MITT LIV Oppvekst

Hvordan kan kunnskap fra barn være med å utvikle gode oppveksttjenester? Forandringsfabrikken har i undersøkelser siden 2009 innhentet kunnskap fra barn om hva som gjør en oppvekst trygg og hva som er viktig i møte med skole, barnevern og psykisk helsetjenester. I 2018 startet undersøkelser med de minste barna. Fra 2019 har barns rettigheter til hvordan de skal bli møtt, også vært fokus for arbeidet. 

MITT LIV STORBY er et nettverk for storbyer der Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Drammen og Oslo deltar. Bærum og Sandnes har tidligere deltatt. Kommuneledere for barnehage, skole, barnevern og psykisk helsetjenester inspireres med kunnskap direkte fra barn og barns rettigheter i prosess. 

Kunnskap fra barn og barns prosessrettighetene kan kommunene bruke til kompetanseutvikling, som innspill i utvikling av strategier for oppvekst, kommunale handlingsplaner, veiledere og retningslinjer – og beskrivelser av god praksis i barnehage, skole, barnevern og psykisk helsetjenester.

Fokusområder

Ut i fra erfaringer fra samspillet mellom kunnskap fra barn og fagfolk i skole og hjelpesystemer, er det valgt ut noen fokusområder som kommuner kan velge å arbeide med, og seks konkrete forslag til trygge oppveksttjenester.

 • Forankring av felles barnesyn og verdigrunnlag oppveksttjenestene.
 • Informasjon som barn deler med en tjeneste må deles videre til foreldre eller andre tjenester på en måte som oppleves trygg for barnet.
 • Barn inviteres til å ha med seg en «trygghetsperson» i prater og møter.
 • Kunnskap og bevissthet om hvordan fokus på atferd og diagnoser påvirker barn.
 • Igangsetting av systematisk innhenting av tilbakemeldinger fra barn om hvordan tjenesten oppleves.
 • Utvikling av rutiner for hvordan fagfolk i kommunen samarbeider med barn som har opplevd vold.

Seks forslag til trygge oppveksttjenester

 1. Kommunen vedtar et barnesyn og verdigrunnlag, som gjelder for alle oppveksttjenestene.
 2. Det barn forteller, deles kun videre etter avtale med barnet.
 3. Voksne ser bak atferden og tenker snilt om barn og unge, de forstår at barn uttrykker vondt på ulike måter.
 4. Kommunen gir systematisk alle barn informasjon om vold og seksuelle overgrep.
 5. Kunnskap fra barn er del av styringsdokumenter som strategier, oppvekstplaner og voldsrutiner.
 6. Kompetanseplaner og -satsinger, programmer og metoder inkluderer kunnskap fra barn.

Dette er direkte innspill til oppveksttrategier.