FAGLIG RÅD FOR HELSE 2022-2023

Mandat for faglig råd helse

Gi Forandringsfabrikken råd om strategiske valg og aktiviteter, knyttet til Forandringsfabrikkens arbeid basert på vedtatt strategi

  • Gi råd om FFs vurderinger og prioriteringer innenfor stiftelsens oppdrag
  • Kommentere fremdrift og utvikling av prioriterte satsinger på kort og lang sikt, slik at disse kan justeres i tråd med nye erfaringer og ny kunnskap
  • Bidra til viktige dialoger om hvordan sikre barns rett til å bli samarbeidet med i alt som angår dem, på individ- og systemnivå 

Rådene inviteres til å:

  • gi råd om hvordan kunnskapen fra barn kan hentes inn, bearbeides og formidles på en pålitelig og faglig forsvarlig måte
  • gi råd om hvordan samarbeid med fagfolk, forskere og relevante kunnskapsmiljø best kan organiseres og struktureres
  • gi råd om valg av områder, tema og formidlingsmåter

Ann Karin Swang

Leder for Landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund siden 2019. Utdannet sykepleier, helsesykepleier og foreldreveileder. Hun har tilleggsutdanning innen økonomistyring og kvalitetsutvikling og innen psykisk helse barn og unge. Hun har jobbet som helsesykepleier i 22 år i alle deler av tjenesten og med foreldreveiledning siden 2006. Hun har vært leder av skole- og ungdomshelsetjenesten i Ringerike kommune i mange år.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd
Jeg ønsker å sitte i FFs faglige råd fordi jeg tenker at jeg har noe å bidra med etter lang fartstid i både helsestasjons-, skolehelse,- og ungdomshelsetjenesten. Jeg har mye nyttig erfaring som leder av tjenesten, samt tverrfaglig samarbeid. Jeg kan forvaltning og oppleves som klar og tydelig. Jeg har hatt en del samarbeid med FF som leder av Landsgruppen. Det har jeg opplevd som lærerikt og nyttig.

Arne Kristian Myhre

Spesialist i barnesykdommer, med spesialkompetanse i sosialpediatri, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital. Han er førstamanuensis på institutt for medisin og molekylær medisin ved NTNU og er medlem av Den rettsmedisinske kommisjon. Han var medlem av barnevoldsutvalget som leverte NOU-en Svikt og svik.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd
Etter å ha snakket med mange barn og fulgt mange saker som handler om vold og overgrep har jeg ofte spurt meg om alt det vi gjør er til barnets beste. Dette er kompliserte saker med mange aktører involvert og sjansen for at i alle fall deler av intervensjonen utgjør en stor belastning er dessverre stor. Dette må vi få mer kunnskap om, og da blir kunnskap direkte fra barn som har vært i systemet svært viktig. Her har FF gjort en stor innsats og levert mange viktige bidrag gjennom flere år, og jeg ønsker å bidra til å utvikle dette videre.

Toril Taklo

Avdelingssjef psykisk helsevern for born og unge (PBU) i Helse Førde. Ho er psykolog, spesialist i klinisk vaksen og familiepsykologi. Har vore leiar i PBU i snart åtte år. Tidlegare har ho arbeidd i psykisk helsevern for vaksne og i familievernet.

Kvifor eg vil sitte i FF sitt faglige råd 
PBU Helse Førde har hatt eit nært og konstruktivt samarbeid med Forandringsfabrikken i mange år. Vi har gjort endringar i drifta etter råda vi har fått, og har stort fokus på korleis vi i endå større grad kan legge til rette for at born og unge som kjem til seksjonane våre blir tatt godt imot, føler seg møtt og forstått. Vi tykkjer Forandringsfabrikken har eit viktig perspektiv som psykisk helsevern er avhengige av for at PBU skal utvikle seg framover. Eg vil gjerne og vere med å vidareutvikle denne viktige satsinga.

