TIL POLITIKERE

For å styre landet, regionene eller kommunene har dere politikere et stort ansvar for å gjøre systemene for barn, trygge og nyttige for dem. For å vite hvordan barnehage, skole, psykisk helsetjenester, barnevern, NAV, barnevern, politi og rettsvesenet oppleves for barn og unge, må dere vite hvordan disse systemene kjennes for dem. Her finner du kunnskapsrapportene på de ulike fagfeltene.

Dere politikere må også vite hvilke rettigheter barn har i alle disse systemene, etter FNs barnekonvensjon. Barn har gjennom barnekonvensjonen fire grunnleggende rettigheter som sier noe om hvordan voksne skal møte og samarbeide med barn. Disse må inn i alle lover og rammeverk for systemene. Barnekonvensjonen er høyeste norske lov, rett etter Grunnloven, og gjelder for alle barn 0-18 år. Det betyr at ved motstrid står barnekonvensjonen høyere enn alle særlovene dere styrer etter. Se mer om barns rettigheter her. 

Prosedyren for å vurdere og fastsette det beste for barn som gruppe er til en viss grad forskjellig fra den som gjelder et enkelt barn. Når hensynet til et stort antall barn står på spill, må statsinstitusjonene finne måter å høre synspunktene til et representativt utvalg av barn på, og ta tilbørlig hensyn til deres meninger ved planlegging av tiltak eller gjør lovgivende beslutninger som direkte eller indirekte angår gruppen, for å sikre at alle grupper av barn er dekket.

(FNs Barnekonvensjon, Generell kommentar nr. 14, avsnitt 91)

Kunnskap direkte fra barn

For å hente inn, systematisere og formidle oppsummerte erfaringer og råd fra barn, gjøres undersøkelser.
I undersøkelsene brukes en deltakende og praksisrettet metodikk, kalt Forandringsmetodikk. Barns erfaringer og råd blir oppsummert. Erfaringer og råd som går igjen fra mange barn fra mange steder i landet, blir undersøkelsens hovedsvar. Funnene presenteres i rapporter, på nettsider, i filmer og i bøker.

Om Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter som henter inn kunnskap fra barn og unge. Målet er at barn opplever barnehage, skole og hjelpesystemer som trygge og nyttige. Vi gjør kunnskapsinnhenting, kunnskapsformidling, fagutvikling og ikke minst – de unge som løfter frem kunnskapen fra barn – gjør dette direkte til politikere, myndigheter, fagfolk og studenter.

Barn har viktig kunnskap om systemene de er i
Forandringsfabrikken gjør derfor undersøkelser om hvordan barn opplever møtene med skole, barnehage, hjelpesystemer og rettssystemet. Barns erfaringer og råd til forandringer oppsummeres som kunnskap direkte fra barn.