FAGLIG RÅD FOR BARN OG FAMILIE 2022-2023

Mandat for faglig råd barn og familie 

Gi Forandringsfabrikken råd om strategiske valg og aktiviteter, knyttet til Forandringsfabrikkens arbeid basert på vedtatt strategi

  • Gi råd om FFs vurderinger og prioriteringer innenfor stiftelsens oppdrag
  • Kommentere fremdrift og utvikling av prioriterte satsinger på kort og lang sikt, slik at disse kan justeres i tråd med nye erfaringer og ny kunnskap
  • Bidra til viktige dialoger om hvordan sikre barns rett til å bli samarbeidet med i alt som angår dem, på individ- og systemnivå 

Rådene inviteres til å:

  • gi råd om hvordan kunnskapen fra barn kan hentes inn, bearbeides og formidles på en pålitelig og faglig forsvarlig måte
  • gi råd om hvordan samarbeid med fagfolk, forskere og relevante kunnskapsmiljø best kan organiseres og struktureres
  • gi råd om valg av områder, tema og formidlingsmåter

Mimi Petersen

​​Ph.d. i Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Ansat som lektor på København Professionshøjskole. Stifter av «The Nordic Network for Children’s Participation in Decision Making Development and research”, Styremedlem i Nordisk Forening Mod børnemishandling og omssorgsvigt. Har I mange år arbejdet med aktiv inddragelse af børn og unge I forskning og udviklingsprojektet og skrevet flere bøker om barns deltakelse og rettigheder.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd
Jeg har i mange år haft samarbejde med NTNU og Forandringsfabrikken i det nordiske netværks regi. Dette samarbejde har beriget vores arbejde med både undervisning, forskning og praksis , hvad det angår børn og unges deltagelses muligheder eller mangel på samme i Danmark. Erfaringerne har gjort at, det nordiske netværk har fået endnu mere energi og inspiration til at fortsætte arbejde med dette meget vigtige område, tage udfordringerne op, bringe kundskab fra børn og styrke børn og unges rettigheder og især retten til deltagelse. Jeg ønsker og håber på at bidrage til dette, ved at deltage i FFs faglige råd.

Vegard Snartland

Sosiolog og førstelektor ved Institutt for helse- og sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge, med ansvar for temaområdene miljøterapi og aktivitetsfag. Han er programansvarlig for barnevernsutdanningen ved USN og sitter i den nasjonale arbeidsgruppen som har utarbeidet forskrift for barnevernutdanningene (RETHOS).

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd
De siste syv årene har jeg deltatt i prosjektet Mitt Liv Utdanning. FF, NTNU og USN har samarbeidet om å utvikle undervisningsopplegg. Lærere og proffer har undervist sammen, det har vært rollespill og refleksjonssamlinger i plenum og i grupper. Erfaringene er svært positive: Budskapet fra FF utfyller pensumlitteraturen på en god måte. Studentenes møte med proffene gir energi, motivasjon og et godt grunnlag for refleksjon over viktige utfordringer og dilemmaer i barnevernfaglig arbeid. Kunnskapsutvikling og – formidling må inkludere kunnskap både fra forskning, fagfolk og fra barn og unge. Jeg ønsker å bidra til dette, ved å delta i FFs faglige råd.

Mogens Albæk

Psykologspesialist, dr philos. Har i mange år vært levende opptatt av barns og ungdoms levekår, erfaringer og reaksjoner, ikke minst når de møter omsorgssvikt, vold eller overgrep. Arbeider nå ved Statens Barnehus i Kristiansand. Tidligere fagsjef ved RVTS Sør (regionalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress) og bidro her til å «importere» og spre kunnskapen om psykiske traumer og traumebevisst omsorg. Han har skrevet flere fagartikler og videoer om traumeforståelse.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd
Jeg har arbeidet med dette så lenge at jeg har sett ulike måter å forholde seg til barn og unge komme og gå. Når jeg begynte snakket vi mest OM barn, men i liten grad MED dem. Senere snakket vi TIL dem. Først de seneste par tiårene har vi forstått verdien av å snakke MED dem. Og i enda større grad LYTTE til dem. Det å forstå hvordan barn og unge opplever møtet med oss, og å la oss påvirke av deres forslag og ønsker har skapt en helt annerledes mulighet for å arbeide for et barnevennlig samfunn. Forandringsfabrikken har stått helt sentralt i denne utviklingen. Det er derfor en glede å kunne bidra. Og kanskje også en slags tilbakebetaling av gjeld?

