Politikk og juss

Hva gjør gruppen for politikk og juss

 • FF er partipolitisk nøytrale, og løfter kunnskap fra barn og barns rettigheter til politikere fra alle partier, nasjonale myndigheter, politisk ledelse og administrasjon i kommuner, andre organisasjoner m.fl.
 • FFs politiske strategi tar utgangspunkt i hovedfunn fra de nyeste rapportene eller bøkene med kunnskap fra barn på hvert felt (barnehage, skole, helse, rus, barnevern, politi og rettsvesen)
 • Bygd på hovedfunn på hvert felt jobber juridiske og politiske rådgivere, sammen med fagkonsulenter med å identifisere de konkrete rammeendringene som må komme i Norge for å sikre at dette skal skje. Dette kan være endringer i retningslinjer, veiledere, lover eller ulike politiske prioriteringer. Fagkonsuleter er proffer som har ekstra fagansvar. 
 • Flere steder støtter FNs barnekonvensjon eller andre internasjonale rettskilder delvis eller helt opp under kunnskapen fra barn. Der hvor kunnskapen fra barn “går lengre” enn barns rettigheter, beskrives dette. Det skilles mellom hva som er kunnskap fra barn og hva som er barns rettigheter.
 • Fabrikkarbeidere og fagkonsulentene ser også på annen forskning, kunnskap fra praksis og andre former for kunnskapsgrunnlag som kan støtte opp under hvorfor de konkrete endringene/løsningene må gjennomføres
 • Endringene/løsningene som identifiseres danner grunnlaget for hva FF jobber for i sitt politiske påvirkningsarbeid, hvor alltid kunnskap fra barn og evt. FNs Barnekonvensjon m.m., er begrunnelsen til hvorfor endringen må skje

FF gjør påvirkningsarbeid blant annet ved å:

 • Svare på høringer på Stortinget, Departement og i Direktorat
 • Møter og gir innspill politikere og nasjonale myndigheter 
 • Møter og gir innspill til lokalpolitikere og kommuneadministrasjon
 • Møter og gir innspill til organisasjoner, offentlige utvalg, m.fl.
 • Skrive i media
 • Har ansvar for å invitere politikere og nasjonale myndigheter til lanseringer og andre større arrangement for å løfte hovedfunn fra nye rapporter eller bøker med kunnskap fra barn

Samarbeid mellom fabrikkarbeidere og fagkonsulenter

 • Fabrikkarbeidere som jobber med FFs politiske påvirkningsarbeid jobber i tett samarbeid med fagkonsulenter på hvert fagfelt. 
 • Når FF utarbeider konkrete forslag til endringer/løsninger med utgangspunkt i kunnskap fra barn, produserer skriftlige politiske innspill, har politiske møter eller skriver i media, gjøres dette alltid i samarbeid mellom fabrikkarbeidere og fagkonsulenter, og ofte med andre aktive proffer i tillegg.

Skriftlige innspill

 • FF skriver kun politiske innspill hvor kunnskap fra barn sier noe relevant, eller krever konkrete endringer i rammene i Norge
 • FFs politiske innspill tar alltid utgangspunkt i hovedfunn fra de nyeste rapportene eller bøkene med kunnskap fra barn på det relevante feltet
 • FNs Barnekonvensjon, andre internasjonale rettskilder, norske særlover, kunnskap fra praksis, forskning m.m. brukes også som kunnskapsgrunnlag, for å bygge opp under kunnskapen fra barn. I mange år brukte FF kun kunnskap fra barn i f.eks. høringsinnspill, men det ble dessverre etterhvert tydelig at det ble lettere å få gjennomslag når råd fra barn kunne underbygges med juss.
 • Det skilles tydelig mellom hva som er kunnskap fra barn, juss og eventuelt annet kunnskapsgrunnlag.

Innspill skrives i samarbeid 
Innspill signeres av alle som har bidratt, i tillegg til aktive proffer som har bidratt med råd til den aktuelle saken som løftes i innspillet. 

