Fagutvikling skole

I 2019 gjorde Forandringsfabrikken kunnskapsinnhenting med barn og unge med erfaring fra å plage andre. Skoleproffene formidlet kunnskap fra barn om skole, i kommuner på kryss og tvers av landet. Fagutviklingsarbeid ble gjort i samarbeid mellom proffene og skoler i Tromsø, Trondheim, Bergen, Drammen og Oslo. Innspill ble gitt til ny barnehagelov, opplæringslov og til de nye læreplanene.

Kunnskapsinnhenting

Plage andre (mobbing)
Barn 6-12 år og unge 13-19 år, med erfaring fra å plage andre, har delt erfaringer om hvorfor det blir plaging og hva plaging handler om. De har også gitt råd til hvordan voksne kan møte plaging klokt. Svarene ble oppsummert i løpet av 2019.

Kunnskapsformidling

 • Proffer presenterte kunnskap for alle barnehagelederne i Bergen
 • Proffer presenterte kunnskap på større samlinger for barnehage i flere storbyer
 • Proffer presenterte kunnskap på store fagfolkdager på skole i Sandnes, Bergen og Oslo
 • Verktøyhefte med elevenes anbefaling til hvordan TIMEN LIVET kan gjennomføres i skolen
 • Fem korte filmer med forklaringer knyttet til bruk av TIMEN LIVET

Fagutvikling

MITT LIV Grunnskole
Skoleåret 2018-2019 deltok 23 skoler fra Tromsø, Trondheim, Bergen, Drammen og Oslo i fagutviklingsarbeidet MITT LIV grunnskole. Skolene valgte fokusområder og arbeidsmåter som er grunnleggende viktig for at elevene opplever skolen som 17 trygg nok til å lære og et nyttig sted å være. Erfaringene vil være grunnlag for nasjonale anbefalinger til skoler som oppleves trygge og nyttige for barn og unge.

TIMEN LIVET
Kunnskap fra barn og unge med erfaring fra grunnskolen rundt om i landet, sier klart at det må settes av tid på timeplanen til å snakke om LIVET. Dette har resultert i verktøyheftet TIMEN LIVET – trygghet for læring og trivsel. De siste årene har skoler på kryss og tvers av landet lastet ned og tatt TIMEN LIVET i bruk.

Systeminnspill

De nye læreplanene
Proffene ga innspill til de nye læreplanene i norsk, samfunnskunnskap, kroppsøving og KRLE. Hovedbudskapet var at samarbeid med elevene i læring og i arbeidet for trygghet og trivsel, har for lite plass. Det tverrfaglige temaet Livsmestring må inkluderes klokt i skolen. Det må ikke bli enda en ting elevene må mestre eller bare lære om, sier barn og unge over hele Norge.

Opplæringsloven
Proffene ga innspill til eksisterende opplæringslov. De ba om at loven sterkere forankres i Barnekonvensjonen. Det må tydelig beskrives hvordan elevenes rett til å bli hørt fritt blir tatt vare på i skolen og hvordan dette blir utgangspunkt for det som bestemmes. Videre skrev proffene konkrete forslag til endringer i §9A i opplæringsloven og vektla viktigheten av trygghet og trivsel for å kunne lære.

Barnehageloven
Proffene ga innspill til Kunnskapsdepartementet forslag til endringer i Barnehageloven for et trygt og godt barnehagemiljø. Innspillet hadde fokus på hvor viktig det er å samarbeide med barna, helt fra barnehagealder. Barnehageansatte må kunne snakke med og lytte til barn på en måte som oppleves trygt for barna, for at barna skal kunne snakke trygt.

I løpet av de ti siste årene har Forandringsfabrikken snakket med over 6200 elever i norsk skole om læring og trivsel. Elevene har viktige erfaringer og råd om hvordan det er å gå på skole i dag, og hvordan de lærer best. Forandringsfabrikken tilrettelegger for at denne kunnskapen skal bli hørt av voksne som har makt til å endre systemet.

På skolefeltet legges som regel kunnskapen fra forskere og fagfolk til grunn. Men det mangler gode svar på spørsmål som: Hvordan lærer barn best, i følge barn? Hvorfor går ikke mobbetallene ned, på tross av store nasjonale satsninger?

Dette gjør Forandringsfabrikken på skole:

 • Kunnskapsinnhenting
 • Kunnskapsformidling
 • Fagutviklingsarbeid
 • Råd til politikere og myndigheter

Kunnskapsinnhenting

Hvis skolen skal bli et godt sted for læring og trivsel for flest mulig elever, er det klokt å inkludere oppsummert kunnskap fra barn. Her finnes viktige svar og løsninger til hvordan skolen kan bli enda bedre.

Forandringsfabrikken har i perioden 2014 til 2019 innhentet oppsummert kunnskap fra mer enn 5500 elever. De største undersøkelsene er:

Forandringsfabrikken har besøkt skoleklasser i alle fylker, bedt elevene beskrive sin skolehverdag ærlig, og gi råd om hvordan skolen kan bli bedre for alle barna.

ForandringsMetodikk er vår metode for kunnskapsinnhenting fra barn. Den er inspirert av Participatory Learning and Action (PLA), som er en kjent og velprøvd metode innen samfunnsutvikling.

I 2019 gjør Forandringsfabrikken kunnskapsinnhenting på følgende temaer:

 • Vold i skolen – hva handler det om? Hva er rådene fra elever til Norge?
 • Plaging (mobbing) – hva handler det om? Hva er rådene fra elever til Norge?

Resultatene publiseres i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter i løpet av 2019.

Kunnskapsformidling

Alle barn og unge som bidrar med svar i undersøkelsene inviteres til å bli med som SkoleProffer i Forandringsfabrikken. Da kan de aktivt være med på å formidle hovedsvar til myndigheter, fagfolk og utdanninger.

Noen av hovedsvarene som formidles på skole er:

 • Trygghet i klasserommet og på skolen er avgjørende for lysten til å lære.
 • At elevene blir kjent, er avgjørende for opplevelsen av trygghet. Bli kjent er et viktig verktøy mot mobbing.
 • De voksne på skolen må ta ansvaret for elevens opplevelse av trygghet.
 • En god skole må ha elevene som nærmeste samarbeidspartnere.

Fagutviklingsarbeid

I 2019 startet Forandringsfabrikken fagutviklingsarbeidet MITT LIV Skole. Fagutviklingsarbeidet bygger på et forprosjekt kalt Forandre med varme.

Målet med MITT LIV er å utvikle tjenester som oppleves trygt og nyttig for barn – og at barnet skal være den nærmeste samarbeidspartneren til sin kontaktperson.

Les mer om MITT LIV

Råd til politikere og myndigheter

SkoleProffene møter politikere og gir innspill til nasjonale prosesser om læring, skolemiljø og mobbing.

Les høringsinnspillene til SkoleProffene i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter.

SkoleProffene vil gjerne dele kunnskap fra barn og unge med fagfolk, studenter, politikere, beslutningstakere og andre som arbeider for en god skole. Ta gjerne kontakt med oss for foredrag:)