjelder en rutine hvis utrygge eller farlige situasjoner skulle skje. Se rutinen her

Samtykke og personvern 
Les om FFs rutiner for samtykke her
Du kan se hvordan FF tar vare på og bruker informasjon (personopplysninger) om proffer her