Forandringsfabrikken sitt styre 2024

f.v.: Alexander, Arild, Marit, Vanessa, Caroline, Hilde og Trond

Alexander Sommerseth (styreleder)

salgsleder og tidligere proff 

Hvorfor jeg vil bidra i FF sitt styre:
Jeg har kjent hjelpesystemene på godt og vondt, og vet hvor viktig Forandringsfabrikken er. Ikke bare for systemene, men også for barn og unge i Norge. Jeg vil bidra til at Forandringsfabrikken fortsetter sitt fantastiske arbeid med å gjøre Norge klokere og ikke minst varmere i møte med barn og unge. Jeg tror på Forandringsfabrikken sin måte å forandre Norge på – med varme og kraft.

Alexander er salgsleder. Han var proff i Forandringsfabrikken 2011-17 og har fra dette lang erfaring med foredrag for og dialoger med politikere, fagfolk og studenter. I perioder etter, har han vært prosjektarbeider, og kjenner derfor FF svært godt. Han har deltatt som fagrevisor i statlig tilsyn med barnevern, jobbet i Oslo kommune med sosial kompetanse i barnehage og med barns medvirkning i Barne- og familieetaten i Oslo kommune i flere år. Han har grunnleggende forståelse av betydningen av medvirkning.  Alexander har erfaring fra metodikkutvikling og fra å hente inn kunnskap fra barn. 

Marit Skivenes

professor i statsvitenskap 

Hvorfor jeg vil bidra i FF sitt styre:
Jeg mener Forandringsfabrikken gjør et enormt viktig arbeid med å bidra til at barn og unge sine stemmer og erfaringer får plass i alle deler av samfunnslivet. Jeg opplever at FF er særskilt gode på å formidle erfaringene og meningene til barn og unge i utsatte og vanskelige livssituasjoner. Jeg erfarer at FF har guts og energi og på barns premisser setter de barnerettighetene på dagsorden i Norge og internasjonalt.

Marit leder Centre for Research on Discretion and Paternalism ved UiB, og leder flere internasjonale forskningsprosjekter om blant annet barns rettigheter og barnevernssystemer. Hun ledet NOU-utvalget for bedre kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet (2021-23) og har skrevet en rekke vitenskapelige arbeider om beslutningstaking i barnevern og velferdsstaten, barns rettigheter, migrasjon, samt bredere velferdsstatspørsmål. Hun er også redaktør for Handbook on child protection systems (2023) ved Oxford University Press.

Arild Bjørndal

professor i samfunnsmedisin 

Hvorfor jeg vil bidra i FF sitt styre:
Jeg er opptatt av at Norge kan skape enda bedre oppvekstvilkår for barn og unge. Da er det avgjørende at barn og unge kommer til orde, og at de får innflytelse.

Arbeider nå som Associate Director i Center for Evidence and Implementation (www.ceiglobal.org). Professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo 1996–2020 og fortsatt tilknyttet UiO. Arild var direktør ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse i helseregion øst og sør (RBUP) 2010–21. Har også jobbet lenge i Folkehelseinstituttet og et par år i Helsedirektoratet. Han var en av initiativtakerne til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsebiblioteket (nå en del av FHI). Tidligere styreleder i The Campbell Collaboration og den nordiske grenen Cochrane-nettverket.

Trond Aarre

spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og psykiatri

Hvorfor jeg vil bidra i FF sitt styre:
Dei ulike tenestene treng sårt meir kunnskap om korleis tenestene vert opplevde av dei som nyttar dei. Denne brukarkunnskapen må liggje til grunn for den vidare utviklinga av tilboda. Betre medverknad må byggje på at det er dei som bruker tenestene som får kome til orde, ikkje at andre ytrar seg på deira vegner. Forandringsfabrikken gjer her ein uvurderleg innsats som eg gjerne vil støtte opp under..

Trond er avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef i Psykisk helsevern, Helse Førde. Han er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og psykiatri. Han har utgitt flere fagbøker og artikler om psykisk helsevern. Han har også vært medlem av tvangslovutvalget som leverte forslag til ny Tvangsbegrensningslov.

Hilde Ordemann

kommuneadvokat med erfaring fra statsforvalteren 

Hvorfor jeg vil bidra i FF sitt styre:
Jeg har i arbeidet mitt erfart hvor avgjørende det er at barns rett til å medvirke blir praktisert i samsvar med FN’s barnekonvensjon. Forandringsfabrikken har vært viktig for meg og min forståelse om betydningen av at barn blir hørt og får medvirke.

Hilde er jurist og jobber nå som kommuneadvokat i Alver kommune. Hilde har mange års erfaring som jurist på barnevernsområdet hos Statsforvalteren i Vestland og Statens helsetilsyn, som har gitt betydelig tilsynserfaring samt erfaring fra strategisk planlegging og virksomhetsstyring. Sentral i arbeidet med tilsyn av tjenestene i saken om «Glassjenta» og i Fjeldutvalget, som undersøkte barnevernet i Bergen
kommune.

Caroline Rørnes

tidligere proff og student i pedagogikk

Hvorfor jeg vil bidra i FF sitt styre:
Det finnes så mange systemer i Norge for barn og unge, noen av de har eg erfart på kroppen selv. Som tidligere proff har jeg også erfart at Forandringsfabrikken har en helt unik måte å hente inn råd og kunnskap fra barn og unge, jeg ønsker å bidra inn i styret for å passe på at FF fortsetter å hente inn denne viktige kunnskapen og at proffene rundt i landet får viktige oppgaver.

Caroline studerer nå bachelor pedagogikk ved NLA i Sandviken i Bergen. Dette synes hun er spennende og hun ser her sammenhenger til alt hun har gjort i Forandringsfabrikken. Som proff har hun gitt råd på tema innen psykisk helse, barnevern, skole, rus, politi og vold og overgrep. Hun har vært med å få dele rådene ut til fagfolk i de ulike tjenestene, studenter på ulike utdanninger, og politikere i egen by Bergen.

Vanessa Marin Gundersen

proff

Hvorfor jeg vil bidra i FF sitt styre:
Jeg vet at Norge blir klokere av å Forandringsfabrikken. Når studenter, fagfolk, byråkrater og politikere får kunnskap fra barn, kan de bli klokere i møte direkte med barn, og ta bedre avgjørelser på vegne av barn. Jeg er takknemlig for å kunne bidra til at Forandringsfabrikken kan fortsette den sykt viktige jobben.

Vanessa er proff i Forandringsfabrikken. Hun har erfaring fra å holde foredrag for studenter, fagfolk og politikere. Hun har deltatt i mange dialoger med fagfolk og myndigheter, med mål om at hjelpesystemene møter barn på tryggest og mest mulig treffsikker måte. Hun har jobbet mest med å løfte kunnskap fra barn på tema psykisk helse.

fra øverst til venstre: Trond Aarre, Hilde Ordemann, Marit Skivenes, Arild Bjørndal, Caroline Rørnes, Alexander Sommerseth (styreleder) og Vanessa Marin Gundersen