Forandringsfabrikken sitt styre, fra 8. august 2022

Arild Bjørndal (styreleder)

Hvorfor jeg vil bidra i FF sitt styre:
Jeg er opptatt av at Norge kan skape enda bedre oppvekstvilkår for barn og unge. Da er det avgjørende at barn og unge kommer til orde, og at de får innflytelse.

Arbeider nå som Associate Director i Center for Evidence and Implementation (www.ceiglobal.org). Professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo 1996–2020 og fortsatt tilknyttet UiO. Arild var direktør ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse i helseregion øst og sør (RBUP) 2010–21. Har også jobbet lenge i Folkehelseinstituttet og et par år i Helsedirektoratet. Han var en av initiativtakerne til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsebiblioteket (nå en del av FHI). Tidligere styreleder i The Campbell Collaboration og den nordiske grenen Cochrane-nettverket.

Sølvi Lillejord

Hvorfor jeg vil bidra i FF sitt styre:
Jeg er opptatt av hvordan utdanningssystemet kan bli mer lærende. Det kan blant annet skje gjennom mer systematisk medvirkning fra barn og unge slik at de som arbeider med utdanning kan bruke deres kunnskap, sammen med andre kunnskapskilder, til å forbedre praksis.

Professor i pedagogikk ved UiB, Senter for læringsanalyse. Sølvi arbeider i 2022–24 i et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet for å øke kvaliteten på partnerskap høgere utdanning og skoler/barnehager. Ledet den regjeringsoppnevnte Ekspertgruppen for skolebidrag 2019–21. Fagdirektør for lærerutdanningen ved UiB 2018–21. Sølvi var direktør ved Kunnskapssenter for
utdanning 2013–18. Tidligere instituttleder ved UiB og UiO, og har ledet både forskningsgrupper og forskerskole.

Alexander Sommerseth

Hvorfor jeg vil bidra i FF sitt styre:
Jeg har kjent hjelpesystemene på godt og vondt, og vet hvor viktig Forandringsfabrikken er. Ikke bare for systemene, men også for barn og unge i Norge. Jeg vil bidra til at Forandringsfabrikken fortsetter sitt fantastiske arbeid med å gjøre Norge klokere og ikke minst varmere i møte med barn og unge. Jeg tror på Forandringsfabrikken sin måte å forandre Norge på – med varme og kraft.

Tidligere proff i Forandringsfabrikken og kjenner Forandringsfabrikken godt, han har grunnleggende forståelse av betydningen av medvirkning. Lang erfaring med foredrag for og dialoger med politikere, fagfolk og studenter. Alexander har erfaring fra metodikkutvikling og fra å hente inn kunnskap fra barn. Han har deltatt som fagrevisor i statlig tilsyn med barnevern, jobbet i Oslo kommune med sosial kompetanse i barnehage og med barns medvirkning i Barne- og familieetaten i flere år.

Hilde Ordemann

Hvorfor jeg vil bidra i FF sitt styre:
Jeg har i arbeidet mitt erfart hvor avgjørende det er at barns rett til å medvirke blir praktisert i samsvar med FN’s barnekonvensjon. Forandringsfabrikken har vært viktig for meg og min forståelse om betydningen av at barn blir hørt og får medvirke.

Jurist, jobber nå som kommuneadvokat i Alver kommune. Hilde har mange års erfaring som jurist på barnevernsområdet hos Statsforvalteren i Vestland og Statens helsetilsyn, som har gitt betydelig tilsynserfaring samt erfaring fra strategisk planlegging og virksomhetsstyring. Sentral i arbeidet med tilsyn av tjenestene i saken om «Glassjenta» og i Fjeldutvalget, som undersøkte barnevernet i Bergen
kommune.

Henk Spies 

Hvorfor jeg vil bidra i FF sitt styre:
Jeg ønsker at praktisk visdom skal utvikles gjennom et lærende fellesskap der barns medvirkning og tilbakemelding er essensielt.

Professor i Mind the Gap (mellom myndighetene og borgere i samfunnets margin) ved Avans University i Nederland. Særlig opptatt av sosial innovasjon, aksjonsorientert praksisutvikling og brukermedvirkning. Henk har 25 års erfaring i arbeid for lokale, nasjonale og internasjonale organisasjoner med vekt på praktisk metode-utvikling; med unge folk i gatene, opplæring og kursing av sosialarbeidere, og strategisk rådgiver. I et Europeisk forskningsprosjekt med forskere, politikere og unge folk fra ti land, har han utviklet en modell og metode for effektive tiltak for sosial inkludering. Henk har hatt en rekke oppdrag i Norge de siste 20 årene.

fra venstre: Alexander Sommerseth, Hilde Ordemann, Henk Spies, Arild Bjørndal, Sølvi Lillejord og Odd Christopher Hansen