FAGUTVIKLING PSYKISK HELSE

Viktige steg for Forandringsfabrikkens arbeid med psykisk helse var lansering av boka «Fra oss som kjenner det» med råd til psykisk helsevern og gjennomføring av det store fagutviklingsarbeidet MITT LIV psykisk helse i kommunene, der åtte storbyer deltok i 2019.

Kunnskapsinnhenting

Tvang i psykisk helsevern
63 unge i alderen 13-21 år er intervjuet om tvang i psykisk helsevern. Her inkluderes beltelegging, holdning, tvangsernæring, medisinering, kroppsvisitering, fotfølging og skjerming. Rapporten ble lansert februar 2019 og overlevert til helseministeren og regjeringens tvangslovutvalg. Rapporten ble en del av kunnskapsgrunnlaget for NOU om ny tvangslov. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Rådet for Psykisk helse og er finansiert av ExtraStiftelsen.

Klokhet om medisiner
I undersøkelsen har 100 unge som har fått medisiner som psykisk helsehjelp, delt erfaringer og gitt råd. Undersøkelsen vil være et viktig kunnskapsbidrag til Norge om hvordan det oppleves for barn å få medisiner som hjelp. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Rådet for Psykisk helse og rapporten kommer våren 2020.

Skolehelsetjenesten
Barn og unge i alderen 11-20 år fra hele landet har gitt råd til hva som er god psykisk helsehjelp i skolehelsetjenesten, med fokus på helsesykepleier. Målet er å gi Norge viktig kunnskap om hva som skal til for at skolehelsetjenesten skal være til god hjelp for barn som har det vondt inni seg. Over 300 barn ga svar i klasseromsundersøkelser i 2019. Undersøkelsen ferdigstilles og lanseres våren 2020.

Kunnskapsformidling

 • Nasjonal lansering av boka «Fra oss som kjenner det» hos Universitetsforlaget mai 2019 som Norge tok varmt imot. Boka har fått utelukkende gode anmeldelser og var inne på flere studier allerede høsten 2019.
 • Proffene bidro i undervisning for studenter på psykologi på universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo, medisinstudiet i Oslo og psykososialt arbeid på flere høyskoler.
 • Proffene delte kunnskap og ga råd om trygge sengeposter for Akuttnettverket, et nettverk for ledere og fagfolk innen akuttpsykiatri.

Fagutvikling

MITT LIV Psykisk helse kommune
Et fagutviklingsarbeid der psykisk helsetjenester i åtte storbyer deltok. Tjenestene er helsestasjon, skolehelsetjenesten, utekontakten, fysio- og ergoterapi, PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste), EMBO (Botiltak for enslige mindreårige flyktninger) med flere. Fagutviklingsarbeidet er viktig fordi det inkluderer alle de tjenestene som treffer barn og unge jevnlig fra de er veldig små. I disse tjenestene kan barn og unge snakke trygt, hvis tjenestene møter dem på måter som oppleves som trygge. Det ble i 2019 gjennomført 3 nasjonale treff med ledere av tjenestene fra byene. I tillegg har proffer og fabrikkarbeidere besøkt hver av byene 4 dager. Her er verdigrunnlag og arbeidsmåter presentert og dialoger mellom proffer, og fagfolk er gjennomført. Målet er å utvikle psykisk helsehjelp i kommunene som oppleves trygg og nyttig, for alle barn og unge i Norge.

Systeminnspill

Innspill til Helsekomiteen på Stortinget om diagnoser
Proffene møtte Helsekomiteen og presenterte kunnskap fra barn om diagnoser. Målet med møtet var at politikerne skulle forstå hvilken betydning diagnosene har for om barn og unge får god hjelp, og hva som er nyttig og unyttig hjelp i BUP.

Opptrappingsplan psykisk helse
Proffene ga innspill til Stortingets behandling av opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Hovedbudskapet var at det må bli mye tydeligere at tiltakene og satsingene på dette feltet må bygge på oppsummert kunnskap fra barn, hvis de skal være effektive og nyttige. Proffene trakk også frem at politikerne må forandre rammene for psykisk helsevern for at symptomer og diagnoser skal få mindre plass, fordi måten systemet fungerer på i dag står i veien for at barn og unge får nyttig hjelp.