Fabrikkarbeider/fagkonsulent/proffer har ulike roller i dette samarbeidet:

 • Før utskrivning identifiseres relevant kunnskap fra barn, de konkrete endringene/løsningene, og hva som er bra/ikke bra med  høringsforslaget. Annen relevant kunnskapsgrunnlag som f.eks. FNs barnekonvensjon, kunnskap fra praksis og forskning identifiseres også
 • Fagkonsulent/proffer har hovedansvar for kunnskapen fra barn med utgangspunkt i hovedfunn fra de nyeste rapportene eller bøkene på det relevante temaet
 • Fabrikkarbeider har hovedansvar for fremdrift, at rammene for innspillet er riktig og skriver ut argumentasjonen for de konkrete forslagene til endringer i samarbeid med fagkonsulent/proff
 • Jurister skriver eventuelle lovtekstforslag, med juridisk argumentasjon 
 • Sammen ser fabrikkarbeider og fagkonsulent over at: det er et tydelig og forståelig språk, at endringene/løsningene med begrunnelser kommer tydelig frem og eventuelle lovtekstforlag samsvarer med kunnskapen fra barn

Proffer deltar også på politiske møter hvor hovedfunn og konkrete forslag til endringer/løsninger med utgangspunkt i kunnskap fra barn presenteres. Måten vi forbereder politiske møter, har samme prosess som når vi skriver innspill, men inkluderer også forberedelser for å blant annet skape trygghet for proffene. 

Kunnskap fra barn i media

Noen ganger skriver proffer og fabrikkarbeidere kronikker. Her følges en lignende fremgangsmåte som ved skriving av innspill, hvor en eller flere unge fagkonsulenter/proffer jobber sammen med fabrikkarbeider:

 • FF skriver i media for å løfte kunnskap fra barn, eller konkrete endringer i rammene i Norge kunnskap fra barn og FNs barnekonvensjon krever
 • Kronikker tar alltid utgangspunkt i hovedfunn fra de nyeste rapportene eller bøkene med kunnskap fra barn på det relevante feltet
 • FNs Barnekonvensjon, andre internasjonale rettskilder, norske særlover, kunnskap fra praksis, forskning m.m., kan også nevnes i kronikken, for å bygge opp under kunnskapen fra barn. Ved bruk av juss skal en jurist i FF skrive for å sørge for at innholdet er riktig, og at jussen brukes riktig i argumentasjon.
 • Det skilles tydelig mellom hva som er kunnskap fra barn, juss og eventuelt annet kunnskapsgrunnlag.
 • Før utskrivning identifiseres relevant kunnskap fra barn, det konkrete budskapet, og om det er andre relevante saker å knytte kronikken til 
 • Fagkonsulent/proffer har hovedansvar for kunnskapen fra barn med utgangspunkt i hovedfunn fra de nyeste rapportene eller bøkene på det relevante temaet
 • Fabrikkarbeider har hovedansvar for fremdrift, at rammene for mediautspillet er riktig og skriver ut i samarbeid med fagkonsulent/proff
 • Sammen ser fabrikkarbeider og fagkonsulent over at: det er et tydelig og forståelig språk, at budskapet kommer tydelig frem og at alle forklaringer og råd samsvarer med kunnskapen fra barn

Bidrag i rapporter

 • Når utskrivningen av en rapport nærmer seg slutten, får jurister, politiske rådgivere og fagkonsulenter presentert hovedfunnene fra undersøkelsen
 • Jurister, politiske rådgivere og fagkonsulenter knytter funnene i rapporten til politiske og faglige diskusjoner, og konkrete ramme endringer. Dette for at politikere og andre beslutningstakere som leser rapporten raskt skal se hvordan de kan bruke kunnskapen inn i sitt arbeid. Dette skrives ut i en egen del i rapporten, som er tydelig adskilt fra delene hvor kunnskap fra barn presenteres. 
 • Jurister knytter funnene i rapporten til FNs Barnekonvensjon, andre internasjonale rettskilder og norske særlover. Dette skrives ut i en egen del i rapporten om barns rettigheter, som er tydelig adskilt fra delene hvor kunnskap fra barn presenteres.