Verktøy: MITT LIV Barnevern – Kvalitetssikring (2017)

MITT LIV er et fagutviklingsarbeid, som er initert av Forandringsfabrikken. Proffer - unge med erfaring fra hjelpesystemene- og fagfolk jobber sammen for å finne den praksis i barnevern, psykisk helsetjenester og i skolen.

Barnevernstjenester og BarnevernsProffer har sammen laget et viktig dokument: Anbefalinger til god praksis for et barnevern som samarbeider med barn. Verktøyheftet kan brukes for å kvalitetssikre at barnevernstjenesten følger disse anbefalingene i det daglige møtet med barn.

Her er et enkelt og konkret verktøyhefte, som hjelper ledere i barnevernet med å kvalitetssikre om barnet er samarbeidet med på ordentlig.

HER FINNER DU VERKTØYHEFTET SOM LANGLESING:

Kvalitetssikring av dokumentasjon - et verktøyhefte


Forslag til kvalitetssikring av kjernepunkter i dokumentasjon:

1. Undersøkelse

Anbefaling: Barnet er hovedpersonen i undersøkelsen


1. S
nakk med barnet alene

- Barnevernet snakker alltid med barnet alene i undersøkelsen og forteller hva barnevernet er.
- Barnevernet vurderer å snakke med barnet først, for å sikre at barnet får snakke så ærlig som mulig.
- Barnet får mulighet til å ha med en voksen det er trygg på.

2. Samarbeid med barnet

- Barnevernet snakker alene med barnet om bekymringsmeldingen og ber om barnets synspunkter.
- Barnet inviteres til å være med å planlegge undersøkelsen og foreslå hvem det skal snakkes med.
- Samtaler gjennomføres på en tryggest mulig måte for barnet.
- Barnevernet avtaler med barnet hva, når og hvordan informasjonen fra barnet gis videre til foreldre og fagfolk.
- Barnet holdes oppdatert underveis i undersøkelsen og får gi innspill til hva som skal gjøres videre.
- Valgene som gjøres for at undersøkelsen skal bli tryggest mulig for barnet, dokumenteres.
- Barnevernet dokumenterer hva barnet uttaler om sin situasjon og hvilke ønsker barnet har for forandring.
- Barnevernet dokumenterer hvordan barnets uttalelser har påvirket konklusjonen.

3. Ha en avslutningssamtale

- Barnevernet forteller barnet hva som har kommet fram i undersøkelsen.
- Barnevernet avtaler hva som skal skje videre og vurderer sikkerheten sammen med barnet.
- Barnevernet spør barnet hvordan det har opplevd undersøkelsen og tilbakemelding dokumenteres.

Kvalitetssikring av dokumentasjonen

1. Barnet er informert om hva barnevernet er.
2. Barnet er snakket med alene om innholdet i bekymringsmeldingen.
3. Det er sjekket om barnet har forstått bekymringsmeldingen.
4. Barnets synspunkt på innholdet i bekymringsmeldingen kommer fram.
5. Barnevernet har gjennom undersøkelsen avtalt med barnet om hva, når og hvordan informasjonen
fra barnet skal gis videre til foreldre og andre fagfolk.
6. Barnet har fått tilbud om å ha med en person det er trygg på gjennom undersøkelsen.
7. Barnet er invitert med i planleggingen av undersøkelsen og bedt om å foreslå hvem det skal prates med.
8. Barnet er oppdatert underveis i undersøkelsen.
9. Barnevernet har sammen med barnet gjort vurdering av sikkerheten til barnet.
10. Det er forklart når og hvordan barnet er hørt og hvordan dette har påvirket konklusjonen.
11. Barnevernet har gjennomført avslutningssamtale med barnet om hva som har kommet fram i undersøkelsen,
hva som skal skje videre - og hvordan barnet opplevde undersøkelsen.

2. Hjelpetiltak

Anbefaling: Barnet inviteres til å si fra hva familien trenger og om hjelpen virker​


1. Samarbeid om planlegging

- Barnevernet vurderer alltid å snakke med barnet alene, i planlegging.
- Barnet gis mulighet til å ha med seg en person det er trygg på, i møtet med barnevernet.
- Barnevernet avtaler med barnet om når og hvordan informasjonen skal gis videre til omsorgspersoner og andre fagfolk.
- Barnevernet er ærlige om hvilken hjelp barnevernet mener trenges og barnet får si sin mening om dette.
- Barnevernet inviterer barnet til å delta i planlegging og gjennomføring av tiltaket.
- Barnevernet dokumenterer barnets ønsker og hvordan disse vektlegges i beslutningene.

