Mener FF jobber på gode og troverdige måter

Styret i Forandringsfabrikken (FF) avsluttet i oktober 2022 vår egen vurdering av alle sider ved FFs virksomhet. Vi mener at FF er en godt drevet organisasjon som leverer undersøkelser med viktige og etterrettelige funn, og som på nyskapende måter dokumenterer barns erfaringer og råd. Det samarbeides med proffene på forsvarlige måter, og de er svært fornøyde med å delta som rådgivere og i formidlingsarbeidet. Produktiviteten har vært meget høy og etter styrets vurdering har oppdragsgiverne fått svært mye igjen for pengene. 

Det nye styret har arbeidet sammen siden begynnelsen av august 2022. Styret mener selv vi har relevant og omfattende kompetanse for å kunne vurdere Forandringsfabrikkens arbeid. Sammensetningen av styret, de nyoppnevnte faglige rådene, og de internasjonale samarbeidspartnerne, viser at mange akademikere, ledere og fagfolk i praksisfeltet tror på formålet, fremgangsmåtene og folkene i Forandringsfabrikken.

Få har gått denne veien før oss 
FF er på flere måter en unik organisasjon. Små og store barn i ulike livssituasjoner, også barn som strever og kjenner på mye smerte, inviteres til samarbeid. Et likeverdig samarbeid mellom unge og voksne skal bidra til undersøkelser om temaer som er viktige for barn, god faglig formidling og viktige politiske innspill. Målet er at kunnskap fra barn skal bidra til bedre kvalitet i skole, barnehage, hjelpetjenester og rettssystem. 

Nytt styre har gjennomført en egen evaluering 
Etter flere medieoppslag som stilte spørsmål ved metodevalg og oppfølging av proffer, bestemte Bufdir i mai 2022 at FF skulle undersøkes. Styret har overlevert omfattende dokumentasjon til de som undersøker, og de vil konkludere sin gjennomgang i slutten av november. Samtidig mente styret det var nødvendig å gjøre en egen grundig evaluering av stiftelsens arbeid. Vi har gjennomgått dokumentasjon og rutiner knyttet til (1) undersøkelser og metoder, (2) oppfølging av proffer og (3) arbeidsmiljø i FF. Vi har gått i dybden på enkelte temaer og bedt eksterne forskere vurdere en rekke av rapportene som er publisert de senere årene.

Troverdige fremgangsmåter er dokumentert 
Resultatene viser at FF kan dokumentere sine fremgangsmåter. Undersøkelsene har aldri vært kalt forskning, men er innhentet ved bruk av metoder som også brukes i forskning. Styret vurderer at metoden er godt tilpasset formålet. Undersøkerne som arbeider i FF har relevant kompetanse og er spesielt gode på å hente inn informasjon fra mange barn, og skape trygge rammer for barna. Funnene er troverdige og godt underbygde. Det er enkelt å se sammenhengen mellom innhentet informasjon, hovedfunn og tolkninger. Vi har ikke funnet spor av juks, som f.eks. at konklusjoner i rapporter er fabrikkert eller mangler dokumentasjon.

God organisasjon for proffer og fabrikkarbeidere 
Vi kan også dokumentere at de aller fleste av de vel 200 aktive proffene, og alle nåværende ansatte, opplever FF som en god organisasjon å være i. Proffer som er med i proffnettverkene rundt i landet opplever Forandringsfabrikken som trygg og viktig. Vi har gjennomgått presentasjoner proffene holder, bl.a. på grunnutdanningene, og mener dette er gode bidrag til undervisningen. Proffene som arbeider deltid på hovedkontoret mens de går på skole eller studerer, har tatt sterk avstand fra påstander om manipulering og hjernevask.

Strategiarbeid og årsplanlegging skjer på beskrevne måter. Rapportering er ivaretatt. Ansatte i regionene følger opp proffer i tråd med en detaljert veileder i proffoppfølging. Organisasjonen har retningslinjer for utrygge eller farlige situasjoner som kan oppstå. Det foreligger fullt ut tilfredsstillende rutiner knyttet til samtykke, medarbeideroppfølging, opplæring, HMS, varsling mm. Dagens ansatte er godt fornøyd med arbeidsplassen sin, som vist i arbeidsmiljøkartlegginger i mars og september 2022. 

Utålmodighet har skapt uenighet internt og utfordret eksternt 
FF har vært modig – og utålmodig – på barnas vegne. Beslutningen om å bli et nasjonalt kunnskapssenter krevde ny strategi, betydelig vekst og en ny systematikk i arbeidet. Det krevde også mye av de ansatte. Internt har det vært uenighet om retningsvalg og arbeidsformer. Dette har utfordret og preget organisasjonen. Eksternt tror vi at utålmodigheten, sammen med noen av resultatene fra undersøkelsene, har utfordret eksperter, utdanninger og myndigheter sterkere enn vi har vært klar over. Noen fagmiljøer er også kritiske til noe vi oppfatter som et stort pluss, nemlig å gi mikrofonen til ungdommene selv, slik at de kan formidle fra undersøkelsene. 

Vi kan bli enda bedre 
FF har lært av å bli utfordret. Vi må forklare, dokumentere og kommunisere bedre. Dilemmaene knyttet til å involvere barn og unge i ulike livssituasjoner må løftes og diskuteres tydeligere. Hvor viktig vi mener samarbeidet med fagfolk i hjelpetjenestene er, må komme bedre frem. At kunnskap fra barn skal supplere kunnskap fra forskning og praksis, må kommuniseres på en mer ydmyk måte. Et tettere samarbeid med forskere skal etableres, for at de undersøkelsene FF gjør, skal være enda bedre fundert. Vi skal snakke åpent om utfordringene i det tette samarbeidet mellom unge og ansatte internt i stiftelsen, og skape de nødvendige betingelsene for at det blir vellykket. God oppfølging av HMS-arbeid og regelmessig evaluering av de ulike deler av stiftelsens eget arbeid er i gang. Både styret og de faglige rådene skal være tett på.

De store utfordringene Forandringsfabrikken møtte de siste månedene har vist oss hvor raskt situasjonen for en slik stiftelse kan snus på hodet. Noen av reaksjonene fra omverdenen har det vært lett å forstå, andre vanskeligere. Mediestormen var skremmende å oppleve både for proffer og ansatte. 

Men en slik krise skaper også muligheter som vi ikke skal skusle bort. Vi vil fornye, forsterke og forbedre arbeidet for barns rettigheter i Norge. Samtidig ser vi nå på muligheter for nye samarbeid, rundt i Europa og lenger ute i verden. 

På vegne av styret, Arild Bjørndal, styreleder i Forandringsfabrikken 

fra venstre: Alexander Sommerseth, Hilde Ordemann, Henk Spies, Arild Bjørndal, Sølvi Lillejord og Odd Christopher Hansen