Ideen

Barn og unge har viktig kunnskap som Norge trenger

Barn og unge har viktig kunnskap om systemene de er i. Denne kunnskapen skal bidra til å gjøre systemene bedre for barn. Forandringsfabrikken Kunnskapssenter (FF) henter derfor inn erfaringer og råd fra barn, om systemene. Målet er at barn og unge opplever skole, barnehage, hjelpetjenester, politi og rettssystem som mest mulig trygge og nyttige.

Barn og unge formidler selv kunnskapen best

Erfaringer og råd hentes inn gjennom kvalitative undersøkelser og oppsummeres til kunnskap direkte fra barn. Denne kunnskapen formidles av barn og unge som har deltatt i undersøkelsene. De inviteres med som proffer, til å formidle kunnskap fra barn på filmer, i rapporter og bøker, i foredrag, i fagutviklingsarbeid og i møter. Kunnskapen presenteres til studenter, fagfolk, politikere, myndigheter – nasjonalt og i regionene.

Forandringsfabrikken løfter barns rettigheter

  1. Vi løfter hvert barns prosessuelle rettigheter, sammen med kunnskapen fra barn. Barns prosessuelle rettigheter etter FNs barnekonvensjon vektlegges fordi de samsvarer sterkt med det kunnskapen fra barn vektlegger som avgjørende for god profesjonalitet. De prosessuelle rettighetene er barns rett til informasjon, til å uttale seg fritt, og til å få vite det og uttale seg før noe om og fra barn deles videre. Først når disse rettighetene er sikret, kan barnets beste vurderes. Mer om dette her
  2. Vi bidrar til å hente inn kunnskap fra grupper av barn, gjennom å samle inn erfaringer og råd fra ulike grupper barn i kvalitative undersøkelser, legge til rette for at de selv kan formidle kunnskapen til fagfolk og utdanninger, og spille den inn til politikere og myndigheter. Barnets beste etter Barnekonvensjonens artikkel 3 innebærer at ved handlinger som berører flere barn skal hva som er til det beste for denne gruppen barn, være et grunnleggende hensyn, og deres løsninger må tas med i avgjørelsen. Barn som gruppe har rett til å gi innspill til ny politikk, lover, planer eller satsinger som angår dem. De har relevante erfaringer og deres synspunkter kan derfor bidra til bedre løsninger. Det har FNs barnekomité uttalt og det er også vår tydelige erfaring.