FAGUTVIKLING PÅ BARNEVERN

Viktigst på fagfeltet barnevern i 2019 var fagutviklingsarbeidet MITT LIV Barnevern, konferansen Barnas barnevern, undersøkelsen med 12-19-åringer i barneverninstitusjon og flere innspill til ny barnevernlov.

Kunnskapsinnhenting

Ungdom på barneverninstitusjon
Ca 100 unge i alderen 12-19 år med erfaring fra barneverninstitusjon de siste tre årene, har delt erfaringer og gitt råd om hva som er trygge og nyttige barneverninstitusjoner for dem. Svarene oppsummeres og funnene blir lansert i 2020.

Forstå det viktigste
110 barn i alderen 6-12 år deltok i denne undersøkelsen om barnevernet i kommunen. De fleste var del av familier som fikk hjelpetiltak hjemme. Hva er bra i barnevernet? Hva bør gjøres annerledes? Har du fått fortalt det viktigste barnevernet bør vite om hvordan du har det? Hva er dine viktigste råd?

Snakke trygt – i barnevernet
Ca 100 unge i alderen13-20 år ble spurt om de har fortalt det viktigste til barnevernet og hvordan dette kan gjøres på trygge måter for barn. Erfaringene og rådene oppsummeres og blir del av kunnskapsløftet Snakke trygt.

Kunnskapsformidling

 • Nordisk nettverk for barns rett til involvering i sosialt og pedagogisk arbeid i København, der proffene holdt innlegg om fagutviklingsarbeidet MITT LIV utdanning.
 • Konferanse om Oslo som traumeinformert by, om hvordan nå inn til og forstå barns traumer i blant annet barnevernet.
 • Møte med barneminister Kjell Ingolf Ropstad for å presentere funn fra de siste undersøkelsene om barn i barnevernet og proffenes viktigste innspill til ny barnevernlov.
 • Møte med representanter fra det franske justisdepartementet om fagutviklingsarbeidet MITT LIV Barnevern.
 • KICK som åpning av studieåret på de fleste av landets barnevernutdanninger og presentasjoner på ulike fagtema innenfor kommunebarnevern og barneverninstitusjon.
 • Foredrag i storbyene og i mindre kommuner på kryss og tvers av landet.

Fagutvikling

MITT LIV Barneverntjeneste
Dette er et fagutviklingsarbeid der proffer og barnevernsarbeidere møtes for sammen å finne fram til hvordan kunnskapen fra barn kan sikre god praksis i barnevernet. Tema i 2019 har vært: Hvordan gjennomføre i praksis lovendringene i barnevernloven fra juli 2018 i arbeidet med undersøkelse, hjelpetiltak, hasteflytting og omsorg. Hvordan sikre at medvirkning og dokumentasjon gjøres trygt for barn og bra for tilsynet.

Barnas barnevern
Barnas barnevern, er nasjonal barnevernkonferanse, ble avholdt i 2019. Ideen ble til etter utgivelsen av fagboka Barnas Barnevern i 2018. Konferansen besto av to dager med dialoger mellom barnevernproffer og ulike viktige aktører i barnevernet. Målet var å løfte fram kunnskap fra barn og se på løsninger til hvordan barnevernet kan oppleves tryggere og mer nyttig for barn. Noen av de som deltok i tilsammen 10 dialoger med proffene, var barneministeren, stortingsrepresentanter fra Familiekomiteen, juristene Kirsten Sandberg og Grethe Gilstad, oppvekstbyrådene fra Oslo og Bergen, ledelsen i Bufdir, ansatte hos fylkesmenn, i barnevernstjenester, på utdanningsinstitusjoner, på universitetssykehus og på barnevernsinstitusjoner.

Forskningsstudie om MITT LIV Barnevern
I 2019 lanserte Centre for Research on Discretion and Paternalism ved Universitetet i Bergen rapporten «Mot et Barneperspektiv i Barnevernet – En studie av implementeringen av programmet MITT LIV Barnevern». Forskningsarbeidet pågikk fra 2016 til 2019.

Systemendringer

Fosterhjemsutvalgets offentlige utredning «Trygge rammer for fosterhjem» var på høring våren 2019. Barnevernproffene forklarte hvorfor fosterhjem må ligne mest mulig på en vanlig familie, og ikke en jobb.

Fylkesnemndas veileder: Gjennom muntlige og skriftlige innspill fra Barnevernproffer er barns kunnskap inkludert i Fylkesnemndas nasjonale veileder for samtaler med barn.

Utredning om kompetansekrav, masterutdanning og autorisasjon: BarnevernProffene fortsatte våren og høsten 2019 å gi innspill til hvilke kompetansekrav framtidens barnevernsarbeidere bør ha sett fra barn.

Barnevernloven hadde høringsfrist august 2019. Barnevernproffene leverte 59 sider med innspill til hvordan ny lov kan sikre at barnevernet samarbeider med barn, at å stoppe barn trygt må erstatte tvang i barnevernet og hvordan barnets beste må vurderes med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon.

Tilsyn av barneverninstitusjoner reguleres i tilsynsforskriften, som i 2019 fikk innspill fra barn om hvordan gjøre tilsyn trygt for hvert enkelt barn. Hvilke tema Helsetilsynet og landets fylkesmenn skal gjøre tilsyn med i hele landet (Landsomfattende tilsyn) i 2021 har også fått forslag bygd på kunnskap fra barn. BarnevernProffene tenker det er klokt at tilsynet måler barneverntjenestene og institusjonene på om de er trygge og nyttige for de som skal få hjelp av dem.

