FAGLIG RÅD FOR BARN OG FAMILIE

Mandat for faglig råd barn og familie 

  • gi FF råd om strategiske valg og prioriteringer innenfor stiftelsens formål
  • kommentere prioriterte satsinger og aktiviteter knyttet til vedtatt strategi, slik at dette kan justeres i tråd med nye erfaringer og ny kunnskap
  • bidra til viktige dialoger om hvordan sikre barns rett til å bli samarbeidet med i alt som angår dem, på individ- og systemnivå
  • gi FF råd om hvordan kunnskapen fra barn kan hentes inn, bearbeides og formidles på en pålitelig og faglig forsvarlig måte
  • gi FF råd om valg av tema og hvordan samarbeid med fagfolk, forskere og relevante kunnskapsmiljø best kan organiseres og struktureres

Marie Lindsjørn Nordvik

Postdoktor i rettsvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet

I sin doktorgrad fra 2021 undersøkte hun barnets rett og mulighet til å medbestemme når barnevernstjenesten vurderer å overta omsorgen for et barn. Nå er hun en del av et prosjekt om barnets rett til helse, men også her med barnets autonomi i fokus. Hun har veiledet og undervist studenter på universitetet i flere år, fortrinnsvis om barns menneskerettigheter og ulike deler av barneretten.  

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: Kunnskap fra barn og unge er avgjørende for å treffe gode avgjørelser for barn, og for å skape et samfunn der barn ivaretas. Kunnskap fra barn er også avgjørende for å kunne realisere barns rettigheter, og for å gi barna den posisjonen de har krav på i samfunnet. Uten barn og unges opplevelse kan vi ikke vite om barns rettigheter er oppfylt eller ikke. FF har lenge satt søkelys på viktigheten av at barn og unge får medbestemme og være aktive deltakere i eget liv, og til å systematisere kunnskap fra barn. Jeg er opptatt av viktigheten av at barn og unges rettigheter vurderes ut fra barns eget perspektiv, og det motiverer meg til å være en del av FFs faglige råd.

Vegard Snartland

Førstelektor / Programkoordinator. Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag

Sosiolog og førstelektor ved Institutt for helse- og sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge, med ansvar for temaområdene miljøterapi og aktivitetsfag. Han er programansvarlig for barnevernsutdanningen ved USN og sitter i den nasjonale arbeidsgruppen som har utarbeidet forskrift for barnevernutdanningene (RETHOS).

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: De siste syv årene har jeg deltatt i prosjektet Mitt Liv Utdanning. FF, NTNU og USN har samarbeidet om å utvikle undervisningsopplegg. Lærere og proffer har undervist sammen, det har vært rollespill og refleksjonssamlinger i plenum og i grupper. Erfaringene er svært positive: Budskapet fra FF utfyller pensumlitteraturen på en god måte. Studentenes møte med proffene gir energi, motivasjon og et godt grunnlag for refleksjon over viktige utfordringer og dilemmaer i barnevernfaglig arbeid. Kunnskapsutvikling og – formidling må inkludere kunnskap både fra forskning, fagfolk og fra barn og unge. Jeg ønsker å bidra til dette, ved å delta i FFs faglige råd.

Reidun Follesø

Professor i barnevern

Professor i barnevern med doktorgrad i sosialt arbeid fra NTNU. Har lang erfaring fra undervisning og forskning ved Nord universitet og Universitetet i Agder før hun kom til USN høsten 2021. Blant hennes interesseområder er barnevern i vid forstand, flerfaglig arbeid, barn og unge i utsatte livssituasjoner, medvirkning i forskning, kunnskaps- og tjenesteutvikling. 

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: Jeg er takknemlig over å bli spurt om å sitte i FFs faglige råd, og ser fram til mange gode samtaler. Kunnskap er ikke gitt en gang for alle, men må stadig brytes og utvikles. Jeg håper å kunne bidra til gode møtesteder, preget av gjensidig respekt og trygghet, der vi også kan være uenige om det trengs. Jeg har mye å lære, og håper også at FF kan ha nytte av min kunnskap og erfaring.

