Helse, miljø og sikkerhet

Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter organisert som en ideell stiftelse. Stiftelsen består av proffer (barn og unge), fabrikkarbeidere (voksne ansatte), flere faglige råd og et styre. Kunnskapen fra barn sier at systemene for barn må samarbeide tett med dem som systemene er laget for. Dette svaret tar FF på alvor, også internt i egen organisasjon. En gruppe proffer har et faglig medansvar for å sikre at FF arbeider i tråd med kunnskapen fra barn. De er en type fagkonsulenter. Både proffer og voksne har derfor roller i ledelse, rekruttering, opplæring og i gjennomføringen av arbeidet. 

Fabrikkarbeidere med på nybrottsarbeid  
Fabrikkarbeidere er voksne som i ansettelsesprosessen har sagt ja til å jobbe på en nytenkende og resultatorientert arbeidsplass, med store ambisjoner. De har ulik utdanningsbakgrunn og erfaring, som for eksempel kommunikasjon, ulike typer samfunnsfag, juss, organisering eller ledelse. 

Å arbeide likeverdig med barn og unge forutsetter voksne som vil forstå og bidra, også når de blir utfordret på det de tidligere har lært eller møter unge i en rolle de ikke er vant til. I dette må både unge og voksne få til å være ærlige. Tilbake kan de få unike erfaringer fra å være med å undersøke og utvikle, i tett samarbeid med barn og unge.

FF må i alt dette ha gode rutiner for å fremme trivsel og ivareta sikkerhet. Arbeidstilsynet gjorde i 2021 tilsyn i FF. Det ledet til arbeid med forbedringer. Samarbeid med eksternt arbeidsmiljøsenter ble etablert, for rådgivning og praktisk hjelp med HMS. Arbeidstilsynet lukket saken i november 2022. 

Her er noen av våre rutiner og tiltak: 

  • Medarbeiderundersøkelser: Forandringsfabrikken gjennomfører for tiden halvårlige medarbeiderundersøkelser. 
    • Vårundersøkelsen ble gjennomført februar 2022, med ekstern samarbeidspartner. Viste at 90% av de ansatte er fornøyd med arbeidsmiljøet og har en meningsfull arbeidshverdag. Mer her 
    • Høstundersøkelsen ble gjennomført september 2022, med ekstern samarbeidspartner. Viste at 96% av de ansatte er fornøyd med arbeidsmiljøet. Mer her  
  • Verneombud er valgt og har gjennomgått nødvendig opplæring
  • Rutiner for opplæring av nyansatte, og medarbeidersamtaler med nærmeste leder, er forbedret. Avslutningssamtaler gjennomføres systematisk, for å få innspill til forbedring og utvikling
  • Intern dugnadsordning avsluttet 1.juni 2022. Ordning tidligere satt opp av styret, proffer og ansatte, bidro til motivasjon og fellesskap. Men for noen laget dette uklare grenser mellom arbeid og fritid 
  • Varslingsrutiner gjennomgått blant ansatte for å sikre tydelige kanaler for tilbakemelding om mulige kritikkverdige forhold.