De siste ti årene har Forandringsfabrikken snakket med 1700 barn i barnevernet om hvordan systemet kjennes ut for dem. Forandringsfabrikken jobber for at rådene til barn og unge som har erfaring fra barnevernet skal bli hørt, og for at rådene skal føre til varige systemforandringer.

Forandringsfabrikken er bygget på følgende filosofi: Hvis vi hører på hva barn og unge mener er nyttig hjelp, får vi hjelpesystemer med bedre kvalitet. Denne filosofien er grunnlaget for alt vi gjør.

Vårt samfunnsoppdrag er å høre i dybden på barn og unges opplevelser. Vi innhenter deres erfaringer og råd og oppsummerer det som kunnskap fra barn. Kunnskapen publiseres i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. Unge som er med på formidlingen av svar kalles for «proffer».

Dette gjør Forandringsfabrikken på barnevern:

 • Kunnskapsinnhenting
 • Kunnskapsformidling
 • Fagtviklingsarbeid
 • Råd til myndigheter og politikere

Kunnskapsinnhenting

Barn og unge inviteres i samarbeid med barnevernstjenester og institusjoner, andre organisasjoner eller sosiale medier. Ofte kommer de sammen med andre ungdommer som er engasjerte i Forandringsfabrikken. Vi inviterer dem til samlinger, der vi legger stor vekt på å skape trygge rom og at alle ungdommene skal bidra.

I vår kunnskapsinnhenting søker vi å få frem helt ærlige svar på hvordan virkeligheten kjennes ut, og aktivt lete etter løsninger på det som gjør vondt i livet. De grunnleggende og åpne spørsmålene som stilles er: Hva er bra? Hva må forandres? De voksne er tilretteleggere, men alle svarene kommer fra de unge.

Metoden vi bruker bygger på Participatory Learning and Action (PLA), en kjent og velprøvd metode for samfunnsutvikling. Les mer om metoden for kunnskapsinnhenting, ForandringsMetodikk, her.

I 2018 har Forandringsfabrikken hatt kunnskapsinnhenting på disse temaene:

 • Hva synes barn i barnevernet er nyttige hjelpetiltak?
 • Råd fra unge om fosterhjem
 • Hva er et trygt barnevern for barn 6-10 år?
 • Hva er god psykisk helsehjelp når du bor i barnevernsinstitusjon?

De siste årene har vi også gjort undersøkelser om:

 • Hva er god profesjonalitet i barnevernet?
 • Hva er god kontakt med foreldre og søsken
 • Trygghet på barnevernsinstitusjoner
 • Enetiltak og spesialiserte hjelpetiltak (MST,FFT)

Kunnskapsformidling

Svar som går igjen fra veldig mange barn og unge i undersøkelsene våre, løftes frem som oppsummert kunnskap fra undersøkelsene. Denne kunnskapen formidles i foredrag og møter, magasiner, filmer og høringsinnspill.

Viktig kunnskap fra barn til barnevernet er:

 • Barnevernet må oppleves som trygt for barn, det er det aller viktigste. Uten trygghet vil mange barn ikke kunne fortelle sant.
 • Grunnleggende i god kompetanse i barnevernet er personlig egnethet, barnesyn og verdiforankring.
 • Barnevernstjenester og barnevernsinstitusjoner må organisere arbeidet sitt så det oppleves samarbeidende for barn.
 • Barnevernet må møte barn og foreldre med ydmykhet og kjærlighet.

Kunnskapen fra barn og unge publiseres i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter.

Fagutviklingsarbeid

I 2013 startet Forandringsfabrikken fagutviklingsarbeidet MITT LIV i barnevernet. Først med kommunale barneverntjenester, senere med barneverninstitusjoner.

Målet med MITT LIV er å utvikle tjenester som oppleves trygt og nyttig for barn – og at barnet skal være den nærmeste samarbeidspartneren til sin kontaktperson.

Les mer om MITT LIV

Råd til politikere og myndigheter

Proffene og Forandringsfabrikken jobber for å endre lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere slik at de utvikles i tråd med kunnskapen fra barn og unge.

Det siste året har vi særlig jobbet med disse prosessene:

 • Kompetanseløftet: BarnevernsProffene gir innspill til prosesser om ny grunnutdanning, etter- og videreutdanning, forbedring av arbeidet i barnevernstjenestene og ledernettverk.
 • Fosterhjemsutvalget: En av proffene sitter i utvalget og gir innspill fra barn.
 • Nasjonal strategi for hjelpetiltak: Proffene vil gi innspill til hva som er viktige hjelpetiltak for barn.
 • Nytt institusjonstilbud: Forandringsfabrikken er i prosjektstyret som jobber med nye kombi-/fellesinstitusjoner.

I kunnskapssenteret kan du finne proffenes høringsinnspill.

BarnevernsProffene vil gjerne dele kunnskap fra barn og unge med fagfolk, studenter, politikere, beslutningstakere og andre som skal bidra til et godt barnevern. Ta gjerne kontakt med oss for foredrag:)