FAGLIG RÅD FOR SKOLE OG BARNEHAGE 2022-2023

Mandat for faglig råd skole og barnehage

Gi Forandringsfabrikken råd om strategiske valg og aktiviteter, knyttet til Forandringsfabrikkens arbeid basert på vedtatt strategi

  • Gi råd om FFs vurderinger og prioriteringer innenfor stiftelsens oppdrag
  • Kommentere fremdrift og utvikling av prioriterte satsinger på kort og lang sikt, slik at disse kan justeres i tråd med nye erfaringer og ny kunnskap
  • Bidra til viktige dialoger om hvordan sikre barns rett til å bli samarbeidet med i alt som angår dem, på individ- og systemnivå 

Rådene inviteres til å:

  • gi råd om hvordan kunnskapen fra barn kan hentes inn, bearbeides og formidles på en pålitelig og faglig forsvarlig måte
  • gi råd om hvordan samarbeid med fagfolk, forskere og relevante kunnskapsmiljø best kan organiseres og struktureres
  • gi råd om valg av områder, tema og formidlingsmåter

Ingrid Lund

Professor i spesialpedagogikk ved Universitet i Agder og er en aktiv forsker som deltar i samfunnsdebatter og publiserer en rekke bøker og artikler. Hun har ledet flere store forskningsprosjekter om atferdsproblematikk og utvikling av læringsmiljø. Hun har arbeidet  i barne- og ungdomspsykiatrien i flere år, og veileder og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd 
Jeg vil gjerne sitte i FFs faglige råd fordi jeg mener at FF vektlegging og synliggjøring av barn og unges rett til å bli hørt og tatt på alvor er en grunnleggende verdi som jeg mener må vises i praksis og ikke bare høres i festtaler og leses i offentlige dokumenter.

Siv Gamlem

Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Volda (HVO). I sin doktorgrad fra 2014 har hun undersøkt hvordan tilbakemeldinger kan støtte læring på ungdomstrinnet. Hennes forskningsinteresser er vurdering, læringsprosesser og profesjonsutvikling. Hun publiserer nasjonalt og internasjonalt. Hun har deltatt i mange ekspertutvalg, både på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Hun har arbeidet som lærer i grunnskolen.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd 
I lærerutdanningen er jeg opptatt av at barn og unges stemmer skal bli hørt. For å utvikle en forståelse om barn og unges opplevelser og perspektiver om for eksempel møte med skole og utdanning er det sentralt at de blir lyttet til og invitert til samtale. Forandringsfabrikken har lagt vekt på dette og kan gi viktige bidrag for å øke kunnskapen og forståelsen om barn og unges perspektiver – noe som motiverer meg til å sitte i FFs faglige råd.

Per Wickenberg

Professor emeritus i rettssosiologi ved Universitetet i Lund. Forskning på tema som normer, normdannelse og normstøttende strukturer samt barns rettigheter i utdanningssektoren. Har bidratt i det internasjonale prosjektet «Child Rights, Classroom and School Management» (2003-2015) som hadde særlig oppmerksomhet på Barnekonvensjonen. Publiserer jevnlig internasjonalt. Sitter i «The Nordic Network for Children’s Participation in Decision Making Development and research”.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd 
Jag är övertygad om att barns och ungdomars rättigheter och deltagande i beslut som gäller dem själva, är bland de allra viktigaste delarna i arbetet i skolor och förskolor. Jag har omfattande egen praktisk erfarenhet av att arbeta som lärare i svensk grundskola under cirka 20 år. Därefter har jag arbetat vidare som forskare om just utbildning av barn och ungdomar och deras rättigheter under mer än 25 år.  De erfarenheterna vill jag dela med mig i FF:s fackliga råd och samtidigt ta del av FF:s erfarenheter av delaktighet med barn och ungdomar

Joakim Caspersen

Forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning. Han har en PhD i profesjonsstudier og arbeider tverrfaglig med utdanningsforskning med perspektiver fra pedagogikk, sosiologi, statsvitenskap og organisasjonsstudier. Han har også jobbet med prosjekter innen barnevern, funksjonshemning og generelle oppvekstperspektiver som inkludering i skole. Skoleproffer har møtt Joakim på arrangementer der de begge har bidratt.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd 
For meg er det særlig viktig at mangfoldet i barns perspektiver kommer frem og blir synlige, og at mangfoldet i barns perspektiver kommer frem. Jeg ønsker å bidra til at Forandringsfabrikken og arbeidet kan utvikle seg videre, slik at Forandringsfabrikken kan være en støttespiller når tilbudene til barn og unge skal bli bedre, enten det er gjennom forskning eller på andre arenaer

