RETTSSYSTEM som er trygt og nyttig for barn

Barn med erfaring med rettssystemet vet hva som kjentes trygt, utrygt, nyttig og unyttig. De har klare råd, til hvordan det kan oppleves mer rettssikkerhet for barn. Forandringsfabrikken har siden 2009 systematisk hentet inn erfaringer og råd fra barn med erfaring fra rettssystemet rundt i Norge, over 100 barn utsatt for vold eller overgrep, ca 200 med erfaring fra vold og kriminalitet og ca 50 med erfaring fra megling. Erfaringene og rådene som går igjen fra mange barn, på mange steder i landet, er oppsummert til kunnskap fra barn.

Når lover, retningslinjer, satsinger og metodikk bestemmes, er det fram til nå i stor grad voksnes løsninger som er valgt. Norge trenger rettssystem som oppleves trygt og nyttig, for flest mulig barn. For å lykkes må kunnskap fra barn og forpliktelsene Norge har etter FNs barnekonvensjon, inkluderes når løsninger velges.

Her finner du rapporter, læringsfilmer, bøker og anbefalinger som er utviklet bygd på kunnskap fra barn i rettssystemet. Det bygger også på dialoger mellom barn og fagfolk.

KUNNSKAPSRAPPORTER

GOD PRAKSIS I DOMSTOLENE

Veiledere for domstolene

Hvert år behandler domstolene ca. 3500 saker etter barnelov og barnevernlov. I tillegg behandler domstolen svært mange straffesaker årlig, hvor barn under 18 år er involvert, enten som fornærmet, vitne eller tiltalt. Det gir spesielle utfordringer for å ivareta barnas interesse innenfor rammene av alles rettssikkerhet.

En arbeidsgruppe hos domstolene har utarbeidet en veileder med praktiske anbefalinger for å bedre ivaretakelsen av barn som møter i retten. De fikk nyttig hjelp av oppsummert kunnskap fra barn.

Kunnskap fra 70 barn og unge Innspillene til prosjektet «Domstolsbehandling til barnets beste», bygger på kunnskap fra 70 barn og unge med erfaringer fra rettssystemet. Innspillene er ikke råd fra enkeltungdommer, men oppsummert kunnskap fra mange barn og unge. Arbeidsgruppen har tatt med seg proffenes innspill i sine diskusjoner for å finne frem til praktiske anbefalinger som medfører domstolsbehandling til barnets beste.

Arbeidsgruppens leder, tingrettsdommer Anita Jarvoll Hekneby i Kristiansand tingrett sier dette om samarbeidet med Forandringsfabrikken: «Dette har utfordret oss ved at vi har vært nødt til å se den rettslige prosessen fra et annet ståsted enn vi er vant til, samt til å tenke friere rundt hvordan en rettsprosess kan gjennomføres. Fundamentet for de anbefalingene arbeidsgruppen har valgt å gi, er naturligvis forsvarlige barnefaglige vurderinger og lovens ordning.»