Endringer i Forandringsfabrikken

10 års arbeid nasjonalt
Forandringsfabrikken (FF) har i 10 år arbeidet nasjonalt for at barn og unge i ulike livssituasjoner skal kunne bidra til å forbedre systemene laget for dem. Barnekonvensjonen og norske lovverks understreking av at barn har rett til å uttale seg og være med å bestemme, er viktige utgangspunkt for FFs eksistens.

FF henter inn erfaringer og råd fra barn rundt i landet. Dette gjøres i undersøkelser, med kvalitativ metode. Erfaringene og rådene oppsummeres til hovedsvar, og er et viktig supplement til forskning. De siste årene er metodene for innsamling og systematisering stadig forbedret. Hovedsvar formidles i rapporter, på web, i filmer og i bøker. Mer enn 10 000 barn og unge har det siste tiåret bidratt i undersøkelsene.

Grep tas etter frys i offentlige midler
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet bestemte i juni 2022 å fryse den offentlige støtten til FF og iverksette en undersøkelse av deler av FF sitt arbeid. Det skjedde på bakgrunn av kritiske medieoppslag, basert på intervjuer med noen tidligere ansatte og noen tidligere proffer, som hadde hatt negative opplevelser i FF.

FF ønsker fortsatt å være en sterk kraft i arbeidet for barn og unge og vil fortsette å bygge en stadig mer profesjonell organisasjon. FF tar samtidig kritikken på alvor og vil selvfølgelig samarbeide konstruktivt i forhold til den eksterne undersøkelsen. Grep tas for å svare opp kritikk og å styrke organisasjonen.

1. Proffene rundt i landet gir tilbakemeldinger
Proffene i FF er unge som frivillig deltar som rådgivere og som er med å formidle hovedsvar fra undersøkelsen. Proffer inviteres til å gi råd og tilbakemeldinger, på camp, etter treff og aktivitet og til voksne ansatte. En større proffundersøkelse skal gjennomføres i høst for dagens proffer. 200-300 unge har hvert år vært aktive som proffer de siste årene. De deltar på treff og samlinger med andre proffer og med å formidle kunnskap fra barn til studenter, fagfolk og politikere, i møter, foredrag og filmer. 

2. Mange tiltak for bedre arbeidsmiljø
Arbeidstilsynet gjorde i 2021 tilsyn i FF. Det ledet til flere forbedringer:

  • Samarbeid med eksternt arbeidsmiljøsenter er etablert, for rådgivning og praktisk hjelp med HMS.
  • Anonym medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i februar 2022, med ekstern samarbeidspartner. Den viste at 90% av de ansatte er fornøyd med arbeidsmiljøet og opplever å ha en meningsfull arbeidshverdag. Ny undersøkelse gjennomføres i september 2022.
  • Verneombud er valgt og har gjennomgått nødvendig opplæring.
  • Vår interne dugnadsordning avsluttet 1.juni, Ordningen var tidligere satt opp av styret, proffer og ansatte og ble avviklet til tross for mange positive tilbakemeldinger om at den bidro til motivasjon og fellesskap. Den bidro imidlertid til litt uklare grenser mellom arbeid og fritid.
  • Rutiner for opplæring av nyansatte, og medarbeidersamtaler med nærmeste leder, er strammet opp. Avslutningsamtaler gjennomføres systematisk, for å få innspill til forbedring og utvikling.

3. Nytt styre og ny daglig leder
Et fornyet styre startet sitt arbeid 8.august og består av: direktør og professor i samfunnsmedisin Arild Bjørndal (styreleder), professor i pedagogikk Sølvi Lillejord, professor i psykologi og samfunnsvitenskap Henk Spies, jurist Hilde Ordemann, tidligere proff Alexander Sommerseth og i en overgangsperiode tidligere styreleder Odd Chr. Hansen. Fra 1. august gikk, etter eget ønske, fabrikkleder Marit Sanner over til å ha en rent faglig rolle. Ny daglig leder skal ansettes. Mer info om det nye styret her 

4. Faglige råd og en bedre helhetlig strategi
FF har tidligere hatt flere faglige råd, med forskere og fagfolk. Denne ordningen etableres nå på nytt. Medlemmene oppnevnes av FF sitt styre. FF forsterker samtidig arbeidet med helhetlig strategi og fornyer organisasjonsutviklingsarbeidet for bl.a. å tydeliggjøre rollene i stiftelsen og sikre god oppfølging av proffer.

TAKK til alle som bidrar
Tusenvis av barn og unge har gjennom FF bidratt til å gjøre systemene for barn bedre. FF takker alle nåværende og tidligere proffer, og ansatte, som har vært med på å skape denne innovative organisasjonen. Takk også til alle som på ulike måter nå bidrar for å sikre og løfte det viktige arbeidet.

Vi ser fram til å fortsatt løfte den livsviktige kunnskapen barn har om systemene, å fremme barns rettigheter og å formidle beskrivelser av god praksis for samarbeid med barn.

Fra Arild Bjørndal, styreleder