Verktøy og filmer: MITT LIV Barnevern – Anbefalinger til god praksis (2016)

- for et barnevern som samarbeider med barn

Om anbefalingene

MITT LIV Barnevernstjeneste er et omfattende fagutviklingsarbeid med to tredeler av alle norske barnevernstjenester som deltakere. Fra 2013-2016 deltok 150 tjenester aktivt i utviklingen av Anbefalinger til god praksis - for et barnevern som samarbeider med barn og unge.

Med utgangspunkt i oppsummert kunnskap fra barn, og i samarbeid mellom unge barnevernsproffer og barnevernsarbeidere, ble det utviklet og prøvd ut et verdigrunnlag og arbeidsmetoder for et barnevern som samarbeider med barn og unge. Etter et år ble arbeidsmåtene revidert og prøvd ut på ny. Og i 2016 videreutviklet en arbeidsgruppe med barnevernledere og unge proffer erfaringene fra å bruke de drøyt 30 arbeidsmåtene ute i tjenestene til anbefalinger for undersøkelse, hjelpetiltak, hasteflytting, langtidsflytting, ettervern samt møter og planlegging.

Det sentrale budskap i anbefalingene er at barnevernet må samarbeide med barn og unge ut fra barnesyn og verdier som bidrar til å gi barn innflytelse i eget liv. Verdiene er samtidig et godt grunnlag for å etablere samarbeid med foreldre og fosterforeldre basert på gjensidig respekt. Verdigrunnlaget og de faglige anbefalingene er forankret i og bidrar til å konkretisere FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Les mer om hvordan MITT LIV forankres i barnevernloven, grunnloven og FNs barnekonvensjon

Her kan du laste ned anbefalingene som pdf:


Anbefalinger til god praksis

- for et barnevern som samarbeider med barn

Innhold

Undersøkelse

Mål: Barnet er hovedperson i undersøkelsen

Alltid snakke med barnet alene
Barnevernet snakker alltid med barnet alene i undersøkelsen og forteller hva barnevernet er.
For å sikre at barnet får snakke ærligst mulig, vurderer barnevernet å snakke med barnet først,
Barnet får mulighet til å ha med en voksen det er trygg på.

Gjennomføre i samarbeid med barnet
Barnevernet snakker alene med barnet om bekymringsmeldingen og ber om barnets synspunkter.
Barnet inviteres til å være med å planlegge undersøkelsen og foreslå hvem det skal snakkes med.
Samtaler gjennomføres på en tryggest mulig måte for barnet.
Barnevernet avtaler med barnet hva, når og hvordan informasjonen fra barnet gis videre til foreldre og fagfolk.
Barnet holdes oppdatert underveis i undersøkelsen og får gi innspill til hva som skal gjøres videre.
Valgene som gjøres for at undersøkelsen skal bli tryggest mulig for barnet, dokumenteres.
Barnevernet dokumenterer hva barnet uttaler om sin situasjon og hvilke ønsker barnet har for forandring.
Barnevernet dokumenterer hvordan dette har påvirket konklusjonen.

Avslutningssamtale
Barnevernet forteller barnet hva som har kommet fram i undersøkelsen.
Barnevernet avtaler hva som skal skje videre og vurderer sikkerheten sammen med barnet.
Barnevernet spør barnet hvordan det har opplevd undersøkelsen og tilbakemelding dokumenteres.

Proffene om anbefalinga

Anbefalingene er laget i samarbeid mellom proffer og fagfolk i barnevernet. Her er en proffenes presentasjon av det de synes er viktig.

Filmet høsten 2016.

Hjelpetiltak

Mål: Barnet inviteres til å si fra hva familien trenger og om hjelpen virker.

Samarbeid om planlegging
Barnevernet vurderer alltid å snakke med barnet alene, i planlegging.
Barnet gis mulighet til å ha med seg en person det er trygg på, i møtet med barnevernet.
Barnevernet avtaler med barnet om når og hvordan informasjonen skal gis videre til omsorgspersoner og andre fagfolk.
Barnevernet er ærlige om hvilken hjelp barnevernet mener trenges og barnet får si sin mening om dette.
Barnevernet inviterer barnet til å delta i planlegging og gjennomføring av tiltaket.
Barnevernet dokumenterer barnets ønsker og hvordan disse vektlegges i beslutningene.

Evaluer hjelpen sammen med barnet
Barnevernet snakker med barnet underveis om hvordan det opplever hjelpen og om hjelpen er nyttig.
Barnevernet vurderer sammen med barnet om hjelpen skal fortsette.
Tilbakemeldinger fra barnet dokumenteres underveis, som del av evaluering.
Når hjelpen avsluttes får barnet informasjon om årsaken til dette og gis mulighet til å klage.
Barnet inviteres til å si sin mening om at hjelp avsluttes og barnets mening dokumenteres.