Yngvild Brynildsen

Direktør i Blå Kors Øst

Direktør i Blå kors Øst siden mai-23. Blå Kors Øst tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling både døgn og poliklinisk. Utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi, og har master i verdibasert ledelse. Har jobbet både som miljøterapeut på institusjon og kontaktperson i barneverntjenesten. Lengst erfaring fra Bufetat med over 20 år innen institusjonsarbeid, hovedsakelig i lederstillinger. 

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: FF har lenge vært, og er fortsatt, en viktig påvirker på systemer og voksne som jobber for å bedre barn og unges hverdag. For mange av oss som jobber i systemene har det tatt lang tid å forstå hva samarbeid med barn og unge egentlig betyr. Det har tatt for lang tid for voksne å sjekke ut om hjelpen vi gir oppleves virksom for de vi er til for. Vi er ikke ferdig utlært, og trenger derfor FF til å fortsette sitt arbeid med kraft for ivaretagelse av barns rettigheter. Jeg har sett hvilke systemendringer som er mulig å få til etter samarbeid med FF. Disse endringene har vært nødvendige, og jeg tror det ville tatt lengre tid å skape endringene uten stemmen fra FF. Jeg har også vært uenig med FF innimellom og har tatt noen diskusjoner, det går helt fint det også. Det gir energi å jobbe sammen med ungdommer, og det er en ære å bli spurt om å få delta i faglig råd barn og familie.

Inge Nordhaug

Klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri, pensjonist

Jeg er klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri og har videreutdanning i veiledning. Jeg har jobbet som klinisk sosionom innen barne- og ungdomspsykiatri i nærmere 30 år. Jeg har jobbet ved RVTS Vest siden oppstart 2006. De siste 5 årene før RVTS ledet jeg prosjektet «støtte til seksuelt misbrukte barn» i region vest – som var et av prosjektene som var grunnlaget for opprettelsen av RVTS. Nå er jeg pensjonist, men underviser mye og skriver bok.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: Alle tenester som arbeider inn mot barn og unge treng kunnskap frå barn som har erfaring frå tenestene.. Mi erfaring i samarbeid med FF har vore at dei representerer ein kunnskap tenestene treng. Det motiverer meg til å vidareutvikle denne satsinga.

Nina Bolstad

Leder, kunnskapssenteret i etat for barn og familie (til 1.3.24)

Utdannet barnevernpedagog med videreutdanning i barnevern og master i ledelse. Har tidligere vært avdelingsdirektør i Bufetat region vest, barnevernleder og leder av barnevernvakt. Har ledet utviklingsarbeid i kommune, stat og fylkeskommune. 

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: Barn og unges stemme må blir hørt for at vi bedre skal kunne forstå og utvikle enda bedre tjenester sammen med barn og unge. Forandringsfabrikken har betydd mye for utviklingen av dette arbeidet. Fortsatt gjenstår mye før barns rettigheter til å medvirke blir godt nok forstått og ivaretatt jfr FNs barnekonvensjon. Jeg ønsker å bidra til at barn blir sett på som selvstendige rettighetsbærer og ved å delta i Forandringsfabrikkens faglige råd kan jeg bidrag i riktig retning.

Gunnar Toresen

Veileder i Bufdirs veiledningsteam og tidligere barnevernsjef i Stavanger

Jeg er utdannet sosionom og har jobbet mer en 40 år i kommunale helse og sosialtjenester, bla som helse og sosialsjef og 16 år som barnevernsjef i Stavanger. Nå er jeg pensjonist, men engasjert som veileder i Veiledningsteam, et nasjonalt tiltak i Bufdirs kompetansesatsing for norske kommuner. Jeg var leder for Norsk barnevernlederorganisasjon NOBO fra 2009 til 2015.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: Jeg har hatt stor glede av å samarbeide med FF og barnevernproffene i min jobb som barnevernleder fra 2012. Min tjeneste deltok i det store fagutviklingsprogrammet Mitt Liv og kommunen fikk inspirasjon og hjelp til å utvikle barnevernet og andre tjenester i kommunen i tråd med kunnskap fra barn og barns rettigheter. FF er en unik ide institusjon i fagfeltet som har bidratt med viktig kunnskap og som har hatt en rolle i utvikling av politikk og faglig praksis innen barnevernfeltet i Norge som ingen andre organisasjoner kan måle seg med. Etter en tung tid retter FForganisasjonen nå blikket framover med ny optimisme. Jeg gleder meg til å bidra til å videreutvikle en organisasjon oppvekstpolitikere og tjenester Norge og i andre land trenger.

