Forandringsfabrikken- gir unge stemmer makt

Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som forandrer hjelpesystemene og skole gjennom samarbeid med barn og unge. 

Ideen er enkel, men effektiv: Hvis vi lytter til hva barn og unge sier er nyttig, og hva som må forandres – får vi systemer som gir bedre hjelp.

Siden 2008 har Forandringsfabrikken systematisk innhentet kunnskap fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med barnevern, justismyndigheter, psykisk helsevern og skole, og hvilke råd barna vil gi for at systemene skal bli bedre. Dette gjøres på samlinger og i samtaler, ved hjelp av metoden ForandringsMetodikk. Metoden er egenutviklet og bygger på Participatory Learning and Action (PLA), som er en deltagende, og godt evaluert metodikk.

Vi løfter frem barn og unge som ”proffer”, fordi de er eksperter- eller proffe- på systemene de er i. Forandringsfabrikken samarbeider med 1100 BarnvernsProffer, 500 PsykiskhelseProffer, 5000 SkoleProffer og 100 JustisProffer over hele Norge. 

Kunnskapen og rådene fra barna oppsummeres, og publiseres i hefter, magasiner og filmer- uten analyser eller kommentarer fra voksne. De unge proffene presenterer rådene selv i møter og foredrag, og rett til makta av politikere, myndigheter, fagfolk og utdanninger.  

Forandringsfabrikkens arbeid kan deles inn i fire hovedkategorier:

  • Kunnskapsinnhenting
  • Kunnskapsformidling
  • Utviklingsarbeid
  • Påvirkningsarbeid

Forandringsfabrikken ble grunnlagt av antropolog Marit Sanner og journalist Eva Dønnestad i 2004. I 2011 ble Marit Sanner tatt inn i ”Ashoka”. Det er et globalt nettverk for verdens ledende sosialentreprenører på systemforandringer. 

I 2017 ble Forandringsfabrikken pekt ut som en av Europas beste sosiale entreprenører for utsatte barn, av den internasjonale organisasjonen Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI).

Filosofi
Forandringsfabrikkens grunntanke er barn og unge har mye kunnskap om livet sitt, og at de er like mye verdt som voksne. De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor. Forandringsarbeidet er forankret i verdiene åpenhet, ydmykhet, medbestemmelse og kjærlighet. Vi tror ikke at mennesker eller systemer forandrer seg med kritikk eller kjeft. Derfor jobber vi ut fra en tanke om å ”forandre med varme”. 

Å forandre med varme handler om å drive samfunnsutvikling med hjertet. Vi tror at forandring kan skje når vi virkelig ser hverandre, når vi snakker helt sant, når vi gjør oss sårbare overfor hverandre. Da kommer vi inn til kjernen av det som gjør vondt, og til det som må forandres. FF tror at om vi får snakket om det vondeste, kan vi begynne å lage nyttige løsninger sammen. Forandringsfabrikken ønsker å lage trygge rom, og trygge systemer, hvor barn og voksne kan snakke helt sant til hverandre.

Drift  
Forandringsfabrikken er en ideell stiftelse som hovedsakelig driftes av prosjektmidler fra departementer og direktorater. 

Vi arbeider for at kunnskapen fra barn og unge skal være med å 
forandre:

- praksis i tjenestene
- undervisning og pensum på utdanningene 
- lover og forskrifter 
- offentlig debatt

Metode

En deltagende metode  
Forandringsfabrikken har utviklet en "forandringsmetodikk" i tett samarbeid med barn og unge. Forandringsmetodikk er inspirert av Participatory Learning and Action (PLA), en deltagende metodikk brukt og evaluert i ulike deler av verden. 

Forandringsmetodikk inneholder kreative og visuelle metoder. De unge formidler erfaringer og råd til systemene i Norge gjennom foto, film, plakater, illustrasjoner og dialog.


Slik innhenter vi kunnskap:

Proffene inviteres 
Forandringsfabrikken inviterer proffer til å gi svar i FFs ulike prosjekter i samarbeid med skoler, fagfolk i barnevern eller psykisk helsevern, fra støttegrupper og brukerorganisasjoner. Mange proffer finner også veien til FFs prosjekter og formidlingsarbeid selv, gjennom det stadig voksende proffnettverket, som strekker seg fra Alta til Kristiansand.

Alle barn og unge i Norge er proffer, fordi de har kunnskap om det systemet de er i. 

Proffene samles  
Proffene inviteres til samlinger. Her samler vi inn svar på forskjellige temaer. På samlinger jobber de i grupper – den enkeltes historie er ikke i fokus. Proffene deler erfaringer og gi råd til hvordan gjøre systemene for barn og unge bedre. 