Proffene om anbefalinga

Anbefalingene er laget i samarbeid mellom proffer og fagfolk i barnevernet. Her er en proffenes presentasjon av det de synes er viktig.

Filmet høsten 2016.

Hasteflytting

Mål: Barnet samarbeides med gjennom hele hasteflyttingen

Involver barnet i planlegging og gjennomføring
Barnevernet inviterer barnet til å ha med en person det er trygg på som, hvis mulig, kan følge barnet i hele flytteforløpet.
Barnevernet lytter til og tar på alvor barnets synspunkt på flytting og forslag til hvor det kan flytte.
Barnevernet avtaler med barnet når og hvordan informasjonen skal gis videre, til omsorgspersoner og andre fagfolk.
Barnevernet vurderer alltid flytting i barnets familie eller nettverk.
Det begrunnes og dokumenteres hvis barnet ønsker et flyttealternativ som ikke kan oppfylles.
Barnet gis anledning til å ta avskjed med søsken eller andre personer som er viktige for barnet.
Ved gjennomføring av barnevernsvedtak, unngås uniformert politibistand så langt det er mulig.

Oppfølging etter flyttingen
Barnevernet snakker med barnet dagen etter flytting, minimum i telefonsamtale.
Er flyttingen gjort av andre enn kontaktpersonen, gjennomføres en overføringssamtale.
Barnevernet gir barnet informasjon om bakgrunnen for flyttingen.
Sammen med barnet, lager barnevernet en plan for å holde kontakt med søsken og andre viktige personer for barnet.
Ved vurdering av samvær med foreldre skal barnets ønsker tillegges vekt.
Barnevernet dokumenterer hva barnet uttaler om sin situasjon og behovet for flytting.
Barnevernet dokumenterer hvordan dette har påvirket konklusjonen og hvordan sikkerheten er vurdert.

Tilbakemeldingssamtale
Barnevernet informerer om barnevernets beslutninger og inviterer barnet til å gi synspunkter på videre tiltak.
Barnevernet inviterer barnet til å gi en tilbakemelding på hvordan de har opplevd flyttingen.

Proffene om anbefalinga

Anbefalingene er laget i samarbeid mellom proffer og fagfolk i barnevernet. Her er en proffenes presentasjon av det de synes er viktig.

Filmet høsten 2016.

Langtidsflytting

Mål: Barnet samarbeides med for å sikre at livet kjennes trygt

Samarbeid før og under flytting
Barnevernet snakker med barnet om det barnevernet nå vet og hva de tenker.
Barnevernet snakker med barnet alene om retten til å velge tillitsperson.
Barnet inviteres til å komme med sine synspunkt på situasjonen og til å si sine ønsker for veien videre.
Barnevernet spør barnet om det ønsker å flytte i familie eller nettverk og ser evt. på muligheter sammen med barnet.
Hvis barnets ønsker ikke kan oppfylles, forklarer barnevernet hvorfor, og dokumenterer dette.
Barnet får si sin mening om hvordan flyttingen skal gjennomføres.

Samarbeid ved besøk
Ved besøk i fosterhjem eller institusjon snakker barnevernet, så langt det er mulig, med barnet først.
Barnet får fortelle hvordan livet kjennes nå, opplevelse av hverdagen og ønsker for framtiden. Barnevernet avtaler med barnet hva som skrives ned og hvordan informasjonen gis videre til omsorgspersoner og fagfolk.
Barnevernet tar ansvar for at barnet regelmessig får snakke om historien sin, sammen med noen det er trygg på.
Barnet inviteres regelmessig til å gi tilbakemelding om livet kjennes trygt og på hjelpen det får fra barnevernet.

Kontakt med foreldre, søsken og nettverk
Barnet gis mulighet til å ha med en tillitsperson i alle samtaler om kontakt med foreldre, søsken og nettverk.
Barnevernet snakker med barnet alene og regelmessig om hvilken kontakt barnet ønsker med foreldre, søsken og nettverk.
Barnevernet tilrettelegger for den kontakten barnet ønsker, så langt det er mulig.
Barnevernet dokumenterer barnets ønsker om kontakt og hvordan dette vektlegges i beslutningene.
Barnevernet har ansvar for samværet med foreldre og lytter til barnets ønsker om hvem som skal være med på samvær.
Fosterforeldre og institusjonspersonale bistår med å gjennomføre samvær når dette trengs.
Fosterforeldrenes plikt til å bistå ved samvær innarbeides i oppdragsavtalene.
Barnevernet sikrer at barnet får formidlet sin opplevelse av samværet og at dette dokumenteres i barnets journal.

Proffene om anbefalinga

Anbefalingene er laget i samarbeid mellom proffer og fagfolk i barnevernet. Her er en proffenes presentasjon av det de synes er viktig.

