FAGLIG RÅD FOR

SKOLE OG BARNEHAGE 2024

Mandat for faglig råd skole og barnehage

  • gi FF råd om strategiske valg og prioriteringer innenfor stiftelsens formål
  • kommentere prioriterte satsinger og aktiviteter knyttet til vedtatt strategi, slik at dette kan justeres i tråd med nye erfaringer og ny kunnskap
  • bidra til viktige dialoger om hvordan sikre barns rett til å bli samarbeidet med i alt som angår dem, på individ- og systemnivå
  • gi FF råd om hvordan kunnskapen fra barn kan hentes inn, bearbeides og formidles på en pålitelig og faglig forsvarlig måte
  • gi FF råd om valg av tema og hvordan samarbeid med fagfolk, forskere og relevante kunnskapsmiljø best kan organiseres og struktureres

Jon Halvdan Lenning

Mobbeombudet - Troms fylkeskommune

Han har bakgrunn som lærer og rektor i grunnskolen. Har i tillegg jobbet som veileder i Utdanningsdirektoratets veilederkorps og i Læringsmiljøprosjektet. Jon Halvdan er også en av initiativtakerne og utviklerne av Omnimodellen for et trygt og godt oppvekstmiljø.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: Jeg har gjennom mitt virke som mobbeombud blitt mer og mer oppmerksom på at barnets stemme i for liten grad kommer frem i saker som omhandler retten til å ha et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. I tillegg ønsker jeg å bidra med å sette et større fokus på at aktivitetsplaner og andre dokumenter som handler om barn og unge må ha et språk og innhold som er konkret og forståelig for dem det gjelder.

Åshild Viken Wåle

Førstelektor i pedagogikk og instituttnestleder, institutt for pedagogikk USN

Hun har bakgrunn fra skole som lærer på alle trinn i grunnskolen. Hun har internasjonal erfaring fra arbeid med skole i Sør-Amerika og Afrika, og har undervist ved USN siden 2009. I tillegg til undervisning og veiledning har hun arbeidet tett på skoler med kompetanseheving innenfor temaer som vurdering og relasjonsarbeid. Hun er knyttet til forskningsgruppen oppvekst og utdanning, som søker å utvikle kunnskap om barn og unges levekår og oppvekst.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: Forandringsfabrikken er et sted hvor barn og unge kan komme med sine erfaringer, bli sett og hørt. Disse stemmene har stor verdi og bør formidles så bredt som mulig. De mange historiene forteller noe om hva som er viktig i barn og unges oppvekst. Som lærerutdanner er det viktig for meg å etablere kunnskap på tvers av generasjoner. Jeg er derfor takknemlig for å bli invitert inn i dette arbeidsfellesskapet.

Jogeir Sognnæs

Direktør i Etat for spesialpedagogiske tjenester, Byrådsavdeling for barnehage og skole i Bergen

Har jobbet som psykolog og leder i PPT og skoleadministrasjon siden utdanning som psykolog ved UiB i 1992. Har undervist på psykologutdanningen ved UiB de siste 20 årene. Har hatt sentrale verv i Norsk psykologforening og Forum for psykologer i kommunen.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: Forandringsfabrikken har betydd svært mye for å få fram barn og unges egne erfaringer og stemmer. Jeg mener det viktigste vi gjør for tiden for å heve kvaliteten på våre tjenester, er å bli bedre på å involvere barn og unge, både på individnivå og systemnivå. Jeg har lært veldig mye av å jobbe tett med Forandringsfabrikken og håper jeg også kan bidra til å videreutvikle organisasjonen.

Marit Mjøs

Førsteamanuensis i pedagogikk ved NLA Høgskolen

Doktorgrad i spesialpedagogikk fra UiO. Erfaring som lærer og som veileder på individ- og systemnivå, samt som leder i Statped. Har siden 2014 arbeidet med bachelor- og masterutdanning i spesialpedagogikk, samt organisasjonsutvikling for PP-tjenesten og videreutdanning for lærere i spesialpedagogikk. Særlig fokus på spesialpedagogikkens bidrag for å realisere en skole som ivaretar hele elevmangfoldet.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: Til tross for mer enn 50 års fokus på en skole for alle, er det fortsatt elever som av ulike grunner ikke får tilfredsstillende utbytte eller opplever seg som en verdsatt deltaker i fellesskapet. Dette stiller krav til samarbeid innad i skolen og i hele «laget rundt barna/elevene». For at barnets beste skal være styrende for dette arbeidet, er det særlig nødvendig å få kjennskap til erfaringene fra de som på ulike måter har strevd i dagens opplæringssystem. Forandringsfabrikken har her stor påvirkningskraft helt fra politisk nivå til den enkelte fagperson. Jeg vil gjerne bidra til at dette potensialet blir utnyttet, både innenfor tjenestene og når det gjelder utdanning av nye fagpersoner.

Marianne Dahlseng

Kontorsjef ved sekretariatet til FUB og FUG

Kontorsjef ved sekretariatet til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Er utdannet Cand. paed, og har erfaring som styrer, rektor på skole og voksenopplæring, pedagogisk konsulent og oppvekstsjef. Har jobbet mye med og er opptatt av tverrfaglig samarbeid. 

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: FUB og FUG sitt mandat er samarbeid barnehage/skole – hjem, og sekretariatet har hatt gleden av å samarbeide med Forandringsfabrikken. Det er viktig at barns stemme høres i saker som gjelder barn. Denne kunnskapen trengs både på lokalt og på nasjonalt nivå. Vi i FUB og FUG har ikke alltid vært enig med Forandringsfabrikken i deres standpunkter, noe som har ført til gode og konstruktive diskusjoner.