2. Evaluer hjelpen sammen med barnet

- Barnevernet snakker med barnet underveis om hvordan det opplever hjelpen og om hjelpen er nyttig.
- Barnevernet vurderer sammen med barnet om hjelpen skal fortsette.
- Tilbakemeldinger fra barnet dokumenteres underveis, som del av evaluering.
- Når hjelpen avsluttes får barnet informasjon om årsaken til dette og gis mulighet til å klage.
- Barnet inviteres til å si sin mening om at hjelp avsluttes og barnets mening dokumenteres.

Kvalitetssikring av dokumentasjonen

1. Barnet har fått tilbud om å ha med en person det er trygg på.
2. Barnevernet har avtalt med barnet om når og hvordan informasjonen skal gis videre til omsorgspersoner og andre fagfolk.
3. Barnet har fått uttale seg alene og på et trygt sted for barnet, om hvordan det opplever sin og familiens situasjon og hvilken hjelp det mener at familien trenger.
4. Det er dokumentert hvordan barnet er hørt og hvordan dette har påvirket det som bestemmes.
5. Barnevernets vurdering av hvilken hjelp familien trenger, er forklart for barnet og barnet har fått sagt sin mening om dette. Barnet er underveis tatt med i evalueringen av egen plan og gitt mulighet til å fortelle hvordan det opplever at hjelpen har vært nyttig.
6. Det er sjekket med barnet at det har forstått hva vi har pratet om.

3. Hasteflytting

Anbefaling: Barnet samarbeides med gjennom hele hasteflyttingen


1. Involver barnet i planlegging og gjennomføring

- Barnevernet inviterer barnet til å ha med en person det er trygg på som, hvis mulig, kan følge barnet i hele flytteforløpet.
- Barnevernet lytter til og tar på alvor barnets synspunkt på flytting og forslag til hvor det kan flytte.
- Barnevernet avtaler med barnet når og hvordan informasjonen skal gis videre, til omsorgspersoner og andre fagfolk.
- Barnevernet lytter til og tar på alvor barnets syns
- Barnevernet vurderer alltid flytting i barnets familie eller nettverk, og også med søsken.
- Det begrunnes og dokumenteres hvis barnet ønsker et flyttealternativ som ikke kan oppfylles.
- Barnet gis anledning til å ta avskjed med søsken eller andre personer som er viktige for barnet.
- Ved gjennomføring av barnevernsvedtak, unngås uniformert politibistand så langt det er mulig.


2. Følg opp etter flytting

- Barnevernet snakker med barnet dagen etter flytting, minimum i telefonsamtale.
- Er flyttingen gjort av andre enn kontaktpersonen, gjennomføres en overføringssamtale.
- Barnevernet gir barnet informasjon om bakgrunnen for flyttingen.
- Sammen med barnet, lager barnevernet en plan for å holde kontakt med søsken og andre viktige personer for barnet.
- Ved vurdering av samvær med foreldre skal barnets ønsker tillegges vekt.
- Barnevernet dokumenterer hva barnet uttaler om sin situasjon og behovet for flytting.
- Barnevernet dokumenterer hvordan dette har påvirket konklusjonen og hvordan sikkerheten er vurdert.

3. Ha en tilbakemeldingssamtale

- Barnevernet informerer om barnevernets beslutninger og inviterer barnet til å gi synspunkter på videre tiltak.
- Barnevernet inviterer barnet til å gi en tilbakemelding på hvordan de har opplevd flyttingen.

Kvalitetssikring av dokumentasjonen

1. Barnet har fått tilbud om å ha med en person det er trygg på.
2. Barnevernet har avtalt med barnet om når og hvordan informasjonen skal gis videre til omsorgspersoner og andre fagfolk.
3. Barnet er spurt om hvor det ønsker å flytte og hvordan flyttingen kan gjøres tryggest mulig.
4. Det er dokumentert hvordan barnet er hørt og hvordan dette har påvirket konklusjonen.
5. Det er dokumentert hvordan sikkerheten til barnet er vurdert.
6. Barnevernet har sammen med barnet laget en plan for å holde kontakt med søsken og andre personer som er viktige for barnet.
7. Barnevernet har hatt tilbakemeldingssamtale med barnet om hvordan det opplevde hasteflyttingen og hva som kunne vært gjort annerledes.

