UTDANNINGSKONFERANSE - FELLES LØFT: BARNS MENNESKERETTIGHETER I UTDANNINGER FOR BARN

OM HVORDAN BARNS RETTIGHETER OG BARN OG UNGES ERFARINGER OG RÅD OM SYSTEMENE DE MØTER, KAN SIKRES I UTDANNINGER FOR FREMTIDENS FAGFOLK I BARNEHAGE, SKOLE, HELSEVESEN, BARNEVERN OG POLITI.

MÅLGRUPPE: NASJONALE MYNDIGHETER, ANSATTE OG STUDENTTILLITSVALGTE I UTDANNINGER NEVNT OVER, FORLAG, KUNNSKAPSSENTER OG INTERESSEORGANISASJONER.

18. mars kl 10-15 på Nationaltheatret Konferansesenter

Et samarbeid mellom USN, NTNU og Forandringsfabrikken Kunnskapssenter

FNs barnekonvensjon artikkel 12 sier at barn har rett til å si sin mening og bli hørt både på systemnivå og i enkeltsaker. På systemnivå betyr det i utarbeidelsen av retningslinjer, lovutvikling, planer og annet nasjonalt og regionalt arbeid som berører barn og unge. I 2020-21 ble det gjort 4 enstemmige vedtak på Stortinget for å sikre at helselovgivningen, opplæringsloven, barnehageloven, barnevernloven, barneloven, prosesslovgivningen og forvaltningsloven er i tråd med barns rett til informasjon, til å uttale seg fritt, beslutninger til barnets beste og barns rett til privatliv.

For at studenter som skal jobbe med barn skal være godt rustet til å samarbeide med barn og unge i arbeidet sitt, trenger de systematisk å vite hva barn selv mener er gode måter å bli møtt på i de ulike systemene som er til for dem. Kunnskap fra barn, i forskning og undersøkelser, kan brukes i forelesning, pensum, oppgaver, eksamen og praksis. De trenger også å kunne de rettigheter alle barn har, til hvordan de skal bli møtt, i alle handlinger og avgjørelser som angår dem, i møte med skole, barnehage, helsetjenester, hjelpetjenester, politi og rettssystem.

PROGRAM

10.00 Velkommen og åpning
– Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning ved USN
– Unge fra Forandringsfabrikken Kunnskapssenter
– Signe Bjotveit (SP), politisk rådgiver forsknings- og høyere utdanningsminister
– Kari-Anne Jønnes (Høyre) og Lise Selnes (AP), Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget 

10.40 Barn har menneskerettigheter. Hvilke prosessrettigheter har barn etter FNs barnekonvensjon? Og hva sier kunnskap fra barn om dette?
Erfaringer og råd fra barn kan hentes inn både i forskning og undersøkelser. Når mange barn på mange steder i landet, deler erfaringer og råd om systemene laget for dem, blir dette viktig kunnskap som Norge trenger og er forpliktet til å bruke. Dette er barns kunnskap om barnehage, skole, hjelpesystemer, politi og rettsvesen. FNs barnekonvensjon gir barn prosessrettigheter som skal sikres før barnets beste vurderes, i alle handlinger og avgjørelser som angår dem.
Hvordan forplikter prosessrettighetene Norge og utdanningsinstitusjonene?
Og hvordan henger de sammen med kunnskapen fra barn?
Dialog mellom jurister og unge v/ Marie Lindsjørn Nordvik (UiT), Wenche Sørensen (PHS) og proffer

11.15 Pause

11.30 Hvorfor må barns prosessrettigheter og kunnskapen barn selv har om systemene løftes?

Kunnskap fra barn og barns rettigheter læres nå bort til alle fagfolk på oppvekstfeltet i flere storbyer.
Hvorfor gjør storbyene dette? Og hva må dette bety for utdanningene? 

– Kari Henriksen, oppvekstdirektør i Tromsø kommune
– Siri Merete Sørensen, kommunalsjef forebyggende i Drammen kommune
– Gunnar Toresen, prosjektkoordinator «Samarbeid med barn» i Stavanger kommune

Hvorfor ønsker studentene dette?
Seks studentdemokratier har vedtatt å bli barnerettighetsuniversitet og ber om at kunnskap fra barn og barns rettigheter i prosess kommer systematisk inn i utdanningene. Hvorfor disse vedtakene?
– Jørgen Valseth, styrerepresentant studenttinget NTNU
– Marie Nørvåg, fagpolitisk ansvarlig for studentorganisasjonen UiA
i dialog med unge

Hvordan sikre at alle som møter barn har en praksis som bygger på prosessrettighetene FNs barnekonvensjon gir barn og kunnskap fra barn?
– Sunniva Whittaker, styreleder UHR og rektor UiA
– Isak Grov Diesen, fagpolitisk ansvarlig for studentparlamentet OsloMet
– Inga Marte Thorkildsen, tidl. barneminister og tidl. byråd i Oslo
– Kari Henriksen, oppvekstdirektør i Tromsø kommune

12.30 Lunsj

13.00 Hvordan inkludere kunnskap fra barn som en likestilt del av kunnskapsgrunnlaget i profesjonsutdanningene? Og hvordan sikre at studentene får opplæring i hvordan bruke barns prosessrettigheter? Hvordan få det til, på pensum og i undervisningen?
Flere studentenes demokratiske organ vedtar nå at kunnskap fra barn og barns prosessrettigheter må løftes. Flere av retningslinjene for utdanningene stiller krav om at kunnskap fra barn skal inn på pensum og i undervisning. Hvorfor er det viktig for studentene? Hvilke erfaringer har lærerne?

Dialoger mellom lærere og studenter på utdanninger for:
Barnevern, vernepleie, sosialt og psykososialt arbeid: Roar Sundby (NTNU), Vegard Snartland (USN), Betina Haug Olson (HiVolda)
Barnehage, lærer, spesped: Elisabeth Walsøe (DMMH), Siv Gamlem (HiVolda) Marit Uthus (NTNU)
Medisin, odontologi, psykologi, sykepleie: Anne Rønneberg (UiO), Kjersti Lillevoll (UiT), Nina Egeland (UiS), Ann-Karin Valle (Oslomet)

14.30 Ønsker for veien videre
v/ repr fra nasjonale myndigheter, universiteter og unge

15.00 Vel hjem

Har du spørsmål? anika@forandringsfabrikken.no