Fredrik Sørensen

Emosjons- og relasjonsarbeider for skolene i Porsgrunn

Hjelper barn inn i skolehverdagen.. Var to år på USN, som erfaringskonsulent med bl.a. ansvar for undervisning på sosialfagene. Var tjenestedesigner i Ullensaker kommune, med fokus på innbyggerinvolvering fra barn og unge. Som proff i Forandringsfabrikken presenterte han kunnskap fra barn, for statsråder, stortingspolitikere, ledere og studenter, på kryss og tvers av hele Norge. Seinere var han prosjektarbeider i FF. 

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: Det snakkes mye om forebyggende arbeid, men i praksis er det ikke lett. For å lykkes må kunnskapen barn har, tydeligere løftes. Som proff delte jeg kunnskap fra barn, senere har villet være en trygg voksen for barn og vet jeg trenger denne kunnskapen. Jeg har sett forandringene den lager, både i mennesker og lover og jeg kan ikke se for meg et Norge uten kunnskapssenteret Forandringsfabrikken. Så klart, jeg vil bidra.

Elisabeth Walsøe Lehn

Høgskolelektor i pedagogikk, Dronning Mauds Minne høgskole

Elisabeth er høgskolelektor i pedagogikk på barnehagelærerutdanningen på DMMH. Hun har tidligere  erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehage. Nå underviser og veileder hun i pedagogikk og spesialpedagogikk på bachelor og masternivå. Elisabeths forskningsinteresse er særlig knyttet til barn i utsatte livssituasjoner og på hvilke måter barnehagens personal kan støtte barn og familien.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: Jeg ønsker å sitte  FF’s faglige råd fordi de har klart det mange ikke har klart, nemlig å få fram barns perspektiver på mange ulike måter, både gjennom små enkle hefter, bøker og muntlig formidling. Barn og unges stemmer og perspektiv er like viktig som teori og forskningsbasert kunnskap i barnehagelærerutdanningen. Jeg er stolt og glad for at jeg får mulighet til å sitte i det faglige rådet og både lære og bidra slik at det viktige arbeidet kan fortsette.

Christian Håve

Rektor Grav skole, Bærum Kommune

Etter fullført videregående gikk Christian ett år på BI. Videre jobbet han som lærervikar, og på en ungdomsklubb noen kvelder i uken samtidig som han fullførte lærerutdanning. Jobbet som kontaktlærer i 10 år fra 1997, så ett år som inspektør og de siste 16 årene som rektor på to barneskoler. Parallelt har han tatt en master i skoleledelse. Han har vært opptatt av reell elevmedvirkning i skolen, og har også lang erfaring med elevmegling satt i system. 

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: Mye av min motivasjon ligger i å få til et tryggest mulig klassemiljø, og en skole der alle blir inkludert og akseptert. Jeg er opptatt av å lytte til elevstemmen, og at vi som jobber i skolen skal bli flinkere til å lytte, og i dette ligger et stort potensial. På min skole har vi både et aktivt elevråd og et utviklingsråd. Med utviklingsrådet ønsket vi å sette elevstemmen i et system som nådde helt inn i klasserommet, slik at elevene medvirker inn i skolens pedagogiske utviklingsarbeid. Vi ønsker at de skal oppleve reell innflytelse og at de skal kunne påvirke det som angår dem.

Malin Iversen

Barnehagesjef i Vestre Toten kommune

Har tidligere vært barnehagesjef i Østre Toten kommune og seniorrådgiver ved Barnehage og opplæring hos Statsforvalteren i Innlandet. Hun sitter i samarbeidsforum i Innlandet i den regionale kompetanseordningen for barnehage. Malin er barnehagelærer med videreutdanning blant annet innen veiledning, myndighetsutøvelse, barnehagejuss og i Barnekonvensjonen og har jobbet i barnehagesektoren i mer enn 20 år.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: Vi som jobber med barn og unge i ulike tjenester må bli gode på å gjøre vurderinger på hva som er til barnas beste. Barnets stemme er helt vesentlig å ha med i disse vurderingene. Å lytte til barn og unge, også de aller minste er noe jeg mener er viktig å sette på dagsorden og som vi kan bli enda flinkere til. Forandringsfabrikken er en viktig aktør for å fremme barn og unge stemme. Jeg håper jeg kan være med å bidra til at FF utvikles videre i framtiden for å få frem viktig kunnskap fra barn og unge.

Joakim Caspersen

Sosiolog og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning

Arbeider tverrfaglig med utdanningsforskning med perspektiver fra pedagogikk, sosiologi, statsvitenskap og organisasjonsstudier. Han har også jobbet med prosjekter innen barnevern, funksjonshemning og minoritetsspørsmål, og med generelle oppvekstperspektiver. Skoleproffer har møtt Joakim på arrangementer der de begge har bidratt.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: For meg er det særlig viktig at mangfoldet i barns perspektiver kommer frem i forskning og praksis, og at forskning om barn er forskning med barn. Forandringsfabrikkens arbeid er viktig for å få frem barnestemmen, og det er inspirerende å kunne bidra til dette arbeidet. Jeg håper å bidra til at Forandringsfabrikken skal ha en tydelig stemme og levere viktig kunnskap når tilbudene til barn og unge skal bli bedre, og synes deg er inspiserende for egen forskning å støtte arbeidet som gjøres.

Les mer om Forandringsfabrikkens faglige råd for: barn og familie og helse