Jogeir Sognnæs

Direktør i Etat for spesialpedagogiske tjenester, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett i Bergen. Har jobbet som psykolog og leder i PPT og skoleadministrasjon siden utdanning som psykolog ved UiB i 1992. Har undervist på psykologutdanningen ved UiB de siste 20 årene. Har hatt sentrale verv i Norsk psykologforening og Forum for psykologer i kommunen. 

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd 
Forandringsfabrikken har betydd svært mye for å få fram barn og unges egne erfaringer og stemmer. Jeg mener det viktigste vi gjør for tiden for å heve kvaliteten på våre tjenester, er å bli bedre på å involvere barn og unge, både på individnivå og systemnivå. Jeg er svært glad for å bli invitert tettere inn i dette arbeidet.

Malin Iversen 

Barnehagesjef i Vestre Toten kommune. Har tidligere vært barnehagesjef i Østre Toten kommune og seniorrådgiver ved Barnehage og opplæring hos Statsforvalteren i Innlandet. Hun sitter som leder i samarbeidsforum i Innlandet i den regionale kompetanseordningen for barnehage. Malin er barnehagelærer med videreutdanning blant annet innen veiledning, myndighetsutøvelse, barnehagejuss og i Barnekonvensjonen og har jobbet i barnehagesektoren i mer enn 20 år.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd 
Vi som jobber med barn og unge i ulike tjenester må bli gode på å gjøre vurderinger på hva som er til barnas beste. Barnets stemme er helt vesentlig å ha med i disse vurderingene. Å lytte til barn og unge, også de aller minste er noe jeg mener er viktig å sette på dagsorden og som vi kan bli enda flinkere til. Forandringsfabrikken er en viktig aktør for å fremme barn og unge stemme. Jeg håper jeg kan være med å bidra til at FF utvikles videre i framtiden for å få frem viktig kunnskap fra barn og unge.

Else Berit Kyte

Kommunalsjef for seksjon oppvekst i Øvre Eiker kommune. Har tidligere jobbet som barnehagestyrer, rektor, kommunalsjef for forvaltning og kultur og kommunalsjef for oppvekst i Voss kommune. Utdannet førskoleleærer, noe videreutdanning i undervisningsfag og innen ledelse, bl.a. master i skoleledelse fra Handelshøyskolen BI. Utdanning i innovasjon i offentlig sektor. Hun har i to perioder vært koordinator for veilederkorpset under Utdanningsdirektoratet. 

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd 
Først og fremst fordi Forandringsfabrikken jobber for at barn og unges stemme skal nå fram i det offentlige rommet. Voksne trenger å høre hvordan barn og unge opplever hverdagen sin. Barn og unge skal, sammen med voksne, jobbe for at barns rettigheter blir en integrert del av hverdagslivet.Derfor ønsker jeg med min kompetanse å bidra med råd til hvordan forandringsfabrikken kan nå dette målet 

Fredrik Sørensen

Emosjons- og relasjonsarbeider for skolene i Porsgrunn og hjelper barn inn i skolehverdagen. Var to år på USN, som erfaringskonsulent med bl.a. ansvar for undervisning på sosialfagene. Var tjenestedesigner i Ullensaker kommune, med fokus på innbyggerinvolvering fra barn og unge. Som proff i Forandringsfabrikken presenterte han kunnskap fra barn, for statsråder, stortingspolitikere, ledere og studenter, på kryss og tvers av hele Norge. Seinere var han prosjektarbeider i FF. 

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd 
Det snakkes mye om forebyggende arbeid, men i praksis er det ikke lett. For å lykkes må kunnskapen barn har, tydeligere løftes. Som proff delte jeg kunnskap fra barn, senere har villet være en trygg voksen for barn og vet jeg trenger denne kunnskapen. Jeg har sett forandringene den lager, både i mennesker og lover og jeg kan ikke se for meg et Norge uten kunnskapssenteret Forandringsfabrikken. Så klart, jeg vil bidra. 

Les mer om Forandringsfabrikkens faglige råd for: barn og familie og helse