4. Langtidsflytting

Anbefalinger: Barnet samarbeides med for å sikre at livet kjennes trygt


1.
Samarbeid før og under flytting

- Barnevernet snakker med barnet om det barnevernet nå vet og hva de tenker.
- Barnevernet snakker med barnet alene om retten til å velge tillitsperson.
- Barnet inviteres til å komme med sine synspunkt på situasjonen og til å si sine ønsker for veien videre.
- Barnevernet spør barnet om det ønsker å flytte i familie eller nettverk og ser evt. på muligheter sammen med barnet
- Hvis barnets ønsker ikke kan oppfylles, forklarer barnevernet hvorfor, og dokumenterer dette.
- Barnet får si sin mening om hvordan flyttingen skal gjennomføres

2. Samarbeid ved besøk

- Ved besøk i fosterhjem eller institusjon snakker barnevernet, så langt det er mulig, med barnet først.
- Barnet får fortelle hvordan livet kjennes nå, opplevelse av hverdagen og ønsker for framtiden.
- Barnevernet avtaler med barnet hva som skrives ned og hvordan informasjonen gis videre til omsorgspersoner og fagfolk.
- Barnevernet tar ansvar for at barnet regelmessig får snakke om historien sin, sammen med noen det er trygg på.
- Barnet inviteres regelmessig til å gi tilbakemelding om livet kjennes trygt og på hjelpen det får fra barnevernet.

3. Kontakt med foreldre, søsken og nettverk

- Barnet gis mulighet til å ha med en tillitsperson i alle samtaler om kontakt med foreldre, søsken og nettverk.
- Barnevernet snakker med barnet alene og regelmessig om hvilken kontakt 1. barnet ønsker med foreldre, søsken og nettverk.
- Barnevernet tilrettelegger for den kontakten barnet ønsker, så langt det er mulig.
- Barnevernet dokumenterer barnets ønsker om kontakt og hvordan dette vektlegges i beslutningene.
- Barnevernet har ansvar for samværet med foreldre og lytter til barnets ønsker om hvem som skal være med på samvær.
- Fosterforeldre og institusjonspersonale bistår med å gjennomføre samvær når dette trengs.
- Fosterforeldrenes plikt til å bistå ved samvær innarbeides i oppdragsavtalene.
- Barnevernet sikrer at barnet får formidlet sin opplevelse av samværet og at dette dokumenteres i barnets journal.

Kvalitetssikring av dokumentasjonen

1. Barnet har fått tilbud om å ha med en person det er trygg på.
2. Barnevernet har avtalt med barnet om når og hvordan informasjonen skal gis videre til omsorgspersoner og andre fagfolk.
3. Barnet har alene eller sammen med trygghetsperson (tillitsperson) blitt spurt om sine forslag til hvor det kan bo og hvordan barnet ser på flytting i familie eller nettverk.
4. Det er dokumentert hvordan barnet er hørt og hvordan dette har påvirket det som bestemmes.
5. Ved besøk i fosterhjem el institusjon, snakkes barnet med alene før voksne.
6. Det er sjekket med barnet at det har forstått hva vi har pratet om.
7. Barnet er regelmessig spurt om hvem det vil ha kontakt med, av søsken, familie og nettverk. Det er begrunnet hvis barnets ønsker ikke kan følges.
8. Barnet får regelmessig gi tilbakemelding om hvordan det opplever hjelpen det får fra barnevernet.

5. Ettervern

Anbefaling: Ungdommen får trygg og god oppfølging, som bygger på egne ønsker


1.
Planlegging før 18 år

- Barnevernet inviterer alle barn som er i fosterhjem eller institusjon til planlegging av ettervern, fra fylte 16 år.
- Barnevernet kan invitere til ”infotreff” om ettervern for 16- og 17 åringer.
- Barnevernet og ungdommen lager i samarbeid en plan for ettervern, om hvor de skal bo og behov for oppfølging.
- Barnevernet dokumenterer ungdommens ønsker og hvordan dette har påvirket det som bestemmes.

2. Oppfølging

- Ungdommen får så langt det er mulig velge en person som kan ha ansvar for oppfølging.
- Ungdommen inviteres regelmessig til å komme med synspunkt om innholdet i ettervernet.
- Barnevernet ber regelmessig om tilbakemelding på hva som er bra og hva som kan gjøres bedre i ettervernet.
- Dersom ungdommen har takket nei til ettervern, tar barnevernet ny kontakt, seinest innen 1 år.

