DET HANDLER OM OSS

100 barn om samvær i barnevernet

Undersøkelsen “Det handler om oss”, ble gjennomført høsten 2020. Rapporten ble lansert digitalt mandag 18. januar 2021. Barne- og familiedepartementet og Fylkesnemnda tok imot rapporten. Barnerettsjuristene Kirsten Sandberg og Grethe Gilstad kommenterte.

100 barn i alderen 7 – 18 år har delt erfaringer og råd om hvordan samvær i barnevernet må bestemmes for at det skal bli riktig for barn. Hovedfunn i rapporten:  

  • Barn mener mye ulikt om samvær. Noen vil ha mye kontakt med foreldrene sine, noen vil ha lite. Noen har opplevd at det er bestemt alt for mye – noen for lite.
  • Når samvær bestemmes feil for barnet, kan det lage store utfordringer i barnet sitt liv. Barnet kan miste tillit til voksne. Det kan også bidra til at barn får dårligere forhold til sine foreldre
  • Barn må alltid få si sin mening om samvær. For at barn skal fortelle hva som er viktig for dem om samvær, må det kjennes trygt for dem å fortelle.

 

Mer enn 70 % av barna fikk ikke være med å bestemme viktige ting om samvær, som: 

  • om de vil ha samvær i det hele tatt
  • hvem de vil ha samvær med
  • hvor ofte de skal ha samvær 
  • hvor lenge samværet skal være 
  • om det skal være med tilsyn
  • hvor samværet skal være 
  • hva de skal gjøre på samværet

 

Samsvar mellom rådene fra barn og barns rettigheter

FNs barnekonvensjon inneholder grunnleggende rettigheter i prosess. Disse gjelder for alle barn i Norge, også for barn i barnevernet, når samvær skal bestemmes. Rettighetene sier at barnet må få informasjon og få uttale seg fritt og trygt før det kan vurderes hva som er til barnets beste i samværssaker.

Barn er tydelige på at det ikke kan være en standardløsning når det fastsettes samvær. Det må gjøres en konkret vurdering for hvert enkelt barn, og barnets mening og tanker må ha stor betydning når beslutningen tas.

Tilbakeføring
Ingen av barna i undersøkelsen mener at tilbakeføring eller gjenforening bør være målet med samvær. Ulike barn har ulike mål for samvær, derfor kan det heller ikke finnes et standardmål for samvær. Barna i undersøkelsen er tydelige på at barnevernet aldri kan flytte barn tilbake til de biologiske foreldrene uten at barnet selv ønsker dette.