Elisabeth Wulff Hansen

Barnevernleder/Enhetsleder Barne- og ungdomstjenesten Vefsn kommune

Jeg er enhetsleder for barne- og ungdomstjenesten i Vefsn kommune, som består av barnevern, miljøterapeuter i skolen og ungdomsklubb. Fra 01.07.22 ble Vefsn vertskommune for Grane kommune, og jeg er nå barnevernleder for Indre Helgeland barneverntjeneste. Jeg er utdannet barnevernspedagog med videre studier i forebyggende rus og ledelse. Jeg har jobbet barnevern siden 2000, og vært barnevernleder siden 2013. Jeg representerer Nordland fylke i Norsk barnevernleder organisasjon (NOBO) på min andre periode.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: Jeg er opptatt av hvordan vi kan bli bedre på å få til reell medvirkning til barn i alle beslutninger som omhandler dem, slik at vi treffer bedre på tiltak og får til gode endringer i samarbeid med barn og deres familier. Forandringsfabrikken har gjort en flott jobb over flere år med å løfte frem barns stemmer. Ved å delta i faglig råd, får jeg muligheten til å være med å påvirke, og bidra til videre utvikling av barns medvirkning.

Katrine Wolla

Barnevernleder Stange kommune

Utdannet barnevernspedagog. Barnevernleder i Stange Kommune, tidligere avdelingsleder og miljøterapeut i Bufetat. Siden 2021 har jeg sammen med barnevernstjenesten i Stange vært med på prosjektet «Familie og nære nettverk først!». Stange er en kommune hvor en høyere andel barn som må flytte fra sine foreldre, flytter til noen de kjenner fra før. Det har vært et viktig arbeid for meg å bidra til at barn flytter trygt.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd: Samarbeid med barn og unge for å sikre god hjelp til rett tid, er viktig for oss i barnevernstjenestene. I Stange er vi særlig opptatt av å høre ut barn på hvem som er viktige for dem, og hvordan vi kan finne gode ressurser i barnas nettverk. Hvordan kan vi tilføre trygge voksne til barn som trenger det – uten at vi samarbeider? Jeg heier på et slikt samarbeid! I FFs faglige råd håper jeg å kunne bidra til at dette løftes opp enda mer.

Mogens Albæk

Psykologspesialist, dr philos

Har i mange år vært levende opptatt av barns og ungdoms levekår, erfaringer og reaksjoner, ikke minst når de møter omsorgssvikt, vold eller overgrep. Arbeider nå ved Statens Barnehus i Kristiansand. Tidligere fagsjef ved RVTS Sør (regionalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress) og bidro her til å «importere» og spre kunnskapen om psykiske traumer og traumebevisst omsorg. Han har skrevet flere fagartikler og videoer om traumeforståelse.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd
Jeg har arbeidet med dette så lenge at jeg har sett ulike måter å forholde seg til barn og unge komme og gå. Når jeg begynte snakket vi mest OM barn, men i liten grad MED dem. Senere snakket vi TIL dem. Først de seneste par tiårene har vi forstått verdien av å snakke MED dem. Og i enda større grad LYTTE til dem. Det å forstå hvordan barn og unge opplever møtet med oss, og å la oss påvirke av deres forslag og ønsker har skapt en helt annerledes mulighet for å arbeide for et barnevennlig samfunn. Forandringsfabrikken har stått helt sentralt i denne utviklingen. Det er derfor en glede å kunne bidra. Og kanskje også en slags tilbakebetaling av gjeld?

Les mer om Forandringsfabrikkens faglige råd for: skole og barnehage og helse