Filmet høsten 2016.

Ettervern

Mål: Ungdommen får trygg og god oppfølging, bygd på egne ønsker, etter å ha bodd i fosterhjem / institusjon

Planlegging før 18 år
Barnevernet inviterer alle barn som er i fosterhjem eller institusjon til planlegging av ettervern, fra fylte 16 år.
Barnevernet kan invitere til ”infotreff” om ettervern for 16- og 17 åringer.
Barnevernet og ungdommen lager i samarbeid en plan for ettervern, om hvor de skal bo og behov for oppfølging.
Barnevernet dokumenterer ungdommens ønsker og hvordan dette har påvirket det som bestemmes.

Oppfølging
Ungdommen får så langt det er mulig velge en person som kan ha ansvar for oppfølging.
Ungdommen inviteres regelmessig til å komme med synspunkt om innholdet i ettervernet.
Barnevernet ber regelmessig om tilbakemelding på hva som er bra og hva som kan gjøres bedre i ettervernet.
Dersom ungdommen har takket nei til ettervern, tar barnevernet ny kontakt, senest innen 1 år.

Møter og planlegging

Barnets møte:

Mål: Barnet er med og planlegger og deltar i møter som gjelder barnet

Planlegging og gjennomføring sammen med barnet
Ansvarsgruppemøte kalles ”Barnets møte” eks ”Sofies møte”, når barnevernet kan bestemme dette.
Barnet inviteres så langt det er mulig til å si hvem som skal være med og hvor møtet skal være.
Barnet inkluderes i planlegging og gjennomføring, så langt det er mulig.
Barnevernet tar ansvar for at barnet kan delta i hele eller deler av møtet, hvis barnet ønsker dette.
Barnevernet sjekker underveis at barnet oppfatter det som foregår og om barnet har synspunkter.

Dokumentasjon og evaluering gjøres sammen med barnet
Barnevernet dokumenterer hvordan det er tilrettelagt for at barnet deltar og begrunner hvis barnet ikke har deltatt.
Barnet inviteres til å være med å skrive referat, underveis eller i etterkant av møtet.
Før referatet konkluderes, går barnevernet gjennom referatet sammen med barnet, for å bli enige om hva som skal stå.
Barnevernet ber barnet gi tilbakemelding om hvordan det opplevde møtet og dette dokumenteres i journalen.


Barnets plan:

Mål: Barnet deltar aktivt i utarbeiding av plan og barnets ønsker kommer tydelig fram

Barnet er hovedpersonen i ”barnets plan”
Barnet beskriver hvordan det opplever livet sitt nå, hvilke endringer det ønsker og hvordan det skal skje.
Barnets plan lages med utgangspunkt i barnets tanker og konkrete ønsker, uten at føringer er lagt fra barnevernet.
Barnets plan kan, hvis barnet ønsker det, brukes aktivt i samtaler med barnet.

Evaluerer sammen med barnet
Barnet inviteres til å svare på om det har blitt bedre hjemme og om det opplever at barnevernet hjelper.
Planen forandres med utgangspunkt i barnets tilbakemeldinger.
Barnets tilbakemeldinger og synspunkt skal komme tydelig fram og det skal dokumenteres.


Forankring i lovverk

Endringer i barnevernloven i 2018

1. juli 2018 trådte nye lovbestemmelser i kraft, og Norge fikk «En kjærlighetsfull barnevernlov».

Lovparagrafene som er særlig aktuelle for barnevernets samarbeid med, og inkludering av barn er:

§ 1-1 Lovens formål
Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvillkår.

§ 1-5 Barnets rett til nødvendige barneverntiltak
Barn har rett til nødvendige tiltak etter loven når vilkårene for tiltaket er oppfylt.

§ 1-6 Barnets rett til medvirkning
Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter denne loven. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet skal bli lyttet til, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for, kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om medvirkning og om tillitspersonens oppgaver og funksjon.

§ 1-7 Barnevernets plikt til å samarbeide med barn og foreldre
Barnevernet skal utøve sin virksomhet med respekt for og så langt som mulig i samarbeid med barnet og barnets foreldre.

"

I dag ble MITT LIV ble vedtatt!

FNs konvensjon om barnets rettigheter

Anbefalingene er basert på FN’s barnekonvensjon, spesielt artikkel 12:

1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.

Grunnlovens § 104 om barnets beste

I mai 2014 fikk Grunnloven et nytt og mer oppdatert kapittel E om menneskerettigheter, med blant annet en ny bestemmelse i § 104 om særskilt beskyttelse av barn:

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. (...) Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.


Her kan du laste ned anbefalingene som pdf:

Lurer du på noe om anbefalingene?

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: mittliv@forandringsfabrikken.no