Undersøkelse og kunnskapsproduksjon

Hva gjør gruppen for undersøkelse og kunnskapsproduksjon:

  • henter inn og oppsummerer kunnskap direkte fra barn i undersøkelser 
  • gjør kunnskapen tilgjengelig for fagfolk, studenter og myndigheter, gjennom rapporter, bøker, film, podcaster

Om undersøkelsene

FF inviterer barn til å delta i undersøkelser, i barnehage, skole, hjelpetjenester, politi og rettssystem. FF er opptatt av å nå mange barn og unge, og jobber spesielt for å nå barn som har liten tillit til voksne.

  • Undersøkerne er prosjektledere for undersøkelsene.
  • Prosjektgruppe settes ned, med 1-2 undersøkere, 1 fra FF-gruppe fag, 1 fra FF-gruppe politikk og 1–2 fagkonsulenter (unge med erfaring fra feltet som skal undersøkes og med et ekstra fagansvar).
  • Deltakere rekrutteres i samarbeid skoler, barnehager og hjelpetjenester.
  • Undersøkere reiser Norge på kryss og tvers, for å treffe barn og unge som vil delta i undersøkelse. 

Metodikken som brukes i undersøkelser med barn forbedres kontinuerlig. Undersøkerne jobber for å møte barn på måter som gjør at det kjennes trygt og viktig å delta, og som gjør at de ønsker å være med å forandre. Her kan du lese mer om metodikken.

For barn og unge under 16 år innhentes skriftlig samtykke fra omsorgspersoner til å være med i undersøkelse. For unge over 16 år henter undersøkere inn skriftlig samtykke fra ungdommene direkte. Samtykke innhentes i forkant av samlinger. Her kan du lese mer om hvordan FF ivaretar behov for samtykke. Se punkt 2.6.

Samarbeid med unge fagkonsulenter 
Undersøkere samarbeider med FFs fagkonsulenter, med erfaring fra systemet på hvert fagfelt, i undersøkelsesarbeid og produksjonsarbeid. 

  • Fagkonsulenter inkluderes i planleggingen av nye undersøkelser
  • Fagkonsulenter går gjennom ferdig utkast til rapport sammen med en undersøker, for å sikre en “fagfellevurdering” vi kaller “Ungvurdering”

Om formidling av kunnskapen: 

Til hver undersøkelse produseres kunnskapsprodukter for å gjøre kunnskapen fra barn tilgjengelig for fagfolk, politikere og studenter. Det tas bilder og produseres rapporter, filmer og podcaster. 

Rapporter og hefter: Undersøkelser presenteres blant annet i rapporter (PDF på FF sin nettside og trykte “hefter”). Undersøkerne har innholdsansvar og er med på å ferdigstille rapporter før de sendes til trykk og legges ut på FF sin nettside. Undersøkere bistår ved planleggingen og gjennomførelsen av rapport-lanseringer. Her er undersøkernes hovedansvar å invitere med barn og unge som har deltatt i undersøkelse til å formidle hovedsvar. 

Bilder: Undersøkere og FF-fotograf tar bilder av barn og unge som er med i undersøkelsene, til bruk i heftene og rapportene. Bildene tas ofte underveis i undersøkelsen, i forbindelse med samlinger. 

Film og podcast: Barn og unge har sagt at formidling på film og podcast er noe som kan kjennes gøy og viktig å være med på. Hovedsvar fra aktuell rapport forklares på film eller podcast, av barn og unge som har vært med i undersøkelsene. Barna inviteres til å presentere de svarene som er viktige for seg selv. Filming eller lydopptak gjøres ved at undersøkere stiller åpne, men konkrete spørsmål (som ligner de fra intervjuguiden). 

For barn og unge under 16 år innhentes det skriftlig samtykke fra omsorgspersoner før lydopptak, filming og fotografering. For unge over 16 år henter undersøkere inn skriftlig samtykke fra ungdommene direkte. Alle som ønsker får anledning til å godkjenne filmklipp og bilder før bruk. Forsidebilder på rapporter sendes alltid til godkjenning.