Kirsti Jørgensen

Psykologspesialist som har vært ansatt i Psykisk helsevern barn og unge (BUPA) Nordlandssykehuset fra 80-tallet av. Der har jeg også vært leder på ulike nivåer og enheter i 22 år, mest i poliklinikk. Jeg har hatt flere verv i tilknytning til arbeid med barn og unge og har også deltatt i forskning innen feltet.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd
Jeg har alltid vært opptatt av at stemmen til barn og unge må komme frem og bli tatt hensyn til. Jeg har tidligere vært med i FFs faglige råd, psykisk helsevern, og opplevde det som nyttig og lærerikt å delta i. Det er en tid tilbake, og jeg ser derfor frem til å delta når nytt faglig råd helse skal etableres og være med på hvordan det nå arbeides i FF.

Nina Egeland

Har de siste 15 årene jobbet på masterstudiet i helsesykepleie på UiS og vært studieprogramleder der de siste årene. Utdannet sykepleier, helsesykepleier og har hovedfag i sykepleievitenskap. Hun har også jobbet som helsesykepleier i 20 år på helsestasjon, i skolehelsetjenesten, på helsestasjon for ungdom og i flykningehelsetjenesten

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd 
Fordi jeg i hele min yrkeskarriere har vært opptatt av den mellommenneskelige relasjonen, av god omsorg og det å se barn og unge. Jeg mener det er viktig å få frem og lytte til barn og unges erfaringer og kunnskap om sine liv, sine møter med hjelpeapparatet, om hvordan de ønsker å bli møtt og hvilken hjelp de mener vil være den beste. Alt dette er viktig for å kunne ivareta barns rett til medvirkning i forhold til avgjørelser som tas og som har betydning for deres liv og helse.

Miriam Skjæveland Håland

Utdannet vernepleier med videreutdanning i veiledning og trening i sosial kompetanse og er snart ferdig med en master i ledelse. Har jobbet 17 år i spesialisttjenesten på psykiatrisk sengepost for ungdom. De siste 8 årene har jeg jobbet med lavterskeltjenester til barn, ungdom og foreldre, og er nå prosjektleder for oppvekstreformen i kommunen.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd 
Fordi jeg jobber med barn og unge og har et stort engasjement for at hjelpen vi gir faktisk hjelper. Jeg tror vi trenger trygge relasjoner, tid og viser i praksis at vi lytter til barn og unge. De trenger ikke fine ord og planer, men handling. Jeg har vært heldig og samarbeidet mye med barn og unge når vi har utviklet våre tjenester de siste årene og det gir mening. 

Trond Aarre

Avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef i Psykisk helsevern, Helse Førde. Han er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og psykiatri. Han har utgitt flere fagbøker og artikler om psykisk helsevern. Han har også vært medlem av tvangslovutvalget som leverte forslag til ny Tvangsbegrensningslov.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd 
Psykisk helse- og rusfeltet treng sårt meir kunnskap om korleis tenestene vert opplevde av dei som nyttar dei. Denne brukarkunnskapen må liggje til grunn for den vidare utviklinga av tilboda. Betre medverknad må byggje på at det er dei som bruker tenestene som får kome til orde, ikkje at andre ytrar seg på deira vegner. Forandringsfabrikken gjer her ein uvurderleg innsats som eg gjerne vil støtte opp under.

Julie Lydia Høybakk

Erfaringskonsulent i Stavanger kommune i flere år og medlem av ungdomsrådet ved Stavanger Universitetssykehus. Har lang profferfaring fra FF og har bidratt i flere nasjonale utviklingsarbeid i psykisk helsevern. Hun har presentert kunnskap for statsministeren, helseministeren og mengder av stortingspolitikere. Hun var prosjektarbeider og har bidratt i bokutgivelser og med oppfølging av ungdommer.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd 
Jeg kan ikke tenke meg noe viktigere enn å få frem barn og unges kunnskap. Jeg har kjent Forandringsfabrikkens viktige arbeid på kroppen, både politisk, på system- og individnivå. Forandringsfabrikken har vært livsviktig og nyttig for meg og mange andre, og jeg vet at den trengs i Norge. Derfor vil jeg å være med å gi råd, slik at barn og unges kunnskap blir tatt på større alvor.