RETTSSYSTEM som er trygt og nyttig for barn

Mange barn med erfaring med rettssystemet vet hva de opplevde som trygt og utrygt, nyttig og unyttig. De har råd til hvordan rettssystemet kan oppleves enda mer rettssikkerhet for barn. På disse sidene kan du finne publikasjoner, filmer og oppgaver som inneholder kunnskap fra barn og barns prosessuelle rettigheter etter FNs barnekonvensjon. Noe bygger også på dialoger mellom barn og fagfolk. Målet er å bidra til at flest mulig skal møte et trygt og nyttig rettssystem. Fagfolk og politistudenter trenger denne kunnskapen.

Forandringsfabrikken har det siste tiåret hentet inn erfaringer og råd fra mer enn 400 barn og unge med erfaring fra rettssystemet rundt i Norge (pr 1.april 2023). Svar fra mange, på mange steder i landet, oppsummeres til hovedsvar – og til kunnskap fra barn. 

ANBEFALINGER FOR GOD PRAKSIS I DOMSTOLENE

Veiledere for domstolene

Hvert år behandler domstolene ca. 3500 saker etter barnelov og barnevernlov. I tillegg behandler domstolen svært mange straffesaker årlig, hvor barn under 18 år er involvert, enten som fornærmet, vitne eller tiltalt. Det gir spesielle utfordringer for å ivareta barnas interesse innenfor rammene av alles rettssikkerhet.

En arbeidsgruppe hos domstolene har utarbeidet en veileder med praktiske anbefalinger for å bedre ivaretakelsen av barn som møter i retten.
De fikk nyttig hjelp av oppsummert kunnskap fra barn.

Kunnskap fra 70 barn og unge Innspillene til prosjektet «Domstolsbehandling til barnets beste», bygger på kunnskap fra 70 barn og unge med erfaringer fra rettssystemet. Innspillene er ikke råd fra enkeltungdommer, men oppsummert kunnskap fra mange barn og unge. Arbeidsgruppen har tatt med seg proffenes innspill i sine diskusjoner for å finne frem til praktiske anbefalinger som medfører domstolsbehandling til barnets beste.

Arbeidsgruppens leder, tingrettsdommer Anita Jarvoll Hekneby i Kristiansand tingrett sier dette om samarbeidet med Forandringsfabrikken:
«Dette har utfordret oss ved at vi har vært nødt til å se den rettslige prosessen fra et annet ståsted enn vi er vant til, samt til å tenke friere rundt hvordan en rettsprosess kan gjennomføres. Fundamentet for de anbefalingene arbeidsgruppen har valgt å gi, er naturligvis forsvarlige barnefaglige vurderinger og lovens ordning.»