Fabrikkarbeiderne stiller åpne spørsmål om hva som er bra med systemet, og hva som bør forandres. 

Samlingene kan vare fra et par timer til en hel dag. Noen ganger samles proffene i små grupper, andre ganger samles hele klasser og trinn på skoler. Forandringsfabrikken velger ikke ut ungdommer til å gi svar i prosjektene. Alle som vil kan delta. På samlinger skrives svarene ned av en fabrikkarbeider, alltid anonymt. 

Proffer som har vært med å gi svar i et prosjekt er alltid velkommen til å være med å presentere svarene for mennesker med makt til å forandre.

Kunnskapen oppsummeres
Fabrikkarbeidere samler svar fra alle samlinger, og inviterer proffer fra hele Norge til å bidra i oppsummeringen av hovedsvarene: de svarene mange har gitt til hvordan systemet kan bli bedre. 

Hovedsvarene presenteres i magasiner, filmer og bøker. Målet er at i dokumentasjonen skal det stå svar som mange av de unge har gitt, slik at fagfolk og myndigheter som bruker de unges kunnskap, skal utvikle systemer som er gode for flest mulig barn og unge.

Kunnskapen formidles
Alle proffer som ønsker det kan være med å formidle svarene til politikere, studenter og fagfolk. En viktig betingelse for å være med å holde foredrag er at man ikke er i aktiv rus. Forandringsfabrikken velger aldri ut hvem som skal fremme et bestemt råd. 

Det er et mål om å ha med lokale proffer når vi holder foredrag rundt om i landet, med unntak av foredrag om vold og overgrep, og på barnevernsinstitusjoner unngår vi å ta med proffer som har bodd på den konkrete institusjonen.

Forandringsfabrikken produserer filmer, resultatmagasiner, bøker, fagartikler og nettartikler. Hovedsvarene presenteres også muntlig, gjennom sceneprater, foredrag og møter – alltid med de unge i sentrum, i dialog med en fabrikkarbeider.

Formidlingsarbeid er rettet mot politikere og fagfolk i tjenestene og presenteres alltid av de unge selv på store nasjonale inspirasjonsdager innenfor hvert fagfelt, på kunnskapsmøter, dialogmøter med fagfolk, foredrag og åpne møter. 

Se full oversikt over materiell i Forandringsfabrikken kunnskapssenter

Kontakt oss for spørsmål om foredragSlik ivaretar vi proffene:

Frivillig deltagelse 
All deltagelse er frivillig. De unge avgjør selv om de vil delta. Unge under 16 år inviteres til å gi svar i prosjekter, eller holde foredrag med Forandringsfabrikken med samtykke fra foreldre, fosterforeldre eller barnevern. Unge fra 16 år avgjør selv om de vil delta, og blir med i samråd med en voksenperson som har ansvar for dem. 

I 2017 har helseminister Bent Høie og barneminister Solveig Horne foreslått en forskrift som åpner for at barn ned i 12 års alder kan delta i forskning om sensitive tema uten tillatelse fra foreldre. Forslaget understreker behovet for å lytte til kunnskapen fra barn og unge, selv på vanskelige og vonde temaer.

Anonyme svar  
Ikke noe formidles videre hvis proffene selv ikke ønsker det. Proffene står aldri frem med fullt navn i prosjektene, på scenen eller i media. Vi legger så lite som mulig av bildene av dem på nett. Alt som legges på nett gjøres etter avtale med proffene. Alle proffene som ønsker det kan på egenhånd stå frem med fullt navn i media, men det er ikke noe Forandringsfabrikken råder dem til. 

Mange proffer er opptatt av at erfaringene deres ikke skal være noe de må skamme seg over. Det er vi enige i, samtidig ønsker vi at tiden som proff skal være noe de er stolte av hele livet. Da skal de også senere kunne velge om det er noe de vil at andre skal vite, eller ikke.

God oppfølging 
På hvert sted vi holder samlinger, samarbeider vi med gode, varme voksne som kalles ”proffvarmere”. De er ansatt av Forandringsfabrikken til å følge opp proffene i regionene. Prosjektleder og proffvarmere holder kontakt med de unge som ønsker det. 

Proffvarmere arrangerer i samarbeid med proffer og fabrikkarbeidere månedlige profftreff og styrkende aktiviteter rundt om i landet. Selv om vi ikke er et hjelpesystem ønsker vi å bidra der vi kan til at de unge får den støtten de trenger til å få riktig hjelp i systemet.

Noen proffer er i lite eller ingen kontakt med hjelpeapparatet og uttrykker behov om at de ønsker det. Da jobber vi for å tilrettelegge for at denne kontakten skal bli bedre, slik at hjelpen oppleves best mulig for de unge.