Kunnskap fra barn og forskning om elevers medbestemmelse

Nedenfor sammenliknes funnene i det australske forskningsprosjektet «Improving Wellbeing through Student Participation at School» og hovedsvarene i rapporten Snakke trygt i skolen (2021) som ble gjennomført av Forandringsfabrikken Kunnskapssenter.
Oppsummert er det mange likheter mellom hva, hvordan og hvorfor norske og australske elever vil være med å bestemme i skolen. 

Forskningsprosjektet «Improving Wellbeing through Student Participation at School», finansiert av the Australian Research Council (LP140100540)1, utforsket hvordan elevdeltakelse forstås og praktiseres i skolen. Prosjektet ønsket å finne ut om det er en link mellom elevers deltakelse og sosial og emosjonell trivsel på skolen – og, eventuelt, hvilke elementer av deltakelse som er mest assosiert med trivsel. 

 • 117 barn ble snakket med i fokusgruppeintervjuer 
 • 536 barn deltok i utviklingen av spørreundersøkelsen 
 • 1435 barn svarte på undersøkelsen 

Her er mer om hele prosjektet og tilhørende ressurser (fulle rapporter, sammendrag av funn fra de fire fasene i forskningsprosjektet, filmer, en guide for god praksis, og andre ressurser) 

Utdrag fra kunnskap fra barn og forskning

Snakke trygt i skolen (2021) 

I rapporten «Snakke trygt i skolen» deler 1962 elever i alderen 8-16 år råd til hva som skal til for at de skal få sagt det viktigste for dem, og råd om hva elever ønsker å være med å bestemme og på hvilke måter de ønsker å være med å bestemme. 

Les mer i rapporten til høyre

Utdrag fra rapporten, om å være med å bestemme

La oss være med å bestemme viktige ting
Hva elever ønsker å være med å bestemme

 • hvor mye lekser vi skal ha
 • at det skal være lov å være inne i friminuttene
 • hvordan friminuttene skal være – når de skal være, hvor lenge de skal vare, og hva vi kan gjøre
 • hva vi skal lære om i klassen
 • hvilke måter hver elev kan jobbe på, så vi lærer bedre
 • hvilke måter læreren skal lære bort på i timene

Ta det vi sier på alvor
Hvordan voksne kan ta det elever sier på alvor 

 • ta utgangspunkt i det vi har sagt når dere skal bestemme noe om oss
 • prøv å få til en løsning som blir så bra som mulig for oss
 • forklar oss hvorfor, om noe ikke kan bli sånn som vi ønsket

Forstå hvorfor vi må være med å bestemme
Hvorfor det er viktig at elever får være med å bestemme:

 • vi får en bedre skolehverdag
 • det blir lettere og morsommere å lære
 • vi blir mer engasjerte og motiverte
 • det er vi som vet hvordan vi selv lærer best
 • vi kan føle oss tryggere
 • det kan bli bedre klassemiljø
 • vi har rett til det
 • lærerne får vite mer om hvordan vi tenker
 • det er vi som skal lære på skolen
 • for at vi skal føle oss sett, hørt og inkludert
 • for at flere skal føle at vi lærer nok og får nok utfordringer
 • for at vi kan trives bedre på skolen
 • for at vi skal føle at vi kan påvirke noe
 • våre tanker og meninger kan gjøre skolen enda bedre

Oppsummering av funnene fra FASE 2 i forskningsprosjektet 

I fokusgruppesamtaler deltok 117 barn, 32 ansatte i skolen, og 9 «education policymakers». De ble spurt om deres forståelse av og erfaringer med elevers deltakelse i skolen. De ønsket å finne ut 

 • hva elevdeltakelse betyr for dem 
 • hva de tenker er fordelene av deltakelse 
 • hvilke muligheter som finnes for deltakelse ved deres skoler 
 • hva de tenker er barrierer for deltakelsen i skolen 
 • om og hvordan elevdeltakelse i skolen kan forbedres 
 

Utdrag

Students and teachers explained that participation can potentially occur in many different aspects of school life:

 • In the classroom, such as being able to choose different ways to submit an assignment, or being involved in developing the marking criteria for a unit of work;
 • Activities outside class, such as extra-curricular clubs, creative groups, volunteering, school excursions, camps, fundraising days and social events;
 • Formal participatory structures, such as the Student Representative Council (SRC);
 • Informal ways, such as through conversation and dialogue (especially between students and teachers and in spaces such as roll call or home room);
 • Through being supported individually at school, such as interacting with the school counsellor and special needs support;
 • In policy development.

Students’ and school staff’s reports on the effects of students participating: 

 • Increased engagement (enjoyment and motivation) in school work;
 • Improved school functioning;
 • Better relationships and sense of community at school.

Through interviews with students and school staff (in phase two), they identified four different but related understandings of student participation:

 • HAVING VOICE: where participation is about being listened to and heard in different areas of school life.
 • HAVING INFLUENCE: where students’ views influence actions or decisions at school.
 • HAVING CHOICE: where participation is about selecting from a range of options or opportunities across different areas of school life and is about actively choosing to get involved if conditions are right to make this an attractive option.
 • WORKING TOGETHER: where participation is about teachers and students taking shared action in all aspects of school life.

Oppsummering av funnene fra FASE 4 i forskningsprosjektet 

I fase fire svarte 1435 7.-10. trinnselever på undersøkelsen. «The survey tested the links between elements of student participation, wellbeing and recognition.»

Her er noen av funnene:

 • (…) just being able to express opinions at school without these opinions being taken into consideration in decisions made at school, is not sufficient to be associated with student wellbeing at school.
 • Students and staff working together at school was the most important element of participation associated with student wellbeing.
 • Student wellbeing was also associated with students having choice and influence.

Guide for god praksis

Her er mer om forskningsprosjektet «Improving Wellbeing through Student Participation at School» og tilhørende ressurser.
En av disse ressursene er en guide for god praksis og elevers deltakelse, bygd på forskningen ovenfor.

Et utdrag fra guiden:

Annen forskning som ser på elevers medbestemmelse, trivsel og læring

«Novel results from a cross-lagged model demonstrated that students who perceived their classrooms as allowing and encouraging their own autonomy in the first few weeks increased their engagement throughout the course, rather than the typical decline in engagement that was demonstrated by students in other classrooms.»

«Correlational and hierarchical linear modeling analyses showed 3 results: (a) Autonomy support and structure were positively correlated, (b) autonomy support and structure both predicted students’ behavioral engagement, and (c) only autonomy support was a unique predictor of students’ self-reported engagement.»