FF's PRAKSIS FOR PROFFER PÅ SCENEN

Publisert 30.01.2023

KPMG snakket ikke med barn 

Med bakgrunnen i medieoppslag bestemte Bufdir at FF skulle undersøkes, og de engasjerte KPMG til dette. I november ble KPMGs rapport offentliggjort. Barn og unges trygghet i FF var et hovedtema i undersøkelsen. Rapporten har, etter FFs mening, flest svakheter knyttet til dette kapittelet:

  • Ingen proffer under 18 år var intervjuet, selv om de fleste proffene er under 18 år
  • KPMG hadde konsentrert sin oppmerksomhet om tidligere proffer og tidligere ansatte og de fikk beskrive trygghet for proffer i FF
  • Representativitet, hvilke kriterier omtalte hendelser var vurdert opp mot og kontekst er i liten grad beskrevet eller drøftet
  • Hendelsenes alvorlighetsgrad og mengden av negative hendelser er i liten grad drøftet opp mot den samlede virksomheten i FF
  • Hvilke regler om bevisvurdering og bevisbyrde som er lagt til grunn for konklusjonene, er heller ikke beskrevet 

Mer om prosessen her

FFs praksis knyttet til proffer på scenen
Fram til 2016–2017 var det vanlig at proffer på scene kombinerte å dele egne erfaringer og å gi råd. Fra proffer hadde det ikke vært uttrykt misnøye med å skulle dele erfaringer fra scenen. En utfordring hadde vært at noen kunne dele for mye og at dette da måtte stoppes på den best mulige måte. Mange fagfolk satte pris på å få høre proffenes enkelthistorier, mens noen fagfolk mente at proffer, spesielt når det gjaldt vanskelige temaer, kunne dele for mye.

Praksis endret: I 2017 ble Forandringsfabrikken Kunnskapssenter åpnet. FF gjorde da et stort skifte når det gjaldt proffer på scenen. Bygd på FFs undersøkelser skulle hovedsvarene fra undersøkelsene presenteres. Erfaringer fra proffer kunne deles, for å underbygge hovedsvarene. Informasjon om at det var hovedsvar som skulle presenteres, ble gitt til proffene i forkant. Vår fremste ambisjon har hele tiden vært at proffene skulle føle seg trygge og ivaretatt. De aller fleste ungdommer sier at de opplever dette sånn, slik proffundersøkelsen høsten 2022 viser (se under).

Om forventninger på scenen: FF har i alt samarbeid med proffer lagt vekt på å ha positive forventninger og samtidig ivareta proffene med varme og trygghet. Dette betyr at vi også har stilt krav. En del av ungdommene som kom til FF, kom med sterke og vonde opplevelser og hadde opplevd utrygghet og svik i møte med hjelpesystemer og enkeltmennesker i disse systemene. Denne utryggheten kunne gi seg uttrykk i følelser og handlinger som ble vanskelige for dem og krevende for omgivelsene. Derfor ble det stilt ekstra krav til de voksne i FF om å prøve å forstå, bak disse uttrykkene.

Noen proffer er med på mye: Noen ungdommer fikk være med på mange oppdrag. Dette er en vurdering basert på kriterier som at de selv ønsker det, at de har tid til det i livet sitt, at de vil gjøre en stor innsats og at de er tydelige på at de både ønsker og tåler å stå foran store forsamlinger.

Når profflivet slutter: FFs policy er at proffer får være med å dele kunnskap fra barn om et system, mens de selv er i dette systemet og inntil to år i etterkant. Begrunnelsen er at kunnskapen om disse oppvekstsystemene er en slags “ferskvare”, fordi systemene forandrer seg og at det er viktig å formidle hvordan det oppleves for de barn og unge som er i systemene nå.

Om proffundersøkelsen 

Da det ble klart at det ikke skulle snakkes med noen under 18 år i KPMGs undersøkelse av FF, bestilte FFs styre en undersøkelse blant dagens proffer. Proffundersøkelsen ble gjennomført i september 2022, av Arbeidsmiljøsenteret.

Resultatene av proffundersøkelsen viser at proffene er fornøyde og har det trygt. Samtidig viser den læringspunkter og gir inspirasjon til å gjøre noen ting enda bedre. 83% av alle proffer som har vært aktive de siste to årene, svarte, dvs. 184 proffer.

Noen av resultatene er:

  • 98% mener det har vært eller vanligvis vært trygt nok å være med på FF aktivitet
  • 96% har opplevd det som trygt nok eller som regel trygt nok til å dele sine viktigste råd
  • 96% synes FF har veldig eller passe fine/gøye/spennende aktiviteter

Mer om proffundersøkelsen her.

De tre viktigste grunnene til at proffer er med i Forandringsfabrikken er at 1) det kjennes som man gjør noe viktig, 2) at de er med og gjør en forskjell og 3) at de får brukt sine erfaringer for å gjøre det bedre for andre