Forandringsmetodikk

Forandringsfabrikken Kunnskapssenter (FF) henter inn og løfter frem erfaringer og råd fra barn og unge rundt i Norge. Målet er å bidra til å gjøre skoler, barnehager, hjelpetjenester og rettssystem tryggere og nyttigst mulig for barn.  

Forandringsfabrikkens undersøkelser er ikke å betrakte som forskning, men vi tenker den er et viktig supplement til forskning.

Metodikken som brukes er utviklet med utgangspunkt i aksjonsforskningsmetoden Participatory Learning and Action (PLA). Forandringsmetodikk benytter ulike kreative og visuelle verktøy for å gjøre det trygt og spennende å være med å delta. Svar som går igjen løftes fram som hovedsvar eller hovedfunn, uten å kobles til teori. Det presenteres som kunnskap fra barn i rapporter,bøker, filmer og podcaster.  

METODIKKEN OPPSUMMERT

  • Tar utgangspunkt i barn og unges erfaringer og råd
  • Bruker kreative og visuelle verktøy sammen med dialog
  • Ønsker å engasjere alle barn, også barn som ikke kan / er glad i å snakke

VALG AV TEMA OG SPØRSMÅL
Tema for undersøkelsene bestemmes ut fra ønsker eller bestilinger fra barn, myndigheter, fagfolk eller ut fra behov for utdypning av tidligere undersøkelser, Det kan også velges tema der FF har funnet lite kunnskap fra barn og mener at det trengs. 

En prosjektgruppe med proffer og fabrikkarbeidere lager utkast til undertema og spørsmål. Noe er “tellespørsmål”, dvs. spørsmål alle inviteres til å svare på og som i sorteringen av svar gjør det mulig å kvantitativt vurdere enighet og uenighet. De andre temaene og spørsmålene er beskrevet i form av en semistrukturert guide som utgangspunkt for undersøkerne, men som tilpasses hvert enkelt barn.  

FAGFOLK OG FORSKERE BISTÅR
Forskere eller sentrale fagpersoner i praksisfeltet inviteres til å bistå i vurderingen av hvilke tema og spørsmål som er viktigst for Norge. I formuleringen av de endelige spørsmålene, etterstreber Forandringsfabrikken at de stilles på en måte som barn vil forstå og som de kan relatere seg til. Før intervjuguiden ferdigstilles, vurderes spørsmålene derfor av proffer og/eller fagfolk som kjenner den aktuelle aldersgruppen.

FF HAR EN GRUPPE UNDERSØKERE 
I samarbeid med faggruppa kartlegger undersøkerne i Forandringsfabrikken hva som finnes av forskning og annen kunnskap på feltet og på hvilke måter det systemet som skal undersøkes, er organisert. Undersøkerne har ansvaret for rekruttering, innhenting av kunnskap og sortering av svar. De har kunnskap om og bakgrunn fra å gjennomføre kvalitative intervjuer og å behandle og systematisere data.

BARN INVITERES I SAMARBEID MED FAGFOLK
Barn og unge inviteres i hovedsak med i undersøkelsene, i samarbeid med fagfolk og ledelse i barnehager, skoler eller hjelpetjenester. Et representativt utvalg sikres lettest når en klasse eller en barnehageavdeling kan inviteres. I tjenester kan dette være mer utfordrende, selv om FF vektlegger et ønske om at utvalget blir representativt. Tips til hvordan sikre representative utvalg, deles derfor med tjenester som ønsker dette. Etter undersøkelsen får barn og unge som har deltatt i undersøkelsen, mulighet til å være med å løfte hovedfunn ut til fagfolk og politikere, som proffer.