Om ideen

Barn og unge har viktig kunnskap om systemene de er i. Denne kunnskapen kan bidra til å gjøre systemene bedre og mer treffsikre. Forandringsfabrikken Kunnskapssenter (FF) henter derfor inn kunnskap fra dem. Målet er at barn og unge opplever skole, barnehage, hjelpetjenester, politi og rettssystem som trygge og nyttige for dem.  

Erfaringer og råd som hentes inn i undersøkelsene, oppsummeres til kunnskap direkte fra barn. Forandringsfabrikken gjør kunnskapsinnhenting, kunnskapsformidling, fagutviklingsarbeid og råd til myndigheter og politikere. Barn og unge presenterer selv kunnskapen fra barn, på utdanninger, i dialoger med fagfolk, politikere og myndigheter – nasjonalt og i regionene. 

Sammen med kunnskap fra barn, løfter Forandringsfabrikken barns rettigheter i FNs barnekonvensjon. Prosessrettighetene vektlegges, fordi de  samsvarer sterkt med det kunnskapen fra barn vektlegger som avgjørende for god profesjonalitet. De prosessuelle rettighetene er barns rett til informasjon, til å uttale seg fritt og til å få vite det og uttale seg før noe om og fra barn deles videre. Når dette er sikret, kan barnets beste vurderes. Mer om disse rettighetene her

Barn har rett til medvirkning på systemnivå

Det følger av FNs barnekonvensjon (BK) artikkel 12 og Grunnloven (Grl) § 104 at barn har rett til å uttale seg og bli hørt. Dette gjelder både barnet som individ i saker som gjelder barnet, og ved handlinger og avgjørelser som gjelder barn som gruppe. 

FNs barnekomité sier at barn skal få “delta” i slike prosesser, enten det er utvikling av ny politikk, nye lover eller forebyggende planer. At barn skal få delta betyr at de må inkluderes i hele prosessen, og det skal være “en aktiv utveksling av synspunkter mellom barn og voksne”.

Barnets beste etter artikkel 3 i Barnekonvensjonen innebærer at ved handlinger som berører flere barn skal hva som er til det beste for denne gruppen barn, være et grunnleggende hensyn. For å finne ut hva som er det beste for barna må de få mulighet til å si sin mening og dette må tas med i avgjørelsen.

For at retten til å uttale seg og bli hørt skal være reell, må kunnskap, erfaringer og råd fra barn og unge lyttes til og bli vektlagt når noe skal bestemmes, avgjøres og utformes. Barnekomitéens begrunnelse for hvorfor det er viktig å høre barna er blant annet at deres synspunkter kan bidra til bedre løsninger fordi de har relevante erfaringer.