Kvalitetssikring av dokumentasjonen

1. Ungdommen har blitt informert om ettervern senest et år før fylte 18.
2. Ungdommens ønsker og hvordan de har blitt tatt hensyn til, kommer tydelig frem i journal.
3. Ungdommen har bidratt til å lage en plan for sitt ettervern.
4. Det er dokumentert hvordan ungdommen har blitt hørt og hvordan dette har påvirket det som bestemmes.
5. Ungdommen får jevnlig gi tilbakemelding om hvordan det opplever hjelpen det får fra barnevernet.
6. Barnevernet har tatt ny kontakt seinest innen 1 år, hvis ungdommen har takket nei til ettervern.

6. Møter og planlegging

Anbefaling møter: Barnet er med i planleggingen og deltar i møter som gjelder barnet


1. Planlegging og gjennomføring sammen med barnet

- Ansvarsgruppemøte kalles ”barnets møte” (for eksempel ”Sofies møte”), når barnevernet kan bestemme dette.
- Barnet inviteres så langt det er mulig til å si hvem som skal være med og hvor møtet skal være.
- Barnet inkluderes i planlegging og gjennomføring, så langt det er mulig.
- Barnevernet tar ansvar for at barnet kan delta i hele eller deler av møtet, hvis barnet ønsker dette
- Barnevernet sjekker underveis at barnet oppfatter det som foregår og om barnet har synspunkter.


2.
Dokumentasjon og evaluering gjøres sammen med barnet

- Barnevernet dokumenterer hvordan det er tilrettelagt for at barnet deltar og begrunner hvis barnet ikke har deltatt.
- Barnet inviteres til å være med å skrive referat, underveis eller i etterkant av møtet.
- Før referatet konkluderes, går barnevernet gjennom referatet sammen med barnet, for å bli enige om hva som skal stå.
- Barnevernet ber barnet gi tilbakemelding om hvordan det opplevde møtet og dette dokumenteres i journalen.

Anbefaling planer: Barnet deltar i utarbeiding av planer, og ønsker kommer tydelig frem


1. Barnet er hovedpersonen i ”barnets plan”

- Barnet beskriver hvordan det opplever livet sitt nå, hvilke endringer det ønsker og hvordan det skal skje.
- Barnets plan lages med utgangspunkt i barnets tanker og konkrete ønsker, uten at føringer er lagt fra barnevernet.
- Barnets plan kan, hvis barnet ønsker det, brukes aktivt i samtaler med barnet.
- Barnets plan lages med utgangspunkt i barnets tanker og konkrete ønsker, uten at føringer er lagt fra barnevernet.
- Barnets plan kan, hvis barnet ønsker det, brukes aktivt i samtaler med barnet.

2. Planen evalueres sammen med barnet

- Barnet inviteres til å svare på om det har blitt bedre hjemme og om det opplever at barnevernet hjelper.
- Planen forandres med utgangspunkt i barnets tilbakemeldinger.
- Barnets tilbakemeldinger og synspunkt skal komme tydelig fram og det skal dokumenteres.

Kvalitetssikring av dokumentasjonen ved møter

1. Barnet har, uavhengig av alder, blitt invitert til å delta på møter som
angår dem. Hvis barnet ikke har deltatt, er dette begrunnet.
2. Barnet fått si sin mening om hvem som skal være med på møtet og hvordan møtet skal gjennomføres.
3. Barnevernet har avtalt med barnet om når og hvordan informasjonen skal gis videre til omsorgspersoner og andre fagfolk.
4. Barnet har fått tilbud om å være med å skrive referat fra møtet. Barnet har fått godkjenne siste versjon av referatet.

Kvalitetssikring av dokumentasjonen ved planer

1. Barnets tanker og konkrete ønsker for tida framover, kommer tydelig fram i planen.
2. Barnets plan er evaluert av barnevernet og barnet sammen. Det kommer fram om barnet opplever at hjelpen er nyttig for barnet.
3. Barnevernet har avtalt med barnet om når og hvordan informasjonen skal gis videre til omsorgspersoner og andre fagfolk.
4. Det skal framgå på hvilken måte barnet er hørt og hvordan sikkerheten til barnet er vurdert.