Handlingsplan mot vold og overgrep

Forandringsfabrikken har laget en handlingsplan som vektlegger det å gjøre det trygt for barn å si ifra. Den bygger på kunnskap direkte fra barn, fra Forandringsfabrikkens undersøkelser det siste tiåret. Den er også laget for å sikre barns prosessuelle rettigheter etter FNs barnekonvensjon. Handlingsplanen er ment til inspirasjon for kommuner som  tydelig vil inkludere kunnskap direkte fra barn og disse rettighetene i sin kommunale handlingsplan. Innholdet kan også brukes som inspirasjon i arbeid med andre planer, strategier og kommunale rutiner. På FFs webside finnes også filmer til barnehage, skole, tannlege og lege om hvordan møte barn som er utsatt for vold eller overgrep på gode måter.

Her kommer forklaringer på hvorfor Forandringsfabrikken har laget et forslag til handlingsplan, hva som er grunnlaget for planen. I tillegg løftes noen viktige utfordringer i arbeidet med å stanse vold og overgrep mot barn.

Når barn er utsatt for vold og overgrep har de noen viktige barnerettigheter som må ivaretas etter barnekonvensjonen. I denne delen presenteres disse rettighetene.

Her beskrives hvordan meldeplikt, opplysningsplikt og avvergingsplikt kan gjennomføres i tråd med barns rett til informasjon, rett til å uttale seg før informasjon om de deles, rett til å uttale seg fritt og at deres mening er et sentralt moment når det skal tas en barnets beste avgjørelse. 

Denne delen inneholder:

  • hvordan fagfolk kan gi barn i barnehage og skole informasjon om vold og overgrep
  • rutiner for hva fagfolk bør gjøre ved bekymring
  • rutine for hva fagfolk må gjøre etter et barn har fortalt 

Her er forslag til  hvordan kommuner kan sette opp en oversikt over tiltak som kan gjøres og her er noen forslag til tiltak som kan stå i en slik oversikt.

I PDFen finner du handlingsplanen i sin helhet: