Sånn jobber FF

Henter inn kunnskap fra barn i kvalitative undersøkelser

Forandringsfabrikkens (FF) arbeid tar utgangspunkt i oppsummerte erfaringer og råd fra barn om barnehage, skole, helsetjenester, barnevern, politi og rettsvesen. Kunnskapen barn har om systemene de er i, innhenter og oppsummerer FF gjennom 5-10 undersøkelser hvert år. Kunnskapen presenteres i rapporter, filmer og bøker.

Kunnskapen formidles av unge, som proffer

Erfaringer og råd fra undersøkelsene formidles av unge med erfaring fra det systemet undersøkelsen handler om, invitert med som proffer. De formidler til studenter og fagfolk i skole, helsetjenester, barnevern, politi og rettsvesen. En viktig del av FF sitt arbeid er å gi plass til og samarbeide med unge i utsatte livssituasjoner, også de som sjelden inviteres med som rådgivere. 

Ambisiøse målsettinger

Konkrete løsningsforslag til hva som er god kvalitet i de ulike systemene i Norge formidles til politikere, nasjonale myndigheter og andre aktører som bidrar til endring i lover, retningslinjer, rutiner eller praksis. Plikten Norge har til å sikre hvert enkelt barns prosessuelle rettigheter i alle handlinger og avgjørelser som angår dem, etter FNs barnekonvensjon, løftes frem. FF har med dette tatt på seg et stort samfunnsoppdrag og gjør et omfattende arbeid, på hele oppvekstfeltet, i tett samarbeid med barn og unge. 

Nybrottsarbeid sammen med barn

Barnekonvensjonen understreker at staten har plikt til å høre de gruppene barn og unge som ny politikk, lover, planer eller satsinger angår. For å kunne bidra til at Norge realiserer dette, gjør FF nybrottsarbeid i tett samarbeid med barn og unge. FF henter inn kunnskap fra mange barn, på mange steder i landet. Små barn, barn som lever i utsatte livssituasjoner, barn som utfordrer omgivelsene og barn med lite tillit til voksne, inviteres med i kvalitative undersøkelser. Unge 13-21 år inviteres med som proffer, til å presentere kunnskap fra barn, fortsette å gi råd og å delta i FFs aktiviteter. Dette inkluderer også barn som lever i vanskelige livssituasjoner i barnevernet, psykisk helsevern eller i familien. 

Samarbeid med fagfolk og forskere

Kunnskapen fra barn supplerer praksiskunnskap fra fagfolk og forskning, og bør brukes i utdanningene og til å forbedre tjenestene. Proffer har presentert kunnskap fra barn om systemene i ulike fag på 12 utdanningsinstitusjoner. FF har det siste tiåret også gjennomført fem større fagutviklingsarbeid, i samarbeid med kommuner og statlige tjenester for barn. Dette har vært sammen med barneverntjenester og barneverninstitusjoner, psykisk helsetjenester i kommunene og BUP, med skoler og med oppvekstledelse i flere av storbyene. FF har nå tre faglige råd, med fagfolk og forskere, for å sikre at arbeidet FF gjør, er nyttig for kommuner, statlige tjenester og utdanningsinstitusjoner.

Arbeidshverdag i grupper

For å få alt dette til jobber fabrikkarbeidere i grupper, med hver sin gruppeleder. Proffer med erfaring fra ulike systemer bidrar inn i gruppene, som unge fagkonsulenter. Dette krever at fabrikkarbeiderne på alvor ønsker og har mot til å samarbeide med barn og unge, og at de både liker og tåler å bli utfordret. Her er noe mer om hvordan gruppene jobber (trykk på hver av gruppene):

  • GRUPPE UNDERSØKELSE henter inn svar fra mange barn rundt om i landet, oppsummerer dette i rapporter, og produserer filmer og podcast der proffer formidler kunnskap fra barn.
  • GRUPPE FAG OG UTDANNING legger til rette for at proffer rundt i landet kan formidle kunnskap fra barn, til utdanningene og til fagfolk. De gjør også fagutviklingssamarbeid, for å prøve ut kunnskap fra barn i samarbeid med kunnskap fra fagfolk i praksis.
  • GRUPPE PÅVIRKNING OG RETTIGHETER arbeider for at politikere og andre beslutningstakere treffer beslutninger og utarbeider politikk som bygger på kunnskap fra barn og sikrer barns rettigheter.
  • GRUPPE INTERNASJONALT arbeider for at Forandringsfabrikkens arbeidsmåter og erfaringer skal inspirere og tas i bruk i andre land. Samarbeid med forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner i ulike land i Europa er i gang. Vi kikker nå også til land i andre verdensdeler.

Les om arbeidet med helse, miljø og sikkerhet her