FORANDRINGSMETODIKK

Metodikken Forandringsfabrikken bruker for innhenting av kunnskap direkte fra barn kalles Forandringsmetodikk.

Forandringsmetodikken er en deltakende undersøkelsesmetode som brukes for å hente inn dybdekunnskap til bruk i endringsarbeid og likeverdig samarbeid med barn og unge. Metoden benytter en rekke ulike, kreative og visuelle verktøy som hjelper til å lage det trygt og litt gøy å være med og dele erfaringer og råd fra eget liv – selv om temaene som som legges på bordet kan være både alvorlige og følsomme.

Et viktig prinsipp i metodikken er at kunnskapen ikke tolkes eller analyseres av voksne. Den oppsummerte kunnskapen, erfaringene og rådene kobles ikke til teori eller analyseres av eksperter. Da blir det lettere for de som jobber og har makt å kunne bruke kunnskapen direkte fra barn til å gjøre tjenestene bedre for barna. Erfaringer og råd som går igjen, trekkes opp som hovedsvar eller hovedfunn i rapportene.

Forandringsmetodikk er utviklet med utgangspunkt i Participatory Learning and Action (PLA). PLA er en aksjonsforskningsmetode for endringsarbeid og kunnskapsinnhenting. Metoden bygger på kunnskap om gruppedynamikk og læringsprosesser i fordomsfrie og trygge rom. Teorien bak PLA bygger på en aksjonsforskningstilnærming hvor teori og praksis hele tiden utfordres av erfaring, refleksjon og læring. Metodikken er en kvalitativ, nedenfra-og-opp, og fleksibel verktøykasse som enkelt kan tilpasses ulike tema og formål, og ulike grupper med deltakere. 

Et av de viktigste elementene er at de som deltar har med seg egne, konkrete erfaringer med det temaet som skal undersøkes. Et annet viktig element er å skape gode arbeidsmiljø for gruppene med barn og unge som, tross alt, deler fra sitt eget liv.

METODIKKEN I STIKKORD

 • Tar utgangspunkt i barn og unges erfaringer og råd 
 • Bruker kreative og visuelle aktiviteter med dialog etterpå
 • Engasjerer alle barn, også barn uten verbalt språk, eller om de ikke liker å snakke
 • Gir verktøy for å undersøke en problemstilling eller et tema
 • Gir kunnskapsgrunnlag for å skape endring

EN UNDERSØKELSE FRA START TIL SLUTT

Når Forandringsfabrikken utvikler nye undersøkelser, er det temaer som har kommet opp fra barn og unge i tidligere undersøkelser som er utslagsgivende for å hvilke nye undersøkelser som startes opp. I tillegg, legges det også vekt på hva Norge mangler kunnskap fra barn på, og hva nasjonale myndigheter og fagfolk trenger kunnskap fra barn om.  

Når temaet er satt og research på eksisterende kunnskap temaet har blitt gjort, blir barn og unge invitert til undersøkelsen. Invitasjon gis i hovedsak via vårt samarbeid med tjenester. Vi tar kontakt med øverste leder og ledelsen finner en person som blir Forandringsfabrikkens kontaktperson for undersøkelsen, og som får hovedansvaret for å invitere med barn. Prosjektleder for undersøkelsen og kontaktpersonen fra tjenesten samarbeider tett om hvordan barna skal inviteres. Det er Forandringsfabrikken selv som står for invitasjonene tjenestene gir til barna. I invitasjonene vil det stå hva slags undersøkelse som barnet er invitert til, hvorfor akkurat de er invitert, hva som skal gjøres på samling, hva det innebærer å delta og informasjon om og bilde av tilretteleggerne av undersøkelsen. Sammen med invitasjonen til barna blir det sendt ut informasjonsskriv til foreldre/foresatte. 

Når barna har fått invitasjonen bestemmer de selv om de ønsker å delta eller ikke. Hvis de ønsker å delta gir de beskjed til Forandringsfabrikkens kontaktperson som gir beskjeden videre til prosjektleder i Forandringsfabrikken. Tid og sted for undersøkelsen avtales mellom prosjektleder og barnet. Foreldre og fosterforeldre blir kontaktet der det er behov for det. 

For at svarene skal bli presentert som kunnskap fra barn, og for at svarene skal få nok tyngde, må minst 100 barn ha deltatt i nasjonale undersøkelser som gjennomføres av FF. Det er også viktig at FF får snakket med barn fra hele landet, både fra store byer og mindre steder. Innhentingen av svar gjennomføres på et tidsrom på tre til fire måneder. Deltakerne får tilbud om å møte Forandringsfabrikken to ganger. De bestemmer selv om de ønsker å møte en eller to ganger. 

Etter første runde med samlinger, sorterer tilretteleggerne referatene. Det som går igjen av råd og erfaringer, blir kategorisert som hovedfunn. Runde to brukes til å hente inn fordypningssvar der det trengs. Når runde to er ferdig, oppsummeres svarene og hovedfunnene blir presentert i en rapport. De deltakerne som ønsker det, ønskelig fra forskjellige plasser i landet, blir tatt bilde av til rapporten. Samtykkeskjema blir skrevet under av foreldre/ foresatte for barn under 16 år. Barna som har blitt tatt bilde av, får godkjenne bilde før det tas med i ferdig rapport. 

Etter rapporten er skrevet ferdig, kobles fabrikkarbeider fra aktuell faggruppe på. De får ansvaret for å formidle svarene til fagfolk og nasjonale myndigheter. Rapporten lanseres for de som trenger svarene, nasjonale myndigheter, politikere og fagfolk. 

ROLLEN SOM TILRETTELEGGER

I Forandringsfabrikken læres fabrikkarbeidere opp til å være trygge tilretteleggere på samlinger. Tilretteleggerens hovedrolle på samling er å jobbe for at rommet kjennes trygt for barna som deltar på samlingen. I tillegg til å jobbe for trygghet er det tilretteleggerens oppgave å: 

 • sette i gang oppdragene
 • lage og holde i god stemning
 • lytte etter ulike meninger og uttrykk underveis
 • stille åpne spørsmål 
 • være en pådriver og motivere
 • være ydmyk overfor deltakerne
 • være positiv
 • være nysgjerrig
 • være fleksibel
 • tilpasse opplegget til ulike grupper

OPPFØLGING ETTER UNDERSØKELSEN

Tilretteleggeren er tilgjengelig for deltakerne i ettertid av undersøkelsen. Etter undersøkelsen får barna som har deltatt muligheten til å være med å løfte hovedfunnene i undersøkelsen ut til fagfolk og politikere. Barn og ungdom som løfter ut kunnskap direkte fra barn kalles proffer. 

Proffer i Forandringsfabrikken får også tilbud om å delta på samlinger, og proffaktiviteter. I hver region der Forandringsfabrikken har proffhus er det ansatt proffvarmere som følger opp proffene i regionen. 

INNHOLD