Marie Lindsjørn Nordvik

Postdoktor i rettsvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet. I sin doktorgrad fra 2021 undersøkte hun barnets rett og mulighet til å medbestemme når barneverntjenesten vurderer å overta omsorgen for et barn. Nå er hun en del av et prosjekt om barnets rett til helse, men også her med barnets autonomi i fokus. Hun har veiledet og undervist studenter på universitetet i flere år, fortrinnsvis innenfor barnevernrett.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd
Barnets rett til medbestemmelse er en rettighet etter FNs barnekonvensjon og Grunnloven. Likevel har det gjentatte ganger blitt reist kritikk om at denne rettigheten ikke vernes og følges spesielt godt opp i praksis. For å leve opp til lovgivningen kreves det et forandret syn på barn som rettighetsbærere. Forandringsfabrikken ønsker å sette søkelys på barn og unges rettigheter sett ut fra deres eget perspektiv, og systematisere kunnskapen. Kunnskap fra barn er avgjørende for at barn og unge får den posisjonen de har krav på i samfunnet og i sitt eget liv, og det gjør meg motivert til å være en del av Forandringsfabrikkens faglige råd.

Børge Tomter

Direktør for oppvekst og utdanning i Lørenskog kommune, utdannet barnevernpedagog med videreutdanning i ledelse. Har tidligere vært avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, barnevernleder i Bærum, seksjonssjef i Bufdir og før dette hatt flere lederstillinger innen kommunalt og statlig barnevern

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd
For å kunne gi støtte og bidra til utvikling for de vi skal bistå er det helt nødvendig å vite hvordan de som treffer tjenestene opplever det. Forandringsfabrikken har gjennom år fortalt hvordan det er å stå i mottakerenden av tjenestene og formidlet hva som bidrar til å hjelpe dem og hva vi gjør som ikke bidrar til utvikling. Møtene med proffene har gitt meg mange ahaopplevelser og flere ganger sendt meg tilbake i tenkeboksen for å vurdere om det jeg har forsøkt å få til er hjelpsomt eller ei. Ved å sitte i Forandringsfabrikkens faglige råd håper jeg at jeg kan bidra til at barn og unges stemme fortsatt er en viktig pilar i utviklingen av tjenester til barn og unge.

Hadle Blikra

Barnevernsleder i Sogn barnevern, en interkommunal barnevernstjeneste for kommunene Sogndal og Luster. Utdannet fra Sosialhøyskolen i Stavanger, og har i snart 30 år hatt ansvar for ulike kommunale barnevernstjenester. Tidligere nestleder i Norsk barnevernlederorganisasjon – NOBO i perioden 2012 til 2020.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd
Jeg har alltid vært opptatt av at stemmen til barn og unge må komme frem og bli tatt hensyn til, og at kunnskap direkte fra barn som har erfaringer fra barnevernet er svært viktig. Her har FF gjort en stor innsats og levert mange viktige bidrag gjennom flere år, og jeg ønsker å bidra til å utvikle dette videre.

Sigrunn Madland

Utdannet sosionom med videre studier i ledelse og familieterapi. Har lang erfaring fra kommunal barneverntjeneste i ulike roller, også som barnevernleder. Tidligere fagsjef og avdelingsdirektør i Statens Helsetilsyn. Arbeider i dag med ulike kompetanse og utviklingsoppgaver knyttet til barnevernet. Dette i tillegg til veiledningsoppgaver rettet mot kommunale barneverntjenester.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd
Det er nødvendig å lytte til de som skal motta hjelp fra barnevernet for at vi bedre skal kunne forstå og sammen utvikle enda bedre tjenester. Forandringsfabrikkens innsats har betydd en stor forskjell i dette arbeidet, men fortsatt gjenstår mye før barns rettigheter til å medvirke blir godt nok forstått og ivaretatt. Jeg ønsker å bidra til at tema fortsatt får oppmerksomhet og utvikles i hjelpetjenestene.

Hibaq Farah

Studerer til sivilingeniør i datavitenskap på NMBU. Har gått Sport og Adventure linjen på Sunnfjord folkehøgskole – utfordret sjel og kropp, bevegde reisefoten med turer ut i verden, lærte å surfe og hoppe i fallskjerm. Har vært i forsvaret, i medic ingeniørbataljonen. Har utforsket andre land, er svært sosial og liker å reise for å bli kjent med nye kulturer og mennesker.

Hvorfor jeg vil sitte i FFs faglige råd
Uten FF så kan jeg med hånda på hjertet si at jeg ikke hadde vært der jeg er i dag. Jeg har fått verktøy til å håndtere livet på en bedre måte. Det er noe jeg ønsker at alle barn og unge i Norge skal få kunnskap om. Jeg vet at Forandringsfabrikken har masse kunnskap som Norge og verden trenger, og det er noe jeg har lyst til å være med på.