Høring om tvang
Grunnleggende innspill ble gitt da NOU om ny tvangsbegrensningslov var på høring. Forandringsfabrikkens undersøkelser om tvang mot barn i psykisk helsevern viser hvor alvorlige konsekvenser tvang har, og dette må tas på alvor når nye regler skal lages. Med utgangspunkt i Barnekonvensjonen må regelverket sikre barns rett til å snakke fritt og til beskyttelse. Det må grunnleggende inn i loven at institusjonene må jobbe for at det skal oppleves trygt for barn å være der, og det må være tydelig gjennom hele loven at barn må samarbeides med i alle deler av prosessen under en innleggelse.

Nasjonale retningslinjer for helsesykepleierutdanningen
Rethos er nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. Proffene ga innspill til formålet med helsesykepleierutdanningen: Hvordan helsesykepleiere kan gjøre det trygt, hvordan samarbeide med barn og hvordan nå inn til det som er vondt og strevsomt.

Forandringsfabrikken har snakket med 1900 som har fått psykisk helsehjelp siden 2013. De har viktige erfaringer og råd som fagfolk og myndigheter må lytte til.

Forandringsfabrikken inviterer barn og unge som får psykisk helsehjelp til å dele erfaringer og råd om hva som er nyttig hjelp og hva som ikke er nyttig.

Dette gjør Forandringsfabrikken på psykisk helse:

 • Kunnskapsinnhenting
 • Kunnskapsformidling
 • Fagutviklingsarbeid
 • Råd til politikere og myndigheter

 

Kunnskapsinnhenting

For tiden gjør Forandringsfabrikken kunnskapsinnhenting på følgende temaer:

 • Hva er en god voksen når livet er strevsomt og vondt?
 • Hvordan oppleves det å få en diagnose eller medisiner?
 • Hvordan oppleves det å bli møtt med tvang i psykisk helsevern?

Resultatene publiseres i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter i løpet av 2019.

Kunnskapshentingen innebærer alltid å lytte til barn og unges erfaringer fra møtet med hjelpesystemet, og deres råd til hva som er god hjelp. Forandringsfabrikken har besøkt sengeposter og poliklinikker over hele Norge for å snakke med barn.

Fra 2013 til 2014 gjennomførte Forandringsfabrikken den første undersøkelsen om psykisk helse i «PsykiskhelseProffene». Undersøkelsen, som ble gjennomført blant 120 unge mellom 14 og 24 år fra nord til sør i Norge, ga tydelige svar om hva som er bra i psykisk helsevern, men også alvorlige svar om hva som må forandres.

ForandringsMetodikk er vår metode for kunnskapsinnhenting. Den er inspirert av Participatory Learning and Action (PLA), som er en kjent og velprøvd metode innen samfunnsutvikling.

Kunnskapsformidling

De proffene som ønsker det kan bli med å formidle kunnskapen til myndigheter, fagfolk og utdanningene. Proffene presenterer hovedsvar fra undersøkelsene, og deler også egne erfaringer.

Noen av hovedsvarene som formidles er:

 • At voksne må vise ydmykhet og menneskevarme og derfor bruke minst mulig skjemaer, metoder og teknikker for at barnet skal snakke sant om hva som gjør vondt i livet.
 • At voksne må samarbeide tett med barnet og alltid avtale hva som skal sies videre av det barnet har fortalt.
 • At voksne har for mye fokus på symptomer. Det fører til at mange barn får feil hjelp.

Kunnskapen fra barn publiseres i hefter, magasiner og filmer i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. Her finner du blant annet magasinet PsykiskhelseProffene.

Fagutviklingsarbeid

I 2016 startet Forandringsfabrikken fagutviklingsarbeidet MITT LIV Psykisk helse. Først i barne og ungdomspsykiatri (BUP), senere med kommunale tjenester for psykisk helsehjelp.

Målet med MITT LIV er å utvikle tjenester som oppleves trygt og nyttig for barn – og at barnet skal være den nærmeste samarbeidspartneren til sin kontaktperson.

Les mer om MITT LIV

Råd til politikere og myndigheter

PsykiskhelseProffene gir innspill til lover, forskrifter og retningslinjer. Målet er at dette utvikles i tråd med kunnskapen fra barn om hva som er god psykisk helsehjelp.

Dette er de viktigste politiske prosessene vi jobber med på